地藏菩萨本愿经 注音版

tánɡ yú tián ɡuó sān cánɡ shā mén shí chā nán tuó yì
唐 于 阗 国 三 藏 沙 门 实 叉 难 陀 译
 dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī
 忉 利 天 宫 神 通 品 第 一
Rú shì wǒ wén 。Yī shí fó zài dāo lì tiān ,wéi mǔ shuō fa 。ěr shí
 如 是 我 闻 。一 时 佛 在 忉 利 天 ,为 母 说 法 。尔 时
shí fānɡ wú liànɡ shì jiè bù kě shuō bù kě shuō yī qiē zhū fó jí
十 方 无 量 世 界 不 可 说 不 可 说 一 切 诸 佛 及
dà pú sà mó hē sà ,jiē lái jí huì 。Zàn tàn shì jiā móu ní fó ,nénɡ yú
大 菩 萨 摩 诃 萨 ,皆 来 集 会 。赞 叹 释 迦 牟 尼 佛 , 能 于
wǔ zhuó è shì ,xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì ,diào
五 浊 恶世 , 现 不 可 思 议 大 智 慧 神 通 之 力 , 调
fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ ,zhī kǔ lè fǎ 。Gè qiǎn shì zhě ,wèn xùn
伏 刚 强 众 生 ,知 苦 乐 法 。各 遣 侍 者 ,问 讯
shì zūn 。Shì shí rú lái hán xiào ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà ɡuānɡ
世 尊 。是 时 如 来 含 笑 , 放 百 千 万 亿 大 光
mínɡ yún ,suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún 、dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ
明 云 ,所 谓 大 圆 满 光 明 云 、大 慈 悲 光 明
yún 、dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ yún 、dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún 、dà sān
云 、大 智 慧 光 明 云 、大 般 若 光 明 云 、大 三
mèi ɡuānɡ mínɡ yún 、dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún 、dà fú dé ɡuānɡ mínɡ
昧 光 明 云 、大 吉 祥 光 明 云 、大 福 德 光 明
yún 、dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún 、dà ɡuī yī ɡuānɡ mínɡ yún 、dà zàn
云 、大 功 德 光 明 云 、大 归 依 光 明 云 、大 赞
tàn ɡuānɡ mínɡ yún 。Fànɡ rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ,
叹 光 明 云 。 放 如 是 等 不 可 说 光 明 云 已,
yòu chū zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn ,suǒ wèi tán bō luó mì yīn
又 出 种 种 微 妙 之 音 ,所 谓 檀 波 罗 蜜 音
、shī bō luó mì yīn 、chàn tí bō luó mì yīn 、pí lí yē bō luó mì yīn chán
、尸 波 罗 蜜 音 、 羼 提 波 罗 蜜 音 、毗 离 耶 波 罗 蜜 音 、禅
bō luó mì yīn 、bō rě bō luó mì yīn 、cí bēi yīn 、xǐ shě yīn 、jiě
波 罗 蜜 音 、般 若 波 罗 蜜 音 、慈 悲 音 、喜 舍 音 、解
tuō yīn 、wú lòu yīn 、zhì huì yīn 、dà zhì huì yīn 、shī zǐ hǒu yīn
脱 音 、无 漏 音 、智 慧 音 、大 智 慧 音 、师 子 吼 音
、dà shī zǐ hǒu yīn 、yún léi yīn 、dà yún léi yīn 。Chū rú shì děnɡ
、大 师 子 吼 音 、云 雷 音 、大 云 雷 音 。出 如 是 等
bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,suō pó shì jiè jí tā fānɡ ɡuó tǔ ,yǒu
不 可 说 不 可 说 音 已 ,娑 婆 世 界 及 他 方 国 土 ,有
wú liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén ,yì jí dào dāo lì tiān ɡōnɡ ,suǒ wèi
无 量 亿 天 龙 鬼 神 ,亦 集 到 忉 利 天 宫 ,所 谓
sì tiān wánɡ tiān 、dāo lì tiān 、xū yàn mó tiān 、dōu lǜ tuó tiān 、huà
四 天 王 天 、忉 利 天 、须 焰 摩 天 、兜 率 陀 天 、化
lè tiān 、tā huà zì zài tiān 、fàn zhònɡ tiān 、fàn fǔ tiān 、dà fàn tiān 、shǎo
乐 天 、他 化 自 在 天 、梵 众 天 、 梵 辅 天 、大 梵 天 、 少
ɡuānɡ tiān 、wú liànɡ ɡuānɡ tiān 、ɡuānɡ yīn tiān 、shǎo jìnɡ tiān
光 天 、无 量 光 天 、 光 音 天 、 少 净 天
、wú liànɡ jìnɡ tiān 、biàn jìnɡ tiān 、fú shēnɡ tiān 、fú ài tiān 、
、无 量 净 天 、 遍 净 天 、福 生 天 、福 爱 天 、
ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān 、wú xiǎnɡ tiān 、wú fán tiān 、wú rè tiān 、shàn jiàn
广 果 天 、无 想 天 、无 烦 天 、无 热 天 、 善 见
tiān 、shàn xiàn tiān 、sè jiū jìnɡ tiān 、mó xī shǒu luó tiān 、nǎi zhì
天 、 善 现 天 、色 究 竟 天 、摩 醯 首 罗 天 、乃 至
fēi xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chǔ tiān ,yī qiē tiān zhònɡ 、lónɡ zhònɡ
非 想 非 非 想 处 天 ,一 切 天 众 、 龙 众
、ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ ,xī lái jí huì 。Fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ jí suō pó
、鬼 神 等 众 ,悉 来 集 会 。复 有 他 方 国 土 及 娑 婆
shì jiè ,hǎi shén 、jiānɡ shén 、hé shén 、shù shén 、shān shén 、dì
世 界 ,海 神 、 江 神 、河 神 、树 神 、 山 神 、地
shén 、chuān zé shén 、miáo jià shén 、zhòu shén 、yè shén 、kōnɡ shén
神 、 川 泽 神 、 苗 稼 神 、 昼 神 、夜 神 、 空 神
、tiān shén 、yǐn shí shén 、cǎo mù shén ,rú shì děnɡ shén ,jiē lái
、 天 神 、饮 食 神 、草 木 神 ,如 是 等 神 ,皆 来
jí huì 。Fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ jí suō pó shì jiè ,zhū dà ɡuǐ wánɡ ,suǒ
集 会 。复 有 他 方 国 土 及 娑 婆 世 界 ,诸 大 鬼 王 ,所
wèi è mù ɡuǐ wánɡ 、dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、dàn tāi luǎn ɡuǐ
谓 恶目 鬼 王 、啖 血 鬼 王 、 啖 精 气 鬼 王 、啖 胎 卵 鬼
wánɡ 、xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、shè dú ɡuǐ wánɡ 、cí xīn ɡuǐ wánɡ 、fú lì
王 、 行 病 鬼 王 、摄 毒 鬼 王 、慈 心 鬼 王 、福 利
ɡuǐ wánɡ 、dà ài jìnɡ ɡuǐ wánɡ ,rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ ,jiē lái jí
鬼 王 、大 爱 敬 鬼 王 ,如 是 等 鬼 王 ,皆 来 集
huì 。
会 。
ěr shí shì jiā móu ní fó ,ɡào wén shū shī lì fǎ wánɡ zǐ pú sà mó
尔 时 释 迦 牟 尼 佛 ,告 文 殊 师 利 法 王 子 菩 萨 摩
hē sà :rǔ ɡuān shì yī qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén ,cǐ shì
诃 萨 :汝 观 是 一 切 诸 佛 菩 萨 及 天 龙 鬼 神 ,此 世
jiè 、tā shì jiè ,cǐ ɡuó tǔ 、tā ɡuó tǔ ,rú shì jīn lái jí huì ,dào
界 、他 世 界 ,此 国 土 、他 国 土 ,如 是 今 来 集 会 ,到
dāo lì tiān zhě ,rǔ zhī shù fǒu ?
忉 利 天 者 ,汝 知 数 否 ?
Wén shū shī lì bái fó yán :shì zūn ,ruò yǐ wǒ shén lì ,qiān jié
文 殊 师 利 白 佛 言 :世 尊 ,若 以 我 神 力 , 千 劫
cè duó ,bù nénɡ dé zhī 。
测 度 ,不 能 得 知 。
Fó ɡào wén shū shī lì :wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù ,yóu bù jìn shù 。
佛 告 文 殊 师 利 :吾 以 佛 眼 观 故 ,犹 不 尽 数 。
cǐ jiē shì dì cánɡ pú sà jiǔ yuǎn jié lái ,yǐ dù 、dānɡ dù 、wèi dù,
此 皆 是 地 藏 菩 萨 久 远 劫 来 ,已 度 、 当 度 、未 度,
yǐ chénɡ jiù 、dàng chéng jiù 、wèi chénɡ jiù 。
已 成 就 、 当 成 就 、未 成 就 。
Wén shū shī lì bái fó yán :shì zūn ,wǒ yǐ ɡuò qù jiǔ xiū shàn
文 殊 师 利 白 佛 言 :世 尊 ,我 已 过 去 久 修 善
ɡēn ,zhènɡ wú ài zhì ,wén fó suǒ yán ,jí dānɡ xìn shòu 。Xiǎo ɡuǒ
根 , 证 无 碍 智 ,闻 佛 所 言 ,即 当 信 受 。 小 果
shēnɡ wén ,tiān lónɡ bā bù ,jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,
声 闻 , 天 龙 八 部 ,及 未 来 世 诸 众 生 等,
suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ ,bì huái yí huò 。Shè shǐ dǐnɡ shòu,
虽 闻 如 来 诚 实 之 语 ,必 怀 疑 惑 。设 使 顶 受,
wèi miǎn xīnɡ bànɡ 。Wéi yuàn shì zūn ,ɡuǎnɡ shuō dì cánɡ pú sà mó
未 免 兴 谤 。唯 愿 世 尊 , 广 说 地 藏 菩 萨 摩
hē sà ,yīn dì zuò hé xínɡ ,lì hé yuàn ,ér nénɡ chénɡ jiù bù sī yì
诃 萨 ,因 地 作 何 行 ,立 何 愿 ,而 能 成 就 不 思 议
shì 。
事 。
Fó ɡào wén shū shī lì :pì rú sān qiān dà qiān shì jiè ,suǒ yǒu
佛 告 文 殊 师 利 :譬 如 三 千 大 千 世 界 ,所 有
cǎo mù cónɡ lín ,dào má zhú wěi ,shān shí wēi chén ,yī wù yī shù,
草 木 丛 林 ,稻 麻 竹 苇 , 山 石 微 尘 ,一 物 一 数,
zuò yī hénɡ hé ,yī hénɡ hé shā ,yī shā yī jiè ,yī jiè zhī nèi ,yī
作 一 恒 河 ,一 恒 河 沙 ,一 沙 一 界 ,一 界 之 内 ,一
chén yī jié ,yī jié zhī nèi ,suǒ jī chén shù ,jìn chōnɡ wéi jié。
尘 一 劫 ,一 劫 之 内 ,所 积 尘 数 ,尽 充 为 劫。
dì cánɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái ,qiān bèi duō yú shànɡ
地 藏 菩 萨 证 十 地 果 位 以 来 , 千 倍 多 于 上
yù ,hé kuànɡ dì cánɡ pú sà zài shēnɡ wén pì zhī fó dì 。Wén shū shī
喻 ,何 况 地 藏 菩 萨 在 声 闻 辟 支 佛 地 。文 殊 师
lì ,cǐ pú sà wēi shén shì yuàn ,bù kě sī yì 。Ruò wèi lái shì ,yǒu
利 ,此 菩 萨 威 神 誓 愿 ,不 可 思 议 。若 未 来 世 ,有
shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,wén shì pú sà míng zi ,huò zàn tàn 、huò
善 男 子 善 女 人 ,闻 是 菩 萨 名 字 ,或 赞 叹 、或
zhān lǐ 、huò chēnɡ mínɡ 、huò gōng yǎng ,nǎi zhì cǎi huà 、kè 镂、sù
瞻 礼 、或 称 名 、或 供 养 ,乃 至 彩 画 、刻 镂、塑
qī xínɡ xiànɡ ,shì rén dānɡ dé bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān,
漆 形 像 ,是 人 当 得 百 返 生 于 三 十 三 天,
yǒnɡ bù duò è dào 。Wén shū shī lì ,shì dì cánɡ pú sà mó hē sà ,yú
永 不 堕 恶道 。文 殊 师 利 ,是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 ,于
guò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō bù kě shuō jié qián ,shēn wéi dà zhǎng zhě
过 去 久 远 不 可 说 不 可 说 劫 前 , 身 为 大 长 者
zǐ 。Shí shì yǒu fó ,hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú lái。
子 。时 世 有 佛 ,号 曰 师 子 奋 迅 具 足 万 行 如 来。
shí zhǎng zhě zǐ ,jiàn fó xiānɡ hǎo ,qiān fú zhuānɡ yán ,yīn wèn
时 长 者 子 , 见 佛 相 好 , 千 福 庄 严 ,因 问
bǐ fó ,zuò hé xínɡ yuàn ,ér dé cǐ xiānɡ 。Shí shī zǐ fèn xùn jù zú
彼 佛 ,作 何 行 愿 ,而 得 此 相 。时 师 子 奋 迅 具 足
wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎng zhě zǐ :yù zhènɡ cǐ shēn ,dānɡ xū jiǔ
万 行 如 来 告 长 者 子 :欲 证 此 身 , 当 须 久
yuǎn dù tuō yī qiē shòu kǔ zhònɡ shēnɡ 。Wén shū shī lì ,shí zhǎng zhě
远 度 脱 一 切 受 苦 众 生 。文 殊 师 利 ,时 长 者
zǐ yīn fā yuàn yán :wǒ jīn jìn wèi lái jì 、bù kě jì jié ,wéi shì
子 因 发 愿 言 :我 今 尽 未 来 际 、不 可 计 劫 ,为 是
zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ ,ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn ,jìn lìnɡ jiě tuō,
罪 苦 六 道 众 生 , 广 设 方 便 ,尽 令 解 脱,
ér wǒ zì shēn fānɡ chénɡ fó dào 。Yǐ shì yú bǐ fó qián lì sī dà yuàn,
而 我 自 身 方 成 佛 道 。以 是 于 彼 佛 前 立 斯 大 愿,
yú jīn bǎi qiān wàn yì nà yóu tā bù kě shuō jié ,shànɡ wéi pú sà。
于 今 百 千 万 亿 那 由 他 不 可 说 劫 , 尚 为 菩 萨。
yòu yú ɡuò qù bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié ,shí shì yǒu fó ,hào yuē jué
又 于 过 去 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫 ,时 世 有 佛 ,号 曰 觉
huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái ,bǐ fó shòu mìnɡ sì bǎi qiān wàn yì
华 定 自 在 王 如 来 ,彼 佛 寿 命 四 百 千 万 亿
ā sēnɡ qí jié 。Xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ ,yǒu yī pó luó mén nǚ ,xiǔ fú shēn
阿 僧 祇 劫 。 像 法 之 中 ,有 一 婆 罗 门 女 ,宿 福 深
hòu ,zhònɡ suǒ qīn jìnɡ ,xínɡ zhù zuò wò ,zhū tiān wèi hù 。Qí mǔ
厚 , 众 所 钦 敬 , 行 住 坐 卧 ,诸 天 卫 护 。其 母
xìn xié ,chánɡ qīnɡ sān bǎo 。Shì shí shènɡ nǚ ,ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn,
信 邪 , 常 轻 三 宝 。是 时 圣 女 , 广 设 方 便,
quàn yòu qí mǔ ,lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn 。ér cǐ nǚ mǔ ,wèi quán shēnɡ
劝 诱 其 母 , 令 生 正 见 。而 此 女 母 ,未 全 生
xìn 。Bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ ,hún shén duò zài wú jiān dì yù 。Shí pó luó
信 。不 久 命 终 ,魂 神 堕 在 无 间 地 狱 。时 婆 罗
mén nǚ zhī mǔ zài shì bù xìn yīn ɡuǒ ,jì dānɡ suí yè ,bì shēnɡ è
门 女 知 母 在 世 不 信 因 果 ,计 当 随 业 ,必 生 恶
qù 。Suí mài jiā zhái ,ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huá ,jí zhū ɡònɡ jù ,yú xiān
趣 。遂 卖 家 宅 , 广 求 香 华 ,及 诸 供 具 ,于 先
fó tǎ sì ,dà xīnɡ gōng yǎng 。Jiàn jué huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái,
佛 塔 寺 ,大 兴 供 养 。 见 觉 华 定 自 在 王 如 来,
qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ ,sù huà wēi rónɡ ,duān yán bì bèi。
其 形 像 在 一 寺 中 ,塑 画 威 容 , 端 严 毕 备。
shí pó luó mén nǚ ,zhān lǐ zūn rónɡ ,bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。Sī zì
时 婆 罗 门 女 , 瞻 礼 尊 容 ,倍 生 敬 仰 。私 自
niàn yán ,fó mínɡ dà jué ,jù yī qiē zhì ,ruò zài shì shí ,wǒ mǔ
念 言 ,佛 名 大 觉 ,具 一 切 智 ,若 在 世 时 ,我 母
sǐ hòu ,tǎnɡ lái wèn fó ,bì zhī chǔ suǒ 。Shí pó luó mén nǚ ,chuí
死 后 , 倘 来 问 佛 ,必 知 处 所 。时 婆 罗 门 女 , 垂
qì liánɡ jiǔ ,zhān liàn rú lái ,hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ yuē :qì
泣 良 久 , 瞻 恋 如 来 ,忽 闻 空 中 声 曰 :泣
zhě shènɡ nǚ ,wù zhì bēi āi ,wǒ jīn shì rǔ mǔ zhī qù chǔ 。Pó luó
者 圣 女 ,勿 至 悲 哀 ,我 今 示 汝 母 之 去 处 。婆 罗
mén nǚ hé zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ ,ér bái kōnɡ yuē :shì hé shén dé ,kuān
门 女 合 掌 向 空 ,而 白 空 曰 :是 何 神 德 , 宽
wǒ yōu lǜ 。Wǒ zì shī mǔ yǐ lái ,zhòu yè yì liàn ,wú chǔ kě wèn ,
我 忧 虑 。我 自 失 母 已 来 , 昼 夜 忆 恋 ,无 处 可 问 ,
zhī mǔ shēnɡ jiè 。Shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ ,zài bào nǚ yuē :wǒ shì
知 母 生 界 。时 空 中 有 声 ,再 报 女 曰 :我 是
rǔ suǒ zhān lǐ zhě ,ɡuò qù jué huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái ,jiàn
汝 所 瞻 礼 者 ,过 去 觉 华 定 自 在 王 如 来 , 见
rǔ yì mǔ ,bèi yú chánɡ qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fēn ,ɡù lái ɡào shì。
汝 忆 母 ,倍 于 常 情 众 生 之 分 ,故 来 告 示。
pó luó mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ ,jǔ shēn zì pū ,zhī jié jiē sǔn 。Zuǒ
婆 罗 门 女 闻 此 声 已 ,举 身 自 扑 ,支 节 皆 损 。左
yòu fú chí ,liánɡ jiǔ fānɡ sū 。ér bái kōnɡ yuē :yuàn fó cí mǐn,sù
右 扶 持 , 良 久 方 苏 。而 白 空 曰 : 愿 佛 慈 愍,速
shuō wǒ mǔ shēnɡ jiè ,wǒ jīn shēn xīn jiānɡ sǐ bù jiǔ 。Shí jué huá
说 我 母 生 界 ,我 今 身 心 将 死 不 久 。时 觉 华
dìnɡ zì zài wánɡ rú lái ɡào shènɡ nǚ yuē :rǔ gōng yǎng bì ,dàn zǎo
定 自 在 王 如 来 告 圣 女 曰 :汝 供 养 毕 ,但 早
fǎn shě ,duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào ,jí dānɡ zhī mǔ suǒ shēnɡ
返 舍 , 端 坐 思 惟 吾 之 名 号 ,即 当 知 母 所 生
qù chǔ 。Shí pó luó mén nǚ ,xún lǐ fó yǐ ,jí ɡuī qí shě 。Yǐ yì mǔ
去 处 。时 婆 罗 门 女 ,寻 礼 佛 已 ,即 归 其 舍 。以 忆 母
ɡù ,duān zuò niàn jué huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái ,jīnɡ yī rì yī
故 , 端 坐 念 觉 华 定 自 在 王 如 来 , 经 一 日 一
yè 。Hū jiàn zì shēn dào yī hǎi biān ,qí shuǐ yǒnɡ fèi ,duō zhū è
夜 。忽 见 自 身 到 一 海 边 ,其 水 涌 沸 ,多 诸 恶
shòu ,jìn fù tiě shēn ,fēi zǒu hǎi shànɡ ,dōng xi chí zhú 。Jiàn
兽 ,尽 复 铁 身 ,飞 走 海 上 , 东 西 驰 逐 。 见
zhū nán zǐ nǚ rén ,bǎi qiān wàn shù ,chū mò hǎi zhōnɡ ,bèi zhū è
诸 男 子 女 人 ,百 千 万 数 ,出 没 海 中 ,被 诸 恶
shòu ,zhēnɡ qǔ shí dàn。Yòu jiàn yè chā ,qí xínɡ ɡè yì ,huò duō shǒu
兽 , 争 取 食 啖 。又 见 夜 叉 ,其 形 各 异 ,或 多 手
duō yǎn ,duō zú duō tóu ,kǒu yá wai chū ,lì rèn rú jiàn ,qū zhū
多 眼 ,多 足 多 头 ,口 牙 外 出 ,利 刃 如 剑 ,驱 诸
zuì rén ,shǐ jìn è shòu 。Fù zì bó jué ,tóu zú xiānɡ jiù 。Qí xínɡ
罪 人 ,使 近 恶 兽 。复 自 搏 攫 ,头 足 相 就 。其 形
wàn lèi ,bù ɡǎn jiǔ shì 。Shí pó luó mén nǚ ,yǐ niàn fó lì ɡù ,zì
万 类 ,不 敢 久 视 。时 婆 罗 门 女 ,以 念 佛 力 故 ,自
rán wú jù 。Yǒu yī ɡuǐ wánɡ ,mínɡ yuē wú dú ,qí shǒu lái yínɡ ,bái
然 无 惧 。有 一 鬼 王 , 名 曰 无 毒 , 稽 首 来 迎 ,白
shènɡ nǚ yuē :shàn zāi pú sà ,hé yuán lái cǐ ?Shí pó luó mén nǚ
圣 女 曰 : 善 哉 菩 萨 ,何 缘 来 此 ?时 婆 罗 门 女
wèn ɡuǐ wánɡ yuē :cǐ shì hé chǔ ?Wú dú dá yuē :cǐ shì dà tiě wéi
问 鬼 王 曰 :此 是 何 处 ?无 毒 答 曰 :此 是 大 铁 围
shān xī miàn dì yī zhònɡ hǎi 。Shènɡ nǚ wèn yuē :wǒ wén tiě wéi zhī
山 西 面 第 一 重 海 。 圣 女 问 曰 :我 闻 铁 围 之
nèi ,dì yù zài zhōnɡ ,shì shì shí fǒu ?Wú dú dá yuē :shí yǒu dì
内 ,地 狱 在 中 ,是 事 实 否 ?无 毒 答 曰 :实 有 地
yù 。Shènɡ nǚ wèn yuē :wǒ jīn yún hé dé dào yù suǒ ?Wú dú dá yuē
狱 。 圣 女 问 曰 :我 今 云 何 得 到 狱 所 ?无 毒 答 曰
:ruò fēi wēi shén ,jí xū yè lì ,fēi cǐ èr shì ,zhōnɡ bù nénɡ dào。
:若 非 威 神 ,即 须 业 力 ,非 此 二 事 , 终 不 能 到。
shènɡ nǚ yòu wèn :cǐ shuǐ hé yuán ,ér nǎi yǒnɡ fèi ,duō zhū zuì
圣 女 又 问 :此 水 何 缘 ,而 乃 涌 沸 ,多 诸 罪
rén ,jí yǐ è shòu ?Wú dú dá yuē :cǐ shì yán fú tí zào è zhònɡ shēnɡ,
人 ,及 以 恶 兽 ?无 毒 答 曰 :此 是 阎 浮 提 造 恶 众 生,
xīn sǐ zhī zhě ,jīnɡ sì shí jiǔ rì hòu ,wú rén jì sì ,wéi zuò ɡōnɡ
新 死 之 者 , 经 四 十 九 日 后 ,无 人 继 嗣 ,为 作 功
dé ,jiù bá kǔ nán ,shēnɡ shí yòu wú shàn yīn ,dānɡ jù běn yè ,suǒ
德 ,救 拔 苦 难 , 生 时 又 无 善 因 , 当 据 本 业 ,所
ɡǎn dì yù ,zì rán xiān dù cǐ hǎi 。Hǎi dōnɡ shí wàn yóu xún ,yòu
感 地 狱 ,自 然 先 渡 此 海 。海 东 十 万 由 旬 ,又
yǒu yī hǎi ,qí kǔ bèi cǐ 。Bǐ hǎi zhī dōnɡ ,yòu yǒu yī hǎi ,qí kǔ
有 一 海 ,其 苦 倍 此 。彼 海 之 东 ,又 有 一 海 ,其 苦
fù bèi 。Sān yè è yīn zhī suǒ zhāo ɡǎn ,ɡònɡ hào yè hǎi ,qí chǔ shì
复 倍 。三 业 恶因 之 所 招 感 , 共 号 业 海 ,其 处 是
yě 。Shènɡ nǚ yòu wèn ɡuǐ wánɡ wú dú yuē :dì yù hé zài ?Wú dú dá
也 。 圣 女 又 问 鬼 王 无 毒 曰 :地 狱 何 在 ?无 毒 答
yuē :sān hǎi zhī nèi ,shì dà dì yù ,qí shù bǎi qiān ,ɡè ɡè chā bié
曰 :三 海 之 内 ,是 大 地 狱 ,其 数 百 千 ,各 各 差 别
。Suǒ wèi dà zhě ,jù yǒu shí bā 。Cì yǒu wǔ bǎi ,kǔ dú wú liànɡ 。Cì
。所 谓 大 者 ,具 有 十 八 。次 有 五 百 ,苦 毒 无 量 。次
yǒu qiān bǎi ,yì wú liànɡ kǔ 。Shènɡ nǚ yòu wèn dà ɡuǐ wánɡ yuē :
有 千 百 ,亦 无 量 苦 。 圣 女 又 问 大 鬼 王 曰 :
wǒ mǔ sǐ lái wèi jiǔ ,bù zhī hún shén dānɡ zhì hé qù ?Guǐ wánɡ wèn
我 母 死 来 未 久 ,不 知 魂 神 当 至 何 趣 ?鬼 王 问
shènɡ nǚ yuē :pú sà zhī mǔ ,zài shēnɡ xí hé háng yì ?Shènɡ nǚ dá
圣 女 曰 :菩 萨 之 母 ,在 生 习 何 行 业 ? 圣 女 答
yuē :wǒ mǔ xié jiàn ,jī huǐ sān bǎo 。Shè huò zàn xìn ,xuán yòu bù
曰 :我 母 邪 见 ,讥 毁 三 宝 。设 或 暂 信 , 旋 又 不
jìnɡ 。Sǐ suī rì qiǎn ,wèi zhī shēnɡ chǔ 。Wú dú wèn yuē :pú sà zhī
敬 。死 虽 日 浅 ,未 知 生 处 。无 毒 问 曰 :菩 萨 之
mǔ ,xìnɡ shì hé děnɡ ?Shènɡ nǚ dá yuē :wǒ fù wǒ mǔ ,jù pó luó mén
母 , 姓 氏 何 等 ? 圣 女 答 曰 :我 父 我 母 ,俱 婆 罗 门
zhǒnɡ ,fù hào shī luó shàn xiàn ,mǔ hào yuè dì lì 。Wú dú hé zhǎnɡ
种 ,父 号 尸 罗 善 现 ,母 号 悦 帝 利 。无 毒 合 掌
qǐ pú sà yuē :yuàn shènɡ zhě què fǎn běn chǔ ,wú zhì yōu yì bēi
启 菩 萨 曰 : 愿 圣 者 却 返 本 处 ,无 至 忧 忆 悲
liàn 。Yuè dì lì zuì nǚ ,shēnɡ tiān yǐ lái ,jīnɡ jīn sān rì 。Yún
恋 。悦 帝 利 罪 女 , 生 天 以 来 , 经 今 三 日 。云
chénɡ xiào shùn zhī zǐ wéi mǔ shè ɡònɡ xiū fú ,bù shī jué huá dìnɡ
承 孝 顺 之 子 为 母 设 供 修 福 ,布 施 觉 华 定
zì zài wánɡ rú lái tǎ sì 。Fēi wéi pú sà zhī mǔ dé tuō dì yù ,yīnɡ
自 在 王 如 来 塔 寺 。非 唯 菩 萨 之 母 得 脱 地 狱 , 应
shì wú jiān zuì rén ,cǐ rì xī dé shòu lè ,jù tónɡ shēnɡ qì 。Guǐ
是 无 间 罪 人 ,此 日 悉 得 受 乐 ,俱 同 生 讫 。鬼
wánɡ yán bì ,hé zhǎnɡ ér tuì 。Pó luó mén nǚ xún rú mènɡ ɡuī ,wù
王 言 毕 ,合 掌 而 退 。婆 罗 门 女 寻 如 梦 归 ,悟
cǐ shì yǐ ,biàn yú jué huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ xiànɡ zhī
此 事 已 , 便 于 觉 华 定 自 在 王 如 来 塔 像 之
qián ,lì hónɡ shì yuàn :yuàn wǒ jìn wèi lái jié ,yīnɡ yǒu zuì kǔ
前 ,立 弘 誓 愿 : 愿 我 尽 未 来 劫 , 应 有 罪 苦
zhònɡ shēnɡ ,ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn ,shǐ lìnɡ jiě tuō 。
众 生 , 广 设 方 便 ,使 令 解 脱 。
Fó ɡào wén shū shī lì :shí ɡuǐ wánɡ wú dú zhě ,dānɡ jīn cái shǒu
佛 告 文 殊 师 利 :时 鬼 王 无 毒 者 , 当 今 财 首
pú sà shì 。Pó luó mén nǚ zhě ,jí dì cánɡ pú sà shì 。
菩 萨 是 。婆 罗 门 女 者 ,即 地 藏 菩 萨 是 。


Fēn shēn jí huì pǐn dì èr
分 身 集 会 品 第 二
ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī bù kě yì bù kě liànɡ bù kě shuō
尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 不 可 议 不 可 量 不 可 说
wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè ,suǒ yǒu dì yù chǔ fēn shēn dì cánɡ pú
无 量 阿 僧 祇 世 界 ,所 有 地 狱 处 分 身 地 藏 菩
sà ,jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。Yǐ rú lái shén lì ɡù ,ɡè yǐ fānɡ
萨 ,俱 来 集 在 忉 利 天 宫 。以 如 来 神 力 故 ,各 以 方
miàn ,yǔ zhū dé jiě tuō ,cónɡ yè dào chū zhě ,yì ɡè yǒu qiān wàn
面 ,与 诸 得 解 脱 , 从 业 道 出 者 ,亦 各 有 千 万
yì nà yóu tā shù ,ɡònɡ chí xiānɡ huá ,lái gōng yǎng fó 。Bǐ zhū tónɡ
亿 那 由 他 数 , 共 持 香 华 ,来 供 养 佛 。彼 诸 同
lái děnɡ bèi ,jiē yīn dì cánɡ pú sà jiào huà ,yǒnɡ bù tuì zhuǎn
来 等 辈 ,皆 因 地 藏 菩 萨 教 化 , 永 不 退 转
yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。Shì zhū zhònɡ děnɡ ,jiǔ yuǎn jié
于 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。是 诸 众 等 ,久 远 劫
lái ,liú lànɡ shēnɡ sǐ ,liù dào shòu kǔ ,zàn wú xiū xi 。Yǐ dì cánɡ
来 ,流 浪 生 死 ,六 道 受 苦 ,暂 无 休 息 。以 地 藏
pú sà ɡuǎnɡ dà cí bēi ,shēn shì yuàn ɡù ,ɡè huò ɡuǒ zhènɡ 。Jì zhì
菩 萨 广 大 慈 悲 , 深 誓 愿 故 ,各 获 果 证 。既 至
dāo lì ,xīn huái yǒnɡ yuè ,zhān yǎnɡ rú lái ,mù bù zàn shě 。
忉 利 ,心 怀 踊 跃 , 瞻 仰 如 来 ,目 不 暂 舍 。
ěr shí shì zūn shū jīn sè bì ,mó bǎi qiān wàn yì bù kě sī bù
尔 时 世 尊 舒 金 色 臂 ,摩 百 千 万 亿 不 可 思 不
kě yì bù kě liànɡ bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū fēn shēn
可 议 不 可 量 不 可 说 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸 分 身
dì cánɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ ,ér zuò shì yán :wú yú wǔ zhuó è shì ,
地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶 ,而 作 是 言 :吾 于 五 浊 恶世 ,
jiào huà rú shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ ,lìnɡ xīn diào fú ,shě xié
教 化 如 是 刚 强 众 生 , 令 心 调 伏 ,舍 邪
ɡuī zhènɡ ,shí yǒu yī èr ,shànɡ è xí zài 。Wú yì fēn shēn qiān bǎi
归 正 ,十 有 一 二 , 尚 恶习 在 。吾 亦 分 身 千 百
yì ,ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。Huò yǒu lì ɡēn ,wén jí xìn shòu 。Huò yǒu
亿 , 广 设 方 便 。或 有 利 根 ,闻 即 信 受 。或 有
shàn ɡuǒ ,qín quàn chénɡ jiù 。Huò yǒu àn dùn ,jiǔ huà fānɡ ɡuī 。
善 果 ,勤 劝 成 就 。或 有 暗 钝 ,久 化 方 归 。
huò yǒu yè zhònɡ ,bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。Rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ,
或 有 业 重 ,不 生 敬 仰 。如 是 等 辈 众 生,
ɡè ɡè chā bié ,fēn shēn dù tuō 。Huò xiàn nán zǐ shēn ,huò xiàn nǚ
各 各 差 别 ,分 身 度 脱 。或 现 男 子 身 ,或 现 女
rén shēn ,huò xiàn tiān lónɡ shēn ,huò xiàn shén ɡuǐ shēn ,huò xiàn
人 身 ,或 现 天 龙 身 ,或 现 神 鬼 身 ,或 现
shān lín chuān yuán ,hé shi quán jǐnɡ ,lì jí yú rén ,xī jiē dù tuō。
山 林 川 原 ,河 池 泉 井 ,利 及 于 人 ,悉 皆 度 脱。
huò xiàn tiān dì shēn ,huò xiàn fàn wánɡ shēn ,huò xiàn zhuǎn lún wánɡ
或 现 天 帝 身 ,或 现 梵 王 身 ,或 现 转 轮 王
shēn ,huò xiàn jū shì shēn ,huò xiàn ɡuó wánɡ shēn ,huò xiàn zǎi
身 ,或 现 居 士 身 ,或 现 国 王 身 ,或 现 宰
fǔ shēn ,huò xiàn ɡuān shǔ shēn ,huò xiàn bǐ qiū 、bǐ qiū ní 、yōu
辅 身 ,或 现 官 属 身 ,或 现 比 丘 、比 丘 尼 、优
pó sāi 、yōu pó yí shēn ,nǎi zhì shēnɡ wén luó hàn 、pì zhī fó 、pú
婆 塞 、优 婆 夷 身 ,乃 至 声 闻 罗 汉 、辟 支 佛 、菩
sà děnɡ shēn ,ér yǐ huà dù 。Fēi dàn fó shēn ,dú xiàn qí qián 。Rǔ
萨 等 身 ,而 以 化 度 。非 但 佛 身 ,独 现 其 前 。汝
ɡuān wú lèi jié qín kǔ ,dù tuō rú shì děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì
观 吾 累 劫 勤 苦 ,度 脱 如 是 等 难 化 刚 强 罪
kǔ zhònɡ shēnɡ 。Qí yǒu wèi diào fú zhě ,suí yè bào yīnɡ 。Ruò duò
苦 众 生 。其 有 未 调 伏 者 ,随 业 报 应 。若 堕
è qù ,shòu dà kǔ shí ,rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo lì tiān ɡōnɡ yīn qín
恶趣 , 受 大 苦 时 ,汝 当 忆 念 吾 在 忉 利 天 宫 殷 勤
fù zhǔ ,lìnɡ suō pó shì jiè zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ ,xī
付 嘱 , 令 娑 婆 世 界 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉
shǐ jiě tuō ,yǒnɡ lí zhū kǔ ,yù fó shòu jì 。
使 解 脱 , 永 离 诸 苦 ,遇 佛 授 记 。
ěr shí zhū shì jiè fēn shēn dì cánɡ pú sà ,ɡònɡ fù yī xínɡ ,tì
尔 时 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 , 共 复 一 形 ,涕
lèi āi liàn ,bái qí fó yán :wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái ,ménɡ fó jiē
泪 哀 恋 ,白 其 佛 言 :我 从 久 远 劫 来 , 蒙 佛 接
yǐn ,shǐ huò bù kě sī yì shén lì ,jù dà zhì huì 。Wǒ suǒ fēn shēn,
引 ,使 获 不 可 思 议 神 力 ,具 大 智 慧 。我 所 分 身,
biàn mǎn bǎi qiān wàn yì hénɡ hé shā shì jiè 。Měi yī shì jiè ,huà
遍 满 百 千 万 亿 恒 河 沙 世 界 。每 一 世 界 ,化
bǎi qiān wàn yì shēn ,měi yī shēn ,dù bǎi qiān wàn yì rén ,lìnɡ
百 千 万 亿 身 ,每 一 身 ,度 百 千 万 亿 人 , 令
ɡuī jìnɡ sān bǎo ,yǒnɡ lí shēnɡ sǐ ,zhì niè pán lè 。Dàn yú fó fǎ zhōnɡ
归 敬 三 宝 , 永 离 生 死 ,至 涅 槃 乐 。但 于 佛 法 中
suǒ wéi shàn shì ,yī máo yī dì,yī shā yī chén ,huò háo fā xǔ ,wǒ
所 为 善 事 ,一 毛 一 渧,一 沙 一 尘 ,或 毫 发 许 ,我
jiàn dù tuō ,shǐ huò dà lì 。Wéi yuàn shì zūn ,bù yǐ hòu shì è yè
渐 度 脱 ,使 获 大 利 。唯 愿 世 尊 ,不 以 后 世 恶业
zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。Rú shì sān bái fó yán :wéi yuàn shì zūn ,bù
众 生 为 虑 。如 是 三 白 佛 言 :唯 愿 世 尊 ,不
yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。
以 后 世 恶业 众 生 为 虑 。
ěr shí fó zàn dì cánɡ pú sà yán :shàn zāi shàn zāi !Wú zhù rǔ
尔 时 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉 善 哉 !吾 助 汝
xǐ 。Rǔ nénɡ chénɡ jiù jiǔ yuǎn jié lái fā hónɡ shì yuàn ,ɡuǎnɡ dù
喜 。汝 能 成 就 久 远 劫 来 发 弘 誓 愿 , 广 度
jiānɡ bì ,jí zhènɡ pú tí 。
将 毕 ,即 证 菩 提 。

Guān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān
 观 众 生 业 缘 品 第 三
ěr shí fó mǔ mó yē fū rén ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ ,wèn dì cánɡ pú
尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人 , 恭 敬 合 掌 ,问 地 藏 菩
sà yán :shènɡ zhě ,yán fú zhònɡ shēnɡ ,zào yè chā bié ,suǒ shòu
萨 言 : 圣 者 ,阎 浮 众 生 ,造 业 差 别 ,所 受
bào yīnɡ ,qí shì yún hé ?
报 应 ,其 事 云 何 ?
Dì cánɡ dá yán :qiān wàn shì jiè ,nǎi jí ɡuó tǔ ,huò yǒu dì yù,
地 藏 答 言 : 千 万 世 界 ,乃 及 国 土 ,或 有 地 狱,
huò wú dì yù 。Huò yǒu nǚ rén ,huò wú nǚ rén 。Huò yǒu fó fǎ ,huò
或 无 地 狱 。或 有 女 人 ,或 无 女 人 。或 有 佛 法 ,或
wú fó fǎ 。Nǎi zhì shēnɡ wén pì zhī fó ,yì fù rú shì ,fēi dàn dì
无 佛 法 。乃 至 声 闻 辟 支 佛 ,亦 复 如 是 ,非 但 地
yù zuì bào yī děnɡ 。
狱 罪 报 一 等 。
Mó yē fū rén zhònɡ bái pú sà :qiě yuàn wén yú yán fú zuì bào,
摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 :且 愿 闻 于 阎 浮 罪 报,
suǒ ɡǎn è qù 。
所 感 恶趣 。
Dì cánɡ dá yán :shènɡ mǔ ,wéi yuàn tīnɡ shòu ,wǒ cū shuō zhī。
地 藏 答 言 : 圣 母 ,唯 愿 听 受 ,我 粗 说 之。
Fó mǔ bái yán :yuàn shènɡ zhě shuō 。
佛 母 白 言 : 愿 圣 者 说 。
ěr shí dì cánɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán :nán yán fú tí ,zuì bào
尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 :南 阎 浮 提 ,罪 报
mínɡ hào rú shì 。Ruò yǒu zhònɡ shēnɡ ,bù xiào fù mǔ ,huò zhì shā
名 号 如 是 。若 有 众 生 ,不 孝 父 母 ,或 至 杀
hài ,dānɡ duò wú jiān dì yù ,qiān wàn yì jié ,qiú chū wú qī 。Ruò
害 , 当 堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 ,求 出 无 期 。若

yǒu zhònɡ shēnɡ ,chū fó shēn xuè ,huǐ bànɡ sān bǎo ,bù jìnɡ zūn
有 众 生 ,出 佛 身 血 ,毁 谤 三 宝 ,不 敬 尊

jīnɡ ,yì dānɡ duò yú wú jiān dì yù ,qiān wàn yì jié ,qiú chū wú
经 ,亦 当 堕 于 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 ,求 出 无

qī 。Ruò yǒu zhònɡ shēnɡ ,qīn sǔn chánɡ zhù ,diàn wū sēnɡ ní ,huò qié lán
期 。若 有 众 生 ,侵 损 常 住 ,玷 污 僧 尼 ,或 伽 蓝

nèi zì xínɡ yín yù ,huò shā huò hài ,rú shì děnɡ bèi ,dānɡ duò wú
内 恣 行 淫 欲 ,或 杀 或 害 ,如 是 等 辈 , 当 堕 无

jiān dì yù ,qiān wàn yì jié ,qiú chū wú qī 。Ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,
间 地 狱 , 千 万 亿 劫 ,求 出 无 期 。若 有 众 生,

wěi zuò shā mén ,xīn fēi shā mén ,pò yònɡ chánɡ zhù ,qī kuáng bái yī,
伪 作 沙 门 ,心 非 沙 门 ,破 用 常 住 ,欺 诳 白 衣,

wéi bèi jiè lǜ ,zhǒnɡ zhǒnɡ zào è ,rú shì děnɡ bèi ,dānɡ duò wú
违 背 戒 律 , 种 种 造 恶,如 是 等 辈 , 当 堕 无

jiān dì yù ,qiān wàn yì jié ,qiú chū wú qī 。Ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,
间 地 狱 , 千 万 亿 劫 ,求 出 无 期 。若 有 众 生,

tōu qiè chánɡ zhù cái wù 、ɡǔ mǐ 、yǐn shí 、yī fu ,nǎi zhì yī wù bù
偷 窃 常 住 财 物 、谷 米 、饮 食 、衣 服 ,乃 至 一 物 不

yǔ qǔ zhě ,dānɡ duò wú jiān dì yù ,qiān wàn yì jié ,qiú chū wú qī。
与 取 者 , 当 堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 ,求 出 无 期。

Dì cánɡ bái yán :shènɡ mǔ ,ruò yǒu zhònɡ shēnɡ zuò rú shì zuì,

 地 藏 白 言 : 圣 母 ,若 有 众 生 作 如 是 罪,

dānɡ duò wǔ wú jiān dì yù ,qiú zàn tínɡ kǔ yī niàn bù dé 。
当 堕 五 无 间 地 狱 ,求 暂 停 苦 一 念 不 得 。


Mó yē fū rén zhònɡ bái dì cánɡ pú sà yán :yún hé mínɡ wéi wú

 摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 :云 何 名 为 无

jiān dì yù ?
间 地 狱 ?


Dì cánɡ bái yán :shènɡ mǔ ,zhū yǒu dì yù ,zài dà tiě wéi shān

 地 藏 白 言 : 圣 母 ,诸 有 地 狱 ,在 大 铁 围 山

zhī nèi 。Qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ ,cì yǒu wǔ bǎi ,mínɡ hào
之 内 。其 大 地 狱 有 一 十 八 所 ,次 有 五 百 , 名 号

ɡè bié 。Cì yǒu qiān bǎi ,míng zi yì bié 。Wú jiān yù zhě ,qí yù chénɡ
各 别 。次 有 千 百 , 名 字 亦 别 。无 间 狱 者 ,其 狱 城

zhōu zā bā wàn yú lǐ 。Qí chénɡ chún tiě ,ɡāo yī wàn lǐ 。Chénɡ shànɡ
周 匝 八 万 余 里 。其 城 纯 铁 ,高 一 万 里 。 城 上

huǒ jù ,shǎo yǒu kōnɡ quē 。Qí yù chénɡ zhōnɡ ,zhū yù xiānɡ lián,
火 聚 , 少 有 空 缺 。其 狱 城 中 ,诸 狱 相 连,

mínɡ hào ɡè bié 。Dú yǒu yī yù ,mínɡ yuē wú jiān 。Qí yù zhōu zā wàn
名 号 各 别 。独 有 一 狱 , 名 曰 无 间 。其 狱 周 匝 万

bā qiān lǐ ,yù qiánɡ ɡāo yī qiān lǐ ,xī shì tiě wéi 。Shànɡ huǒ chè
八 千 里 ,狱 墙 高 一 千 里 ,悉 是 铁 为 。 上 火 彻

xià ,xià huǒ chè shànɡ ,tiě shé tiě ɡǒu ,tǔ huǒ chí zhú ,yù qiánɡ
下 ,下 火 彻 上 ,铁 蛇 铁 狗 ,吐 火 驰 逐 ,狱 墙

zhī shànɡ ,dōng xi ér zǒu 。Yù zhōnɡ yǒu chuánɡ ,biàn mǎn wàn lǐ。
之 上 , 东 西 而 走 。狱 中 有 床 , 遍 满 万 里。

yī rén shòu zuì ,zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。Qiān wàn rén
一 人 受 罪 ,自 见 其 身 遍 卧 满 床 。 千 万 人

shòu zuì ,yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。Zhònɡ yè suǒ ɡǎn,
受 罪 ,亦 各 自 见 身 满 床 上 。 众 业 所 感,

huò bào rú shì 。Yòu zhū zuì rén ,bèi shòu zhònɡ kǔ 。Qiān bǎi yè
获 报 如 是 。又 诸 罪 人 ,备 受 众 苦 。 千 百 夜

chā ,jí yǐ è ɡuǐ ,kǒu yá rú jiàn ,yǎn rú diàn ɡuānɡ ,shǒu fù tónɡ
叉 ,及 以 恶鬼 ,口 牙 如 剑 ,眼 如 电 光 , 手 复 铜

zhǎo ,tuō zhuài zuì rén 。Fù yǒu yè chā ,zhí dà tiě jǐ,zhōnɡ zuì rén
爪 ,拖 拽 罪 人 。复 有 夜 叉 ,执 大 铁 戟, 中 罪 人

shēn ,huò zhōnɡ kǒu bí ,huò zhōnɡ fù bèi ,pāo kōnɡ fān jiē ,huò
身 ,或 中 口 鼻 ,或 中 腹 背 ,抛 空 翻 接 ,或

zhì chuánɡ shànɡ 。Fù yǒu tiě yīnɡ ,dàn zuì rén mù 。Fù yǒu tiě shé ,
置 床 上 。复 有 铁 鹰 ,啖 罪 人 目 。复 有 铁 蛇 ,

jiǎo zuì rén jǐnɡ 。Bǎi zhī jié nèi ,xī xià chánɡ dìnɡ ,bá shé ɡēnɡ
缴 罪 人 颈 。百 肢 节 内 ,悉 下 长 钉 ,拔 舌 耕

lí ,chōu chánɡ 锉zhǎn ,yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu ,rè tiě chán shēn 。Wàn sǐ qiān
犁 , 抽 肠 锉 斩 ,烊 铜 灌 口 ,热 铁 缠 身 。万 死 千

shēnɡ ,yè ɡǎn rú shì 。Dònɡ jīnɡ yì jié ,qiú chū wú qī 。Cǐ jiè huài
生 ,业 感 如 是 。 动 经 亿 劫 ,求 出 无 期 。此 界 坏

shí ,jì shēnɡ tā jiè 。Tā jiè cì huài ,zhuǎn jì tā fānɡ 。Tā fānɡ
时 ,寄 生 他 界 。他 界 次 坏 , 转 寄 他 方 。他 方

huài shí ,zhǎn zhuǎn xiānɡ jì 。Cǐ jiè chénɡ hòu ,hái fù ér lái 。
坏 时 , 展 转 相 寄 。此 界 成 后 ,还 复 而 来 。

wú jiān zuì bào ,qí shì rú shì 。Yòu wǔ shì yè ɡǎn ,ɡù chēnɡ wú jiān。
无 间 罪 报 ,其 事 如 是 。又 五 事 业 感 ,故 称 无 间。

hé děnɡ wéi wǔ ?Yī zhě ,rì yè shòu zuì ,yǐ zhì jié shù ,wú shí jiān
何 等 为 五 ?一 者 ,日 夜 受 罪 ,以 至 劫 数 ,无 时 间

jué ,ɡù chēnɡ wú jiān 。èr zhě ,yī rén yì mǎn ,duō rén yì mǎn ,ɡù
绝 ,故 称 无 间 。二 者 ,一 人 亦 满 ,多 人 亦 满 ,故

chēnɡ wú jiān 。Sān zhě ,zuì qì chā bànɡ ,yīnɡ shé lánɡ quǎn ,duìmó
称 无 间 。三 者 ,罪 器 叉 棒 , 鹰 蛇 狼 犬 ,碓 磨

jù záo ,cuò zhuó huò tānɡ ,tiě wǎnɡ tiě shénɡ ,tiě lǘ tiě mǎ ,shēnɡ ɡé
锯 凿 ,锉 斫 镬 汤 ,铁 网 铁 绳 ,铁 驴 铁 马 , 生 革

luò shǒu ,rè tiě jiāo shēn ,jī tūn tiě wán ,kě yǐn tiě zhī ,cónɡ
络 首 ,热 铁 浇 身 ,饥 吞 铁 丸 ,渴 饮 铁 汁 , 从

nián jìnɡ jié ,shù nà yóu tā ,kǔ chǔ xiānɡ lián ,ɡènɡ wú jiàn duàn
年 竟 劫 ,数 那 由 他 ,苦 楚 相 连 , 更 无 间 断

,ɡù chēnɡ wú jiān 。Sì zhě ,bù wèn nán zǐ nǚ rén ,qiānɡ hú yí dí,
,故 称 无 间 。四 者 ,不 问 男 子 女 人 , 羌 胡 夷 狄,

lǎo yòu ɡuì jiàn ,huò lónɡ huò shén ,huò tiān huò ɡuǐ ,zuì háng yì
老 幼 贵 贱 ,或 龙 或 神 ,或 天 或 鬼 ,罪 行 业

ɡǎn ,xī tónɡ shòu zhī ,ɡù chēnɡ wú jiān 。Wǔ zhě ,ruò duò cǐ yù ,
感 ,悉 同 受 之 ,故 称 无 间 。五 者 ,若 堕 此 狱 ,

cónɡ chū rù shí ,zhì bǎi qiān jié ,yī rì yī yè ,wàn sǐ wàn shēnɡ,
从 初 入 时 ,至 百 千 劫 ,一 日 一 夜 ,万 死 万 生,

qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé ,chú fēi yè jìn ,fānɡ dé shòu shēnɡ,
求 一 念 间 暂 住 不 得 ,除 非 业 尽 , 方 得 受 生,

yǐ cǐ lián mián ,ɡù chēnɡ wú jiān 。
以 此 连 绵 ,故 称 无 间 。


Dì cánɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán :wú jiān dì yù ,cū shuō rú shì,

 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 :无 间 地 狱 ,粗 说 如 是,

ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì děnɡ mínɡ ,jí zhū kǔ shì ,yī jié zhī
若 广 说 地 狱 罪 器 等 名 ,及 诸 苦 事 ,一 劫 之

zhōnɡ ,qiú shuō bù jìn 。
中 ,求 说 不 尽 。


Mó yē fū rén wén yǐ ,chóu yōu hé zhǎnɡ ,dǐnɡ lǐ ér tuì 。

 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁 忧 合 掌 , 顶 礼 而 退 。


Yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì

 阎 浮 众 生 业 感 品 第 四


 ěr shí dì cánɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :shì zūn ,wǒ chénɡ fó

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :世 尊 ,我 承 佛

rú lái wēi shén lì ɡù ,biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè ,fēn shì shēn
如 来 威 神 力 故 , 遍 百 千 万 亿 世 界 ,分 是 身

xínɡ ,jiù bá yī qiē yè bào zhònɡ shēnɡ 。Ruò fēi rú lái dà cí lì
形 ,救 拔 一 切 业 报 众 生 。若 非 如 来 大 慈 力

ɡù ,jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà 。Wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ ,zhì
故 ,即 不 能 作 如 是 变 化 。我 今 又 蒙 佛 付 嘱 ,至

ā yì duō chénɡ fó yǐ lái ,liù dào zhònɡ shēnɡ ,qiǎn lìnɡ dù tuō。
阿逸 多 成 佛 已 来 ,六 道 众 生 , 遣 令 度 脱。

wéi rán shì zūn ,yuàn bù yǒu lǜ 。
唯 然 世 尊 , 愿 不 有 虑 。


 ěr shí fó ɡào dì cánɡ pú sà :yī qiē zhònɡ shēnɡ ,wèi jiě tuō

 尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 :一 切 众 生 ,未 解 脱

zhě ,xìnɡ shí wú dìnɡ 。è xí jié yè ,shàn xí jié ɡuǒ 。Wéi shàn wéi
者 , 性 识 无 定 。恶习 结 业 , 善 习 结 果 。为 善 为

è ,zhú jìnɡ ér shēnɡ 。Lún zhuǎn wǔ dào ,zàn wú xiū xi 。Dònɡ jīnɡ
恶,逐 境 而 生 。轮 转 五 道 ,暂 无 休 息 。 动 经

chén jié ,mí huo zhànɡ nán 。Rú yú yóu wǎnɡ ,jiānɡ shì chánɡ liú,
尘 劫 ,迷 惑 障 难 。如 鱼 游 网 , 将 是 长 流,

tuō rù zàn chū ,yòu fù zāo wǎnɡ 。Yǐ shì děnɡ bèi ,wú dānɡ yōu niàn。
脱 入 暂 出 ,又 复 遭 网 。以 是 等 辈 ,吾 当 忧 念。

rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn ,lèi jié zhònɡ shì ,ɡuǎnɡ dù zuì bèi ,wú
汝 既 毕 是 往 愿 ,累 劫 重 誓 , 广 度 罪 辈 ,吾

fù hé lǜ 。
复 何 虑 。


Shuō shì yǔ shí ,huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ dìnɡ zì

  说 是 语 时 ,会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名 定 自

zài wánɡ ,bái fó yán :shì zūn ,dì cánɡ pú sà lèi jié yǐ lái ,ɡè
在 王 ,白 佛 言 :世 尊 ,地 藏 菩 萨 累 劫 以 来 ,各

fā hé yuàn ,jīn ménɡ shì zūn ,yīn qín zàn tàn 。Wéi yuàn shì zūn,
发 何 愿 ,今 蒙 世 尊 ,殷 勤 赞 叹 。唯 愿 世 尊,

lüè ér shuō zhī 。
略 而 说 之 。


 ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà :dìtīnɡ dì tīnɡ ,shàn

 尔 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩 萨 :谛 听 谛 听 , 善

sī niàn zhī ,wú dānɡ wéi rǔ ,fēn bié jiě shuō 。Nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú
思 念 之 ,吾 当 为 汝 ,分 别 解 说 。乃 往 过 去 无

liànɡ ā sēnɡ qí nà yóu tā bù kě shuō jié ,ěr shí yǒu fó ,hào yī qiē
量 阿 僧 祇 那 由 他 不 可 说 劫 ,尔 时 有 佛 ,号 一 切

zhì chénɡ jiù rú lái 、yīnɡ ɡònɡ 、zhènɡ biàn zhī 、mínɡ xínɡ zú 、shàn
智 成 就 如 来 、 应 供 、 正 遍 知 、 明 行 足 、 善

shì 、shì jiān jiě 、wú shànɡ shì 、diào yù zhànɡ fū 、tiān rén shī
逝 、世 间 解 、无 上 士 、 调 御 丈 夫 、 天 人 师

、fó 、shì zūn ,qí fó shòu mìnɡ liù wàn jié 。Wèi chū jiā shí ,wéi
、佛 、世 尊 ,其 佛 寿 命 六 万 劫 。未 出 家 时 ,为

xiǎo ɡuó wánɡ ,yǔ yī lín ɡuó wánɡ wéi yǒu ,tóng háng shí shàn ,ráo
小 国 王 ,与 一 邻 国 王 为 友 , 同 行 十 善 ,饶

yì zhònɡ shēnɡ 。Qí lín ɡuó nèi ,suǒ yǒu rén mín ,duō zào zhònɡ è。
益 众 生 。其 邻 国 内 ,所 有 人 民 ,多 造 众 恶。

èr wánɡ yì jì ,ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。Yī wánɡ fā yuàn ,zǎo chénɡ fó
二 王 议 计 , 广 设 方 便 。一 王 发 愿 ,早 成 佛

dào ,dānɡ dù shì bèi ,lìnɡ shǐ wú yú 。Yī wánɡ fā yuàn ,ruò bù xiān
道 , 当 度 是 辈 , 令 使 无 余 。一 王 发 愿 ,若 不 先

dù zuì kǔ ,lìnɡ shì ān lè ,dé zhì pú tí ,wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ
度 罪 苦 , 令 是 安 乐 ,得 至 菩 提 ,我 终 未 愿 成

fó 。
佛 。


Fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà :yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ fó zhě,

 佛 告 定 自 在 王 菩 萨 :一 王 发 愿 早 成 佛 者,

jí yī qiē zhì chénɡ jiù rú lái shì 。Yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì
即 一 切 智 成 就 如 来 是 。一 王 发 愿 永 度 罪

kǔ zhònɡ shēnɡ ,wèi yuàn chénɡ fó zhě ,jí dì cánɡ pú sà shì 。Fù
苦 众 生 ,未 愿 成 佛 者 ,即 地 藏 菩 萨 是 。复

yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié ,yǒu fó chū shì ,mínɡ qīnɡ jìnɡ lián
于 过 去 无 量 阿 僧 祇 劫 ,有 佛 出 世 , 名 清 净 莲

huá mù rú lái ,qí fó shòu mìnɡ sì shí jié 。Xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ ,yǒu
华 目 如 来 ,其 佛 寿 命 四 十 劫 。 像 法 之 中 ,有

yī luó hàn ,fú dù zhònɡ shēnɡ ,yīn cì jiào huà ,yù yī nǚ rén ,zì
一 罗 汉 ,福 度 众 生 ,因 次 教 化 ,遇 一 女 人 ,字

yuē ɡuānɡ mù ,shè shí gōng yǎng 。Luó hàn wèn zhī ,yù yuàn hé děnɡ。
曰 光 目 ,设 食 供 养 。罗 汉 问 之 ,欲 愿 何 等。

ɡuānɡ mù dá yán :wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì ,zī fú jiù bá ,wèi zhī wǒ
光 目 答 言 :我 以 母 亡 之 日 ,资 福 救 拔 ,未 知 我

mǔ shēnɡ chǔ hé qù 。Luó hàn mǐn zhī ,wéi rù dìnɡ ɡuān 。Jiàn ɡuānɡ mù
母 生 处 何 趣 。罗 汉 愍 之 ,为 入 定 观 。 见 光 目

nǚ mǔ duò zài è qù ,shòu jí dà kǔ 。Luó hàn wèn ɡuānɡ mù yán :rǔ
女 母 堕 在 恶趣 , 受 极 大 苦 。罗 汉 问 光 目 言 :汝

mǔ zài shēnɡ ,zuò hé háng yì ?Jīn zài è qù ,shòu jí dà kǔ 。Guānɡ
母 在 生 ,作 何 行 业 ?今 在 恶趣 , 受 极 大 苦 。 光

mù dá yán :wǒ mǔ suǒ xí ,wéi hǎo shí dàn yú biē zhī shǔ ,suǒ shí yú
目 答 言 :我 母 所 习 ,唯 好 食 啖 鱼 鳖 之 属 ,所 食 鱼

biē ,duō shí qí zǐ ,huò chǎo huò zhǔ ,zì qínɡ shí dàn,jì qí mìnɡ shù,
鳖 ,多 食 其 子 ,或 炒 或 煮 ,恣 情 食 啖,计 其 命 数,

qiān wàn fù bèi 。Zūn zhě cí mǐn,rú hé āi jiù ?Luó hàn mǐn zhī ,wéi zuò
千 万 复 倍 。尊 者 慈 愍,如 何 哀 救 ?罗 汉 愍 之 ,为 作

fānɡ biàn ,quàn ɡuānɡ mù yán :rǔ kě zhì chénɡ niàn qīnɡ jìnɡ lián
方 便 , 劝 光 目 言 :汝 可 志 诚 念 清 净 莲

huá mù rú lái ,jiān sù huà xínɡ xiànɡ ,cún wánɡ huò bào 。Guānɡ mù
华 目 如 来 , 兼 塑 画 形 像 ,存 亡 获 报 。 光 目

wén yǐ ,jí shě suǒ ài ,xún huà fó xiànɡ ,ér gōng yǎng zhī ,fù ɡōnɡ
闻 已 ,即 舍 所 爱 ,寻 画 佛 像 ,而 供 养 之 ,复 恭

jìnɡ xīn ,bēi qì zhān lǐ 。Hū yú yè hòu ,mènɡ jiàn fó shēn ,jīn sè
敬 心 ,悲 泣 瞻 礼 。忽 于 夜 后 , 梦 见 佛 身 ,金 色

huànɡ yào ,rú xū mí shān ,fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ ,ér ɡào ɡuānɡ mù :rǔ
晃 耀 ,如 须 弥 山 , 放 大 光 明 ,而 告 光 目 :汝

mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā ,cái jué jī hán ,jí dānɡ yán shuō 。Qí
母 不 久 当 生 汝 家 ,才 觉 饥 寒 ,即 当 言 说 。其

hòu jiā nèi bì shēnɡ yī zǐ ,wèi mǎn sān rì ,ér nǎi yán shuō 。Qí shǒu
后 家 内 婢 生 一 子 ,未 满 三 日 ,而 乃 言 说 。 稽 首

bēi qì ,ɡào yú ɡuānɡ mù :shēnɡ sǐ yè yuán ,ɡuǒ bào zì shòu 。Wú shì
悲 泣 ,告 于 光 目 : 生 死 业 缘 ,果 报 自 受 。吾 是

rǔ mǔ ,jiǔ chǔ àn 冥。Zì bié rǔ lái ,lèi duò dà dì yù 。Ménɡ rǔ fú
汝 母 ,久 处 暗 冥。自 别 汝 来 ,累 堕 大 地 狱 。 蒙 汝 福

lì ,fānɡ dé shòu shēnɡ ,wéi xià jiàn rén ,yòu fù duǎn mìnɡ ,shòu
力 , 方 得 受 生 ,为 下 贱 人 ,又 复 短 命 , 寿

nián shí sān ,ɡènɡ luò è dào 。Rǔ yǒu hé jì ,lìnɡ wú tuō miǎn ?Guānɡ
年 十 三 , 更 落 恶道 。汝 有 何 计 , 令 吾 脱 免 ? 光

mù wén shuō ,zhī mǔ wú yí ,gěng yè bēi tí ,ér bái bì zǐ :jì shì wǒ
目 闻 说 ,知 母 无 疑 , 哽 咽 悲 啼 ,而 白 婢 子 :既 是 我

mǔ ,hé zhī běn zuì ,zuò hé háng yì ,duò yú è dào 。bì zǐ dá yán :yǐ
母 ,合 知 本 罪 ,作 何 行 业 ,堕 于 恶道 。婢 子 答 言 :以

shā hài huǐ mà èr yè shòu bào ,ruò fēi ménɡ fú jiù bá wú nán ,yǐ
杀 害 毁 骂 二 业 受 报 ,若 非 蒙 福 救 拔 吾 难 ,以

shì yè ɡù ,wèi hé jiě tuō 。Guānɡ mù wèn yán :dì yù zuì bào ,qí shì
是 业 故 ,未 合 解 脱 。 光 目 问 言 :地 狱 罪 报 ,其 事

yún hé ?bì zǐ dá yán :zuì kǔ zhī shì ,bù rěn chēnɡ shuō ,bǎi qiān
云 何 ?婢 子 答 言 :罪 苦 之 事 ,不 忍 称 说 ,百 千

suì zhōnɡ ,zú bái nán jìnɡ 。Guānɡ mù wén yǐ ,tí lèi hào qì ,ér bái
岁 中 ,卒 白 难 竟 。 光 目 闻 已 ,啼 泪 号 泣 ,而 白

kōnɡ jiè :yuàn wǒ zhī mǔ ,yǒnɡ tuō dì yù ,bì shí sān suì ,ɡènɡ wú
空 界 : 愿 我 之 母 , 永 脱 地 狱 ,毕 十 三 岁 , 更 无

zhònɡ zuì ,jí lì è dào 。Shí fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ ,tīnɡ wǒ wéi mǔ
重 罪 ,及 历 恶道 。十 方 诸 佛 慈 哀 愍 我 , 听 我 为 母

suǒ fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn :ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān tú ,jí sī xià
所 发 广 大 誓 愿 :若 得 我 母 永 离 三 涂 ,及 斯 下

jiàn ,nǎi zhì nǚ rén zhī shēn ,yǒnɡ jié bù shòu zhě 。Yuàn wǒ zì
贱 ,乃 至 女 人 之 身 , 永 劫 不 受 者 。 愿 我 自

jīn rì hòu ,duì qīnɡ jìnɡ lián huá mù rú lái xiànɡ qián ,què hòu
今 日 后 ,对 清 净 莲 华 目 如 来 像 前 ,却 后

bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ ,yīnɡ yǒu shì jiè ,suǒ yǒu dì yù ,jí sān
百 千 万 亿 劫 中 , 应 有 世 界 ,所 有 地 狱 ,及 三

è dào ,zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,shì yuàn jiù bá ,lìnɡ lí dì yù è
恶道 ,诸 罪 苦 众 生 ,誓 愿 救 拔 , 令 离 地 狱 恶

qù ,chù shēnɡ è ɡuǐ děnɡ 。Rú shì zuì bào děnɡ rén jìn chénɡ fó jìnɡ,
趣 ,畜 生 饿鬼 等 。如 是 罪 报 等 人 尽 成 佛 竟,

wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ jué 。Fā shì yuàn yǐ ,jù wén qīnɡ jìnɡ
我 然 后 方 成 正 觉 。发 誓 愿 已 ,具 闻 清 净

lián huá mù rú lái ér ɡào zhī yuē :ɡuānɡ mù ,rǔ dà cí mǐn,shàn nénɡ
莲 华 目 如 来 而 告 之 曰 : 光 目 ,汝 大 慈 愍, 善 能

wéi mǔ fā rú shì dà yuàn 。Wú ɡuān rǔ mǔ shí sān suì bì ,shě cǐ bào
为 母 发 如 是 大 愿 。吾 观 汝 母 十 三 岁 毕 ,舍 此 报

yǐ ,shēnɡ wéi 梵zhì ,shòu nián bǎi suì 。Guò shì bào hòu ,dānɡ shēnɡ
已 , 生 为 梵志 , 寿 年 百 岁 。过 是 报 后 , 当 生

wú yōu ɡuó tǔ ,shòu mìnɡ bù kě jì jié 。Hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ dù
无 忧 国 土 , 寿 命 不 可 计 劫 。后 成 佛 果 , 广 度

rén tiān ,shù rú hénɡ hé shā 。
人 天 ,数 如 恒 河 沙 。


Fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ :ěr shí luó hàn fú dù ɡuānɡ mù zhě ,jí

 佛 告 定 自 在 王 :尔 时 罗 汉 福 度 光 目 者 ,即

wú jìn yì pú sà shì 。Guānɡ mù mǔ zhě ,jí jiě tuō pú sà shì 。Guānɡ
无 尽 意 菩 萨 是 。 光 目 母 者 ,即 解 脱 菩 萨 是 。 光

mù nǚ zhě ,jí dì cánɡ pú sà shì 。Guò qù jiǔ yuǎn jié zhōnɡ ,rú shì
目 女 者 ,即 地 藏 菩 萨 是 。过 去 久 远 劫 中 ,如 是

cí mǐn,fā hénɡ hé shā yuàn ,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。Wèi lái shì zhōnɡ,
慈 愍,发 恒 河 沙 愿 , 广 度 众 生 。未 来 世 中,

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,bù xíng shàn zhě ,xínɡ è zhě ,nǎi zhì bù
若 有 男 子 女 人 , 不 行 善 者 , 行 恶者 ,乃 至 不

xìn yīn ɡuǒ zhě ,xié yín wànɡ yǔ zhě ,liǎnɡ shé è kǒu zhě ,huǐ bànɡ
信 因 果 者 ,邪 淫 妄 语 者 , 两 舌 恶口 者 ,毁 谤

dà chénɡ zhě ,rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ ,bì duò è qù 。Ruò yù shàn
大 乘 者 ,如 是 诸 业 众 生 ,必 堕 恶趣 。若 遇 善

zhī shi ,quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān ɡuī yī dì cánɡ pú sà ,shì zhū
知 识 , 劝 令 一 弹 指 间 归 依 地 藏 菩 萨 ,是 诸

zhònɡ shēnɡ ,jí dé jiě tuō sān è dào bào 。Ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ,
众 生 ,即 得 解 脱 三 恶道 报 。若 能 志 心 归 敬,

jí zhān lǐ zàn tàn ,xiānɡ huá yī fu ,zhǒnɡ zhǒnɡ zhēn bǎo ,huò fù
及 瞻 礼 赞 叹 , 香 华 衣 服 , 种 种 珍 宝 ,或 复

yǐn shí ,rú shì fènɡ shì zhě ,wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ,
饮 食 ,如 是 奉 事 者 ,未 来 百 千 万 亿 劫 中,

chánɡ zài zhū tiān ,shòu shènɡ miào lè 。Ruò tiān fú jìn ,xià shēnɡ
常 在 诸 天 , 受 胜 妙 乐 。若 天 福 尽 ,下 生

rén jiān ,yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ ,nénɡ yì xiǔ mìnɡ yīn
人 间 ,犹 百 千 劫 常 为 帝 王 , 能 忆 宿 命 因

ɡuǒ běn mò 。Dìnɡ zì zài wánɡ ,rú shì dì cánɡ pú sà yǒu rú cǐ bù
果 本 末 。 定 自 在 王 ,如 是 地 藏 菩 萨 有 如 此 不

kě sī yì dà wēi shén lì ,ɡuǎnɡ lì zhònɡ shēnɡ 。Rǔ děnɡ zhū pú sà,
可 思 议 大 威 神 力 , 广 利 众 生 。汝 等 诸 菩 萨,

dānɡ jì shì jīnɡ ,ɡuǎnɡ xuān liú bù 。
当 记 是 经 , 广 宣 流 布 。


Dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán :shì zūn ,yuàn bù yǒu lǜ 。Wǒ děnɡ

  定 自 在 王 白 佛 言 :世 尊 , 愿 不 有 虑 。我 等

qiān wàn yì pú sà mó hē sà ,bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ,ɡuǎnɡ yǎn shì
千 万 亿 菩 萨 摩 诃 萨 ,必 能 承 佛 威 神 , 广 演 是

jīnɡ ,yú yán fú tí ,lì yì zhònɡ shēnɡ 。
经 ,于 阎 浮 提 ,利 益 众 生 。


Dìnɡ zì zài wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ,zuò

  定 自 在 王 菩 萨 白 世 尊 已 ,合 掌 恭 敬 ,作

lǐ ér tuì 。
礼 而 退 。


 ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ,

 尔 时 四 方 天 王 俱 从 座 起 ,合 掌 恭 敬 ,

bái fó yán :shì zūn ,dì cánɡ pú sà yú jiǔ yuǎn jié lái ,fā rú shì
白 佛 言 :世 尊 ,地 藏 菩 萨 于 久 远 劫 来 ,发 如 是

dà yuàn ,yún hé zhì jīn yóu dù wèi jué ,ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì yán?
大 愿 ,云 何 至 今 犹 度 未 绝 , 更 发 广 大 誓 言?

wéi yuàn shì zūn wéi wǒ děnɡ shuō 。
唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。


Fó ɡào sì tiān wánɡ :shàn zāi shàn zāi !Wú jīn wéi rǔ jí wèi

 佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 !吾 今 为 汝 及 未

lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ ɡuǎnɡ lì yì ɡù ,shuō dì cánɡ pú
来 现 在 天 人 众 等 广 利 益 故 , 说 地 藏 菩

sà yú suō pó shì jiè yán fú tí nèi ,shēnɡ sǐ dào zhōnɡ ,cí āi jiù bá
萨 于 娑 婆 世 界 阎 浮 提 内 , 生 死 道 中 ,慈 哀 救 拔

dù tuō yī qiē zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,fānɡ biàn zhī shì 。
度 脱 一 切 罪 苦 众 生 , 方 便 之 事 。


Sì tiān wánɡ yán :wéi rán shì zūn ,yuàn lè yù wén 。

 四 天 王 言 :唯 然 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 。


Fó ɡào sì tiān wánɡ :dì cánɡ pú sà jiǔ yuǎn jié lái ,qì zhì yú

 佛 告 四 天 王 :地 藏 菩 萨 久 远 劫 来 ,迄 至 于

jīn ,dù tuō zhònɡ shēnɡ ,yóu wèi bì yuàn 。Cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ
今 ,度 脱 众 生 ,犹 未 毕 愿 。慈 愍 此 世 罪 苦 众

shēnɡ ,fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ ,yīn màn bù duàn ,yǐ shì
生 ,复 观 未 来 无 量 劫 中 ,因 蔓 不 断 ,以 是

zhī ɡù ,yòu fā zhònɡ yuàn 。Rú shì pú sà ,yú suō pó shì jiè yán fú tí
之 故 ,又 发 重 愿 。如 是 菩 萨 ,于 娑 婆 世 界 阎 浮 提

zhōnɡ ,bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn ,ér wéi jiào huà 。Sì tiān wánɡ,
中 ,百 千 万 亿 方 便 ,而 为 教 化 。四 天 王,

dì cánɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,shuō xiǔ yānɡ duǎn mìnɡ bào。
地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者 , 说 宿 殃 短 命 报。

ruò yù qiè dào zhě ,shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 。Ruò yù xié yín zhě,
若 遇 窃 盗 者 , 说 贫 穷 苦 楚 报 。若 遇 邪 淫 者,

shuō què ɡē yuān yānɡ bào 。Ruò yù è kǒu zhě ,shuō juàn shǔ dòu zhènɡ
说 雀 鸽 鸳 鸯 报 。若 遇 恶口 者 , 说 眷 属 斗 诤

bào 。Ruò yù huǐ bànɡ zhě ,shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 。Ruò yù tián huìzhě,
报 。若 遇 毁 谤 者 , 说 无 舌 疮 口 报 。若 遇 瞋 恚 者,

shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 。Ruò yù qiān lìn zhě ,shuō suǒ qiú wéi yuàn bào。
说 丑 陋 癃 残 报 。若 遇 悭 吝 者 , 说 所 求 违 愿 报。

ruò yù yǐn shí wú dù zhě ,shuō jī kě yān bìnɡ bào 。Ruò yù tiánliè zì
若 遇 饮 食 无 度 者 , 说 饥 渴 咽 病 报 。若 遇 畋 猎 恣

qínɡ zhě ,shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào 。Ruò yù bèi nì fù mǔ zhě ,shuō
情 者 , 说 惊 狂 丧 命 报 。若 遇 悖 逆 父 母 者 , 说

tiān dì zāi shā bào 。Ruò yù shāo shān lín mù zhě ,shuō kuánɡ mí
天 地 灾 杀 报 。若 遇 烧 山 林 木 者 , 说 狂 迷

qǔ sǐ bào 。Ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě ,shuō fǎn shēnɡ biān tà
取 死 报 。若 遇 前 后 父 母 恶毒 者 , 说 返 生 鞭 挞

xiàn shòu bào 。Ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ chú zhě ,shuō ɡǔ ròu fēn lí
现 受 报 。若 遇 网 捕 生 雏 者 , 说 骨 肉 分 离

bào 。Ruò yù huǐ bànɡ sān bǎo zhě ,shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào 。Ruò yù
报 。若 遇 毁 谤 三 宝 者 , 说 盲 聋 喑 哑 报 。若 遇

qīnɡ fǎ màn jiào zhě ,shuō yǒnɡ chǔ è dào bào 。Ruò yù pò yònɡ chánɡ
轻 法 慢 教 者 , 说 永 处 恶道 报 。若 遇 破 用 常

zhù zhě ,shuō yì jié lún huí dì yù bào 。Ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,
住 者 , 说 亿 劫 轮 回 地 狱 报 。若 遇 污 梵 诬 僧 者 ,

shuō yǒnɡ zài chù shēnɡ bào 。Ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó shānɡ shēnɡ
说 永 在 畜 生 报 。若 遇 汤 火 斩 斫 伤 生

zhě ,shuō lún huí dì chánɡ bào 。Ruò yù pò jiè fàn zhāi zhě ,shuō
者 , 说 轮 回 递 偿 报 。若 遇 破 戒 犯 斋 者 , 说

qín shòu jī è bào 。Ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě ,shuō suǒ qiú 阙jué
禽 兽 饥 饿报 。若 遇 非 理 毁 用 者 , 说 所 求 阙绝

bào 。Ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě ,shuō bēi shǐ xià jiàn bào 。Ruò yù
报 。若 遇 吾 我 贡 高 者 , 说 卑 使 下 贱 报 。若 遇

liǎnɡ shé dòu luàn zhě ,shuō wú shé bǎi shé bào 。Ruò yù xié jiàn
两 舌 斗 乱 者 , 说 无 舌 百 舌 报 。若 遇 邪 见

zhě ,shuō biān dì shòu shēnɡ bào 。Rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ shēnɡ,
者 , 说 边 地 受 生 报 。如 是 等 阎 浮 提 众 生,

shēn kǒu yì yè ,è xí jié ɡuǒ ,bǎi qiān bào yīnɡ ,jīn cū lüè shuō。
身 口 意 业 ,恶习 结 果 ,百 千 报 应 ,今 粗 略 说。

rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié ,dì cánɡ pú sà
如 是 等 阎 浮 提 众 生 业 感 差 别 ,地 藏 菩 萨

bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。Shì zhū zhònɡ shēnɡ ,xiān shòu
百 千 方 便 而 教 化 之 。是 诸 众 生 , 先 受

rú shì děnɡ bào ,hòu duò dì yù ,dònɡ jīnɡ jié shù ,wú yǒu chū qī。
如 是 等 报 ,后 堕 地 狱 , 动 经 劫 数 ,无 有 出 期。

shì ɡù rǔ děnɡ hù rén hù ɡuó ,wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè ,mí huo zhònɡ
是 故 汝 等 护 人 护 国 ,无 令 是 诸 众 业 ,迷 惑 众

shēnɡ 。
生 。


Sì tiān wánɡ wén yǐ ,tì lèi bēi tàn ,hé zhǎnɡ ér tuì 。

 四 天 王 闻 已 ,涕 泪 悲 叹 ,合 掌 而 退 。


Dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

 地 狱 名 号 品 第 五


 ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì cánɡ pú sà yán :rén zhě ,yuàn

 尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 白 地 藏 菩 萨 言 :仁 者 , 愿

wéi tiān lónɡ sì zhònɡ ,jí wèi lái xiàn zài yī qiē zhònɡ shēnɡ ,
为 天 龙 四 众 ,及 未 来 现 在 一 切 众 生 ,

shuō suō pó shì jiè jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,suǒ shòu bào chǔ,
说 娑 婆 世 界 及 阎 浮 提 罪 苦 众 生 ,所 受 报 处,

dì yù mínɡ hào ,jí è bào děnɡ shì ,shǐ wèi lái shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ
地 狱 名 号 ,及 恶报 等 事 ,使 未 来 世 末 法 众 生

zhī shì ɡuǒ bào 。
知 是 果 报 。


Dì cánɡ dá yán :rén zhě ,wǒ jīn chénɡ fó wēi shén ,jí dà shì

 地 藏 答 言 :仁 者 ,我 今 承 佛 威 神 ,及 大 士

zhī lì ,lüè shuō dì yù mínɡ hào ,jí zuì bào è bào zhī shì 。Rén zhě,
之 力 ,略 说 地 狱 名 号 ,及 罪 报 恶报 之 事 。仁 者,

yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān ,hào yuē tiě wéi ,qí shān hēi 邃,wú
阎 浮 提 东 方 有 山 ,号 曰 铁 围 ,其 山 黑 邃,无

rì yuè ɡuānɡ 。Yǒu dà dì yù ,hào jí wú jiān 。Yòu yǒu dì yù ,mínɡ
日 月 光 。有 大 地 狱 ,号 极 无 间 。又 有 地 狱 , 名

dà ā bí 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē sì jiǎo 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē
大 阿鼻 。复 有 地 狱 , 名 曰 四 角 。复 有 地 狱 , 名 曰

fēi dāo 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē huǒ jiàn 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē
飞 刀 。复 有 地 狱 , 名 曰 火 箭 。复 有 地 狱 , 名 曰

jiā shān 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ
夹 山 。复 有 地 狱 , 名 曰 通 枪 。复 有 地 狱 , 名

yuē tiě chē 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē tiě chuánɡ 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ
曰 铁 车 。复 有 地 狱 , 名 曰 铁 床 。复 有 地 狱 , 名

yuē tiě niú 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē tiě yī 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē
曰 铁 牛 。复 有 地 狱 , 名 曰 铁 衣 。复 有 地 狱 , 名 曰

qiān rèn 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē tiě lǘ 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē
千 刃 。复 有 地 狱 , 名 曰 铁 驴 。复 有 地 狱 , 名 曰

yánɡ tónɡ 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē bào zhù 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē liú
烊 铜 。复 有 地 狱 , 名 曰 抱 柱 。复 有 地 狱 , 名 曰 流

huǒ 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē ɡēnɡ shé 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē 锉shǒu。
火 。复 有 地 狱 , 名 曰 耕 舌 。复 有 地 狱 , 名 曰 锉 首。

fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē shāo jiǎo 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē dàn yǎn 。Fù
复 有 地 狱 , 名 曰 烧 脚 。复 有 地 狱 , 名 曰 啖 眼 。复

yǒu dì yù ,mínɡ yuē tiě wán 。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē zhènɡ lùn 。Fù
有 地 狱 , 名 曰 铁 丸 。复 有 地 狱 , 名 曰 诤 论 。复

yǒu dì yù ,mínɡ yuē tiě fū。Fù yǒu dì yù ,mínɡ yuē duō tián。
有 地 狱 , 名 曰 铁 鈇。复 有 地 狱 , 名 曰 多 瞋。


Dì cánɡ bái yán :rén zhě ,tiě wéi zhī nèi yǒu rú shì děnɡ dì

 地 藏 白 言 :仁 者 ,铁 围 之 内 有 如 是 等 地

yù ,qí shù wú xiàn 。Gènɡ yǒu jiào huàn dì yù 、bá shé dì yù 、fèn
狱 ,其 数 无 限 。 更 有 叫 唤 地 狱 、拔 舌 地 狱 、粪

niào dì yù 、tónɡ suǒ dì yù 、huǒ xiànɡ dì yù 、huǒ ɡǒu dì yù 、huǒ
尿 地 狱 、 铜 锁 地 狱 、火 象 地 狱 、火 狗 地 狱 、火

mǎ dì yù 、huǒ niú dì yù 、huǒ shān dì yù 、huǒ shí dì yù 、huǒ chuánɡ
马 地 狱 、火 牛 地 狱 、火 山 地 狱 、火 石 地 狱 、火 床

dì yù 、huǒ liánɡ dì yù 、huǒ yīnɡ dì yù 、jù yá dì yù 、bāo pí dì yù
地 狱 、火 梁 地 狱 、火 鹰 地 狱 、锯 牙 地 狱 、剥 皮 地 狱

、yǐn xuè dì yù 、shāo shǒu dì yù 、shāo jiǎo dì yù 、dǎo cì dì yù 、
、饮 血 地 狱 、 烧 手 地 狱 、 烧 脚 地 狱 、倒 刺 地 狱 、

huǒ wū dì yù 、tiě wū dì yù 、huǒ lánɡ dì yù ,rú shì děnɡ dì yù 。Qí
火 屋 地 狱 、铁 屋 地 狱 、火 狼 地 狱 ,如 是 等 地 狱 。其

zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù ,huò yī huò èr ,huò sān huò sì,
中 各 各 复 有 诸 小 地 狱 ,或 一 或 二 ,或 三 或 四,

nǎi zhì bǎi qiān ,qí zhōnɡ mínɡ hào ,ɡè ɡè bù tónɡ 。
乃 至 百 千 ,其 中 名 号 ,各 各 不 同 。


Dì cánɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán :rén zhě ,cǐ zhě jiē shì

 地 藏 菩 萨 告 普 贤 菩 萨 言 :仁 者 ,此 者 皆 是

nán yán fú tí xínɡ è zhònɡ shēnɡ ,yè ɡǎn rú shì 。Yè lì shèn dà ,
南 阎 浮 提 行 恶 众 生 ,业 感 如 是 。业 力 甚 大 ,

nénɡ dí xū mí ,nénɡ shēn jù hǎi ,nénɡ zhànɡ shènɡ dào 。Shì ɡù zhònɡ
能 敌 须 弥 , 能 深 巨 海 , 能 障 圣 道 。是 故 众

shēnɡ ,mò qīnɡ xiǎo è ,yǐ wéi wú zuì 。Sǐ hòu yǒu bào ,xiān háo shòu
生 ,莫 轻 小 恶,以 为 无 罪 。死 后 有 报 , 纤 毫 受

zhī 。Fù zǐ zhì qīn ,qì lù ɡè bié ,zònɡ rán xiānɡ fénɡ ,wú kěn dài
之 。父 子 至 亲 ,岐 路 各 别 , 纵 然 相 逢 ,无 肯 代

shòu 。Wǒ jīn chénɡ fó wēi lì ,lüè shuō dì yù zuì bào zhī shì 。Wéi
受 。我 今 承 佛 威 力 ,略 说 地 狱 罪 报 之 事 。唯

yuàn rén zhě ,zàn tīnɡ shì yán 。
愿 仁 者 ,暂 听 是 言 。


Pǔ xián dá yán :wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào ,wànɡ rén zhě shuō,

 普 贤 答 言 :吾 已 久 知 三 恶道 报 , 望 仁 者 说,

lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiē è xínɡ zhònɡ shēnɡ wén rén zhě shuō ,shǐ
令 后 世 末 法 一 切 恶 行 众 生 闻 仁 者 说 ,使

lìnɡ ɡuī fó 。
令 归 佛 。


Dì cánɡ bái yán :rén zhě ,dì yù zuì bào ,qí shì rú shì 。Huò yǒu

 地 藏 白 言 :仁 者 ,地 狱 罪 报 ,其 事 如 是 。或 有

dì yù ,qǔ zuì rén shé ,shǐ niú ɡēnɡ zhī 。Huò yǒu dì yù ,qǔ zuì rén
地 狱 ,取 罪 人 舌 ,使 牛 耕 之 。或 有 地 狱 ,取 罪 人

xīn ,yè chā shí zhī 。Huò yǒu dì yù ,huò tānɡ shènɡ fèi ,zhǔ zuì rén
心 ,夜 叉 食 之 。或 有 地 狱 ,镬 汤 盛 沸 ,煮 罪 人

shēn 。Huò yǒu dì yù ,chì shāo tónɡ zhù ,shǐ zuì rén bào 。Huò yǒu
身 。或 有 地 狱 ,赤 烧 铜 柱 ,使 罪 人 抱 。或 有

dì yù ,shǐ zhū huǒ shāo ,chèn jí zuì rén 。Huò yǒu dì yù ,yī xiànɡ
地 狱 ,使 诸 火 烧 , 趁 及 罪 人 。或 有 地 狱 ,一 向

hán bīnɡ 。Huò yǒu dì yù ,wú xiàn fèn niào 。Huò yǒu dì yù ,chún fēi
寒 冰 。或 有 地 狱 ,无 限 粪 尿 。或 有 地 狱 , 纯 飞

jí lí。Huò yǒu dì yù ,duō zǎn huǒ qiānɡ 。Huò yǒu dì yù ,wéi zhuànɡ
疾 鏫。或 有 地 狱 ,多 攒 火 枪 。或 有 地 狱 ,唯 撞

xiōnɡ bèi 。Huò yǒu dì yù ,dàn shāo shǒu zú 。Huò yǒu dì yù ,pán jiǎo
胸 背 。或 有 地 狱 ,但 烧 手 足 。或 有 地 狱 ,盘 缴

tiě shé 。Huò yǒu dì yù ,qū zhú tiě ɡǒu 。Huò yǒu dì yù ,jìn jià tiě
铁 蛇 。或 有 地 狱 ,驱 逐 铁 狗 。或 有 地 狱 ,尽 驾 铁

luó 。Rén zhě ,rú shì děnɡ bào ,ɡè ɡè yù zhōnɡ ,yǒu bǎi qiān zhǒnɡ
骡 。仁 者 ,如 是 等 报 ,各 各 狱 中 ,有 百 千 种

yè dào zhī qì ,wú fēi shì tónɡ 、shì tiě 、shì shí 、shì huǒ ,cǐ sì
业 道 之 器 ,无 非 是 铜 、是 铁 、是 石 、是 火 ,此 四

zhǒnɡ wù ,zhònɡ yè xínɡ ɡǎn 。Ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì,
种 物 , 众 业 行 感 。若 广 说 地 狱 罪 报 等 事,

yī yī yù zhōnɡ ,ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ ,hé kuànɡ duō yù。
一 一 狱 中 , 更 有 百 千 种 苦 楚 ,何 况 多 狱。

wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn ,lüè shuō rú shì ,ruò ɡuǎnɡ
我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 问 ,略 说 如 是 ,若 广

jiě shuō ,qiónɡ jié bù jìn 。
解 说 , 穷 劫 不 尽 。


Rú lái zàn tàn pǐn dì liù

 如 来 赞 叹 品 第 六


 ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ ,biàn zhào bǎi qiān

 尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明 , 遍 照 百 千

wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。Chū dà yīn shēnɡ ,pǔ ɡào
万 亿 恒 河 沙 等 诸 佛 世 界 。出 大 音 声 ,普 告

zhū fó shì jiè yī qiē zhū pú sà mó hē sà ,jí tiān lónɡ ɡuǐ shén rén
诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨 摩 诃 萨 ,及 天 龙 鬼 神 人

fēi rén děnɡ :tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì cánɡ pú sà mó
非 人 等 : 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地 藏 菩 萨 摩

hē sà ,yú shí fānɡ shì jiè ,xiàn dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī
诃 萨 ,于 十 方 世 界 , 现 大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之

lì ,jiù hù yī qiē zuì kǔ zhī shì 。Wú miè dù hòu ,rǔ děnɡ zhū pú
力 ,救 护 一 切 罪 苦 之 事 。吾 灭 度 后 ,汝 等 诸 菩

sà dà shì ,jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ ,ɡuǎnɡ zuò fānɡ biàn ,wèi
萨 大 士 ,及 天 龙 鬼 神 等 , 广 作 方 便 ,卫

hù shì jīnɡ ,lìnɡ yī qiē zhònɡ shēnɡ ,zhènɡ niè pán lè 。
护 是 经 , 令 一 切 众 生 , 证 涅 槃 乐 。


Shuō shì yǔ yǐ ,huì zhōnɡ yǒu yī pú sà ,mínɡ yuē pǔ ɡuǎnɡ ,hé

  说 是 语 已 ,会 中 有 一 菩 萨 , 名 曰 普 广 ,合

zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ,ér bái fó yán :jīn jiàn shì zūn zàn tàn dì cánɡ
掌 恭 敬 ,而 白 佛 言 :今 见 世 尊 赞 叹 地 藏

pú sà ,yǒu rú shì bù kě sī yì dà wēi shén dé 。Wéi yuàn shì zūn ,
菩 萨 ,有 如 是 不 可 思 议 大 威 神 德 。唯 愿 世 尊 ,

wéi wèi lái shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ ,xuān shuō dì cánɡ pú sà lì yì
为 未 来 世 末 法 众 生 , 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì ,shǐ zhū tiān lónɡ bā bù ,jí wèi lái shì
人 天 因 果 等 事 ,使 诸 天 龙 八 部 ,及 未 来 世

zhònɡ shēnɡ ,dǐnɡ shòu fó yǔ 。
众 生 , 顶 受 佛 语 。


 ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :dì tīnɡ dì tīnɡ!

 尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 : 谛 听 谛 听!

wú dānɡ wéi rǔ lüè shuō dì cánɡ pú sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì。
吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩 萨 利 益 人 天 福 德 之 事。

Pǔ ɡuǎnɡ bái yán :wéi rán shì zūn ,yuàn lè yù wén 。

 普 广 白 言 :唯 然 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 。


Fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ

 佛 告 普 广 菩 萨 :未 来 世 中 ,若 有 善 男 子

shàn nǚ rén ,wén shì dì cánɡ pú sà mó hē sà mínɡ zhě ,huò hé zhǎnɡ
善 女 人 ,闻 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 名 者 ,或 合 掌

zhě ,zàn tàn zhě ,zuò lǐ zhě ,liàn mù zhě ,shì rén chāo yuè sān
者 ,赞 叹 者 ,作 礼 者 , 恋 慕 者 ,是 人 超 越 三

shí jié zuì 。Pǔ ɡuǎnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,huò cǎi
十 劫 罪 。普 广 ,若 有 善 男 子 善 女 人 ,或 彩

huà xínɡ xiànɡ ,huò tǔ shí jiāo qī ,jīn yín tónɡ tiě ,zuò cǐ pú
画 形 像 ,或 土 石 胶 漆 ,金 银 铜 铁 ,作 此 菩

sà ,yī zhān yī lǐ zhě ,shì rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān,
萨 ,一 瞻 一 礼 者 ,是 人 百 返 生 于 三 十 三 天,

yǒnɡ bù duò yú è dào 。Jiǎ rú tiān fú jìn ɡù ,xià shēnɡ rén jiān,
永 不 堕 于 恶道 。假 如 天 福 尽 故 ,下 生 人 间,

yóu wéi ɡuó wánɡ ,bù shī dà lì 。Ruò yǒu nǚ rén ,yàn nǚ rén shēn,
犹 为 国 王 ,不 失 大 利 。若 有 女 人 ,厌 女 人 身,

jìn xīn gōng yǎng dì cánɡ pú sà huà xiànɡ ,jí tǔ shí jiāo qī tónɡ
尽 心 供 养 地 藏 菩 萨 画 像 ,及 土 石 胶 漆 铜

tiě děnɡ xiànɡ ,rú shì rì rì bù tuì ,chánɡ yǐ huá xiānɡ 、yǐn shí
铁 等 像 ,如 是 日 日 不 退 , 常 以 华 香 、饮 食

、yī fu 、zēnɡ cǎi 、zhuànɡ fān、qián bǎo wù děnɡ gōng yǎng 。Shì shàn nǚ rén,
、衣 服 、缯 彩 、 幢 幡、 钱 宝 物 等 供 养 。是 善 女 人,

jìn cǐ yī bào nǚ shēn ,bǎi qiān wàn jié ,ɡènɡ bù shēnɡ yǒu nǚ rén
尽 此 一 报 女 身 ,百 千 万 劫 , 更 不 生 有 女 人

shì jiè ,hé kuànɡ fù shòu 。Chú fēi cí yuàn lì ɡù ,yào shòu nǚ shēn,
世 界 ,何 况 复 受 。除 非 慈 愿 力 故 ,要 受 女 身,

dù tuō zhònɡ shēnɡ 。Chénɡ sī gōng yǎng dì cánɡ lì ɡù ,jí ɡōnɡ dé
度 脱 众 生 。 承 斯 供 养 地 藏 力 故 ,及 功 德

lì ,bǎi qiān wàn jié bù shòu nǚ shēn 。Fù cì pǔ ɡuǎnɡ ,ruò yǒu nǚ
力 ,百 千 万 劫 不 受 女 身 。复 次 普 广 ,若 有 女

rén ,yàn shì chǒu lòu duō jí bìnɡ zhě ,dàn yú dì cánɡ xiànɡ qián,
人 ,厌 是 丑 陋 多 疾 病 者 ,但 于 地 藏 像 前,

zhì xīn zhān lǐ ,shí qǐnɡ zhī jiān ,shì rén qiān wàn jié zhōnɡ suǒ
至 心 瞻 礼 ,食 顷 之 间 ,是 人 千 万 劫 中 所

shòu shēnɡ shēn ,xiàng mào yuán mǎn 。Shì chǒu lòu nǚ rén ,rú bù
受 生 身 , 相 貌 圆 满 。是 丑 陋 女 人 ,如 不

yàn nǚ shēn ,jí bǎi qiān wàn yì shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi wánɡ nǚ ,nǎi
厌 女 身 ,即 百 千 万 亿 生 中 常 为 王 女 ,乃

jí wánɡ 妃,zǎi fǔ dà xìnɡ 、dà zhǎng zhě nǚ ,duān zhènɡ shòu shēnɡ,
及 王 妃,宰 辅 大 姓 、大 长 者 女 , 端 正 受 生,

zhū xiānɡ yuán mǎn 。Yóu zhì xīn ɡù ,zhān lǐ dì cánɡ pú sà ,huò fú
诸 相 圆 满 。由 志 心 故 , 瞻 礼 地 藏 菩 萨 ,获 福

rú shì 。Fù cì pǔ ɡuǎnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,nénɡ duì
如 是 。复 次 普 广 ,若 有 善 男 子 善 女 人 , 能 对

pú sà xiànɡ qián zuò zhū jì lè ,jí ɡē yǒnɡ zàn tàn ,xiānɡ huá gōng yǎng
菩 萨 像 前 作 诸 伎 乐 ,及 歌 咏 赞 叹 , 香 华 供 养

,nǎi zhì quàn yú yī rén duō rén 。Rú shì děnɡ bèi ,xiàn zài shì zhōnɡ
,乃 至 劝 于 一 人 多 人 。如 是 等 辈 , 现 在 世 中

jí wèi lái shì ,chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi hù ,bù lìnɡ
及 未 来 世 , 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫 护 ,不 令

è shì zhé wén qí ěr ,hé kuànɡ qīn shòu zhū hénɡ 。Fù cì pǔ ɡuǎnɡ,
恶事 辄 闻 其 耳 ,何 况 亲 受 诸 横 。复 次 普 广,

wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu è rén jí è shén è ɡuǐ ,jiàn yǒu shàn
未 来 世 中 ,若 有 恶人 及 恶 神 恶鬼 , 见 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,ɡuī jìnɡ 、gōng yǎng 、zàn tàn 、zhān lǐ dì cánɡ
男 子 善 女 人 ,归 敬 、 供 养 、赞 叹 、 瞻 礼 地 藏

pú sà xínɡ xiànɡ ,huò wànɡ shēnɡ jī huǐ ,bànɡ wú ɡōnɡ dé jí lì yì
菩 萨 形 像 ,或 妄 生 讥 毁 , 谤 无 功 德 及 利 益

shì ,huò lù chǐ xiào ,huò bèi miàn fēi ,huò quàn rén ɡònɡ fēi ,huò
事 ,或 露 齿 笑 ,或 背 面 非 ,或 劝 人 共 非 ,或

yī rén fēi ,huò duō rén fēi ,nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。Rú
一 人 非 ,或 多 人 非 ,乃 至 一 念 生 讥 毁 者 。如

shì zhī rén ,xián jié qiān fó miè dù ,jī huǐ zhī bào ,shànɡ zài
是 之 人 , 贤 劫 千 佛 灭 度 ,讥 毁 之 报 , 尚 在

ā bí dì yù ,shòu jí zhònɡ zuì 。Guò shì jié yǐ ,fānɡ shòu è ɡuǐ 。
阿鼻 地 狱 , 受 极 重 罪 。过 是 劫 已 , 方 受 饿鬼 。

yòu jīnɡ qiān jié ,fù shòu chù shēnɡ 。Yòu jīnɡ qiān jié ,fānɡ dé
又 经 千 劫 ,复 受 畜 生 。又 经 千 劫 , 方 得

rén shēn 。Zònɡ shòu rén shēn ,pín qiónɡ xià jiàn ,zhū ɡēn bù jù,
人 身 。 纵 受 人 身 ,贫 穷 下 贱 ,诸 根 不 具,

duō bèi è yè lái jié qí xīn ,bù jiǔ zhī jiān ,fù duò è dào 。Shì
多 被 恶业 来 结 其 心 ,不 久 之 间 ,复 堕 恶道 。是

ɡù pǔ ɡuǎnɡ ,jī huǐ tā rén gōng yǎng ,shànɡ huò cǐ bào ,hé kuànɡ
故 普 广 ,讥 毁 他 人 供 养 , 尚 获 此 报 ,何 况

bié shēnɡ è jiàn huǐ miè 。Fù cì pǔ ɡuǎnɡ ,ruò wèi lái shì ,yǒu nán
别 生 恶 见 毁 灭 。复 次 普 广 ,若 未 来 世 ,有 男

zǐ nǚ rén ,jiǔ chǔ chuánɡ zhěn ,qiú shēnɡ qiú sǐ ,liǎo bu kě dé。
子 女 人 ,久 处 床 枕 ,求 生 求 死 , 了 不 可 得。

huò yè mènɡ è ɡuǐ ,nǎi jí jiā qīn 。Huò yóu xiǎn dào ,huò duō yǎn mèi,
或 夜 梦 恶鬼 ,乃 及 家 亲 。或 游 险 道 ,或 多 魇 寐,

ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。Rì yuè suì shēn ,zhuǎn fù wāng zhài,mián zhōnɡ jiào
共 鬼 神 游 。日 月 岁 深 , 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫

kǔ ,cǎn qī bù lè zhě 。Cǐ jiē shì yè dào lùn duì ,wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ,
苦 ,惨 凄 不 乐 者 。此 皆 是 业 道 论 对 ,未 定 轻 重,

huò nán shě shòu ,huò bù dé yù 。Nán nǚ sú yǎn ,bù biàn shì shì 。
或 难 舍 寿 ,或 不 得 愈 。男 女 俗 眼 ,不 辨 是 事 。

dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián ,ɡāo shēnɡ zhuǎn dú cǐ jīnɡ
但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前 ,高 声 转 读 此 经

yī biàn 。Huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,huò yī fu bǎo bèi ,zhuānɡ
一 遍 。或 取 病 人 可 爱 之 物 ,或 衣 服 宝 贝 , 庄

yuán shě zhái ,duì bìnɡ rén qián ,ɡāo shēnɡ chànɡ yán :wǒ mǒu jiǎ
园 舍 宅 ,对 病 人 前 ,高 声 唱 言 :我 某 甲

děnɡ ,wéi shì bìnɡ rén ,duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù ,huò
等 ,为 是 病 人 ,对 经 像 前 舍 诸 等 物 ,或

gōng yǎng jīnɡ xiànɡ ,huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ ,huò zào tǎ sì,
供 养 经 像 ,或 造 佛 菩 萨 形 像 ,或 造 塔 寺,

huò rán yóu dēnɡ ,huò shī chánɡ zhù 。Rú shì sān bái bìnɡ rén ,qiǎn
或 燃 油 灯 ,或 施 常 住 。如 是 三 白 病 人 , 遣

lìnɡ wén zhī 。Jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn ,zhì qì jìn zhě ,nǎi zhì
令 闻 知 。假 令 诸 识 分 散 ,至 气 尽 者 ,乃 至

yī rì èr rì sān rì sì rì zhì qī rì yǐ lái ,dàn ɡāo shēnɡ bái ,ɡāo
一 日 二 日 三 日 四 日 至 七 日 以 来 ,但 高 声 白 ,高

shēnɡ dú jīnɡ 。Shì rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,xiǔ yānɡ zhònɡ zuì ,zhì
声 读 经 。是 人 命 终 之 后 ,宿 殃 重 罪 ,至

yú wǔ wú jiān zuì ,yǒnɡ dé jiě tuō ,suǒ shòu shēnɡ chǔ ,chánɡ zhī
于 五 无 间 罪 , 永 得 解 脱 ,所 受 生 处 , 常 知

xiǔ mìnɡ 。Hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,zì shū cǐ jīnɡ ,huò
宿 命 。何 况 善 男 子 善 女 人 ,自 书 此 经 ,或

jiào rén shū ,huò zì sù huà pú sà xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì jiào rén sù
教 人 书 ,或 自 塑 画 菩 萨 形 像 ,乃 至 教 人 塑

huà ,suǒ shòu ɡuǒ bào ,bì huò dà lì 。Shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ ,ruò jiàn yǒu
画 ,所 受 果 报 ,必 获 大 利 。是 故 普 广 ,若 见 有

rén dú sònɡ shì jīnɡ ,nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ ,huò ɡōnɡ
人 读 诵 是 经 ,乃 至 一 念 赞 叹 是 经 ,或 恭

jìnɡ zhě ,rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn ,quàn shì děnɡ rén ,qín xīn mò
敬 者 ,汝 须 百 千 方 便 , 劝 是 等 人 ,勤 心 莫

tuì ,nénɡ dé wèi lái xiàn zài qiān wàn yì bù kě sī yì ɡōnɡ dé 。Fù
退 , 能 得 未 来 现 在 千 万 亿 不 可 思 议 功 德 。复

cì pǔ ɡuǎnɡ ,ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,huò mènɡ huò
次 普 广 ,若 未 来 世 诸 众 生 等 ,或 梦 或

mèi ,jiàn zhū ɡuǐ shén ,nǎi jí zhū xínɡ ,huò bēi huò tí ,huò chóu
寐 , 见 诸 鬼 神 ,乃 及 诸 形 ,或 悲 或 啼 ,或 愁

huò tàn ,huò kǒnɡ huò bù 。Cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ
或 叹 ,或 恐 或 怖 。此 皆 是 一 生 十 生 百 生

qiān shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、nán nǚ dì mèi 、fū qī juàn shǔ ,zài yú è
千 生 过 去 父 母 、男 女 弟 妹 、夫 妻 眷 属 ,在 于 恶

qù ,wèi dé chū lí ,wú chǔ xī wànɡ fú lì jiù bá ,dānɡ ɡào xiǔ shì
趣 ,未 得 出 离 ,无 处 希 望 福 力 救 拔 , 当 告 宿 世

ɡǔ ròu ,shǐ zuò fānɡ biàn ,yuàn lí è dào 。Pǔ ɡuǎnɡ ,rǔ yǐ shén lì,
骨 肉 ,使 作 方 便 , 愿 离 恶道 。普 广 ,汝 以 神 力,

qiǎn shì juàn shǔ ,lìnɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián ,zhì xīn zì
遣 是 眷 属 , 令 对 诸 佛 菩 萨 像 前 ,志 心 自

dú cǐ jīnɡ ,huò qǐnɡ rén dú ,qí shù sān biàn huò qī biàn 。Rú shì
读 此 经 ,或 请 人 读 ,其 数 三 遍 或 七 遍 。如 是

è dào juàn shǔ ,jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,dānɡ dé jiě tuō ,nǎi
恶道 眷 属 , 经 声 毕 是 遍 数 , 当 得 解 脱 ,乃

zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ ,yǒnɡ bù fù jiàn 。Fù cì pǔ ɡuǎnɡ ,ruò wèi
至 梦 寐 之 中 , 永 不 复 见 。复 次 普 广 ,若 未

lái shì ,yǒu zhū xià jiàn děnɡ rén ,huò nú huò bì,nǎi zhì zhū bù
来 世 ,有 诸 下 贱 等 人 ,或 奴 或 婢,乃 至 诸 不

zì yóu zhī rén ,jué zhī xiǔ yè ,yào chàn huǐ zhě ,zhì xīn zhān lǐ dì
自 由 之 人 ,觉 知 宿 业 ,要 忏 悔 者 ,志 心 瞻 礼 地

cánɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì yī qī rì zhōnɡ ,niàn pú sà mínɡ kě
藏 菩 萨 形 像 ,乃 至 一 七 日 中 , 念 菩 萨 名 可

mǎn wàn biàn 。Rú shì děnɡ rén ,jìn cǐ bào hòu ,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ,
满 万 遍 。如 是 等 人 ,尽 此 报 后 , 千 万 生 中,

chánɡ shēnɡ zūn ɡuì ,ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。Fù cì pǔ ɡuǎnɡ ,
常 生 尊 贵 , 更 不 经 三 恶道 苦 。复 次 普 广 ,

ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yán fú tí nèi ,shā lì 、pó luó mén 、zhǎng zhě
若 未 来 世 中 ,阎 浮 提 内 ,刹 利 、婆 罗 门 、 长 者

、jū shì 、yī qiē rén děnɡ ,jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú 。Yǒu xīn chǎn zhě,
、居 士 、一 切 人 等 ,及 异 姓 种 族 。有 新 产 者,

huò nán huò nǚ ,qī rì zhī zhōnɡ ,zǎo yǔ dú sònɡ cǐ bù sī yì jīnɡ
或 男 或 女 ,七 日 之 中 ,早 与 读 诵 此 不 思 议 经

diǎn ,ɡènɡ wéi niàn pú sà mínɡ ,kě mǎn wàn biàn 。Shì xīn shēnɡ zǐ,
典 , 更 为 念 菩 萨 名 ,可 满 万 遍 。是 新 生 子,

huò nán huò nǚ ,xiǔ yǒu yānɡ bào ,biàn dé jiě tuō ,ān lè yì yǎnɡ,
或 男 或 女 ,宿 有 殃 报 , 便 得 解 脱 ,安 乐 易 养,

shòu mìnɡ zēnɡ chánɡ 。Ruò shì chénɡ fú shēnɡ zhě ,zhuǎn zēnɡ ān
寿 命 增 长 。若 是 承 福 生 者 , 转 增 安

lè ,jí yǔ shòu mìnɡ 。Fù cì pǔ ɡuǎnɡ ,ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ,
乐 ,及 与 寿 命 。复 次 普 广 ,若 未 来 世 众 生,

yú yuè yī rì 、bā rì 、shí sì rì 、shí wǔ rì 、shí bā rì 、èr shí sān
于 月 一 日 、八 日 、十 四 日 、十 五 日 、十 八 日 、二 十 三

、èr shí sì 、èr shí bā 、èr shí jiǔ rì 、nǎi zhì sān shí rì ,shì zhū
、二 十 四 、二 十 八 、二 十 九 日 、乃 至 三 十 日 ,是 诸

rì děnɡ ,zhū zuì jié jí ,dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。Nán yán fú tí zhònɡ
日 等 ,诸 罪 结 集 , 定 其 轻 重 。南 阎 浮 提 众

shēnɡ ,jǔ zhǐ dònɡ niàn ,wú bù shì yè ,wú bù shì zuì ,hé kuànɡ zì
生 ,举 止 动 念 ,无 不 是 业 ,无 不 是 罪 ,何 况 恣

qínɡ shā hài 、qiè dào 、xié yín 、wànɡ yǔ ,bǎi qiān zuì zhuànɡ 。Nénɡ
情 杀 害 、窃 盗 、邪 淫 、 妄 语 ,百 千 罪 状 。 能

yú shì shí zhāi rì ,duì fó pú sà zhū xián shènɡ xiànɡ qián ,dú shì
于 是 十 斋 日 ,对 佛 菩 萨 诸 贤 圣 像 前 ,读 是

jīnɡ yī biàn ,dōng xi nán běi bǎi yóu xún nèi ,wú zhū zāi nán 。Dānɡ
经 一 遍 , 东 西 南 北 百 由 旬 内 ,无 诸 灾 难 。 当

cǐ jū jiā ,ruò chánɡ ruò yòu ,xiàn zài wèi lái bǎi qiān suì zhōnɡ,
此 居 家 ,若 长 若 幼 , 现 在 未 来 百 千 岁 中,

yǒnɡ lí è qù 。Nénɡ yú shí zhāi rì měi zhuǎn yī biàn ,xiàn shì lìnɡ
永 离 恶趣 。 能 于 十 斋 日 每 转 一 遍 , 现 世 令

cǐ jū jiā ,wú zhū hénɡ bìnɡ ,yī shí fēnɡ yì 。Shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ ,dānɡ
此 居 家 ,无 诸 横 病 ,衣 食 丰 溢 。是 故 普 广 , 当

zhī dì cánɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān wàn yì dà
知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千 万 亿 大

wēi shén lì lì yì zhī shì 。Yán fú zhònɡ shēnɡ ,yú cǐ dà shì ,yǒu
威 神 力 利 益 之 事 。阎 浮 众 生 ,于 此 大 士 ,有

dà yīn yuán 。Shì zhū zhònɡ shēnɡ ,wén pú sà mínɡ ,jiàn pú sà xiànɡ,
大 因 缘 。是 诸 众 生 ,闻 菩 萨 名 , 见 菩 萨 像,

nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì ,huò yī jì yī jù zhě ,xiàn zài shū
乃 至 闻 是 经 三 字 五 字 ,或 一 偈 一 句 者 , 现 在 殊

miào ān lè ,wèi lái zhī shì ,bǎi qiān wàn shēnɡ ,chánɡ dé duān zhènɡ,
妙 安 乐 ,未 来 之 世 ,百 千 万 生 , 常 得 端 正,

shēnɡ zūn ɡuì jiā 。
生 尊 贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà ,wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn dì cánɡ
尔 时 普 广 菩 萨 ,闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹 地 藏

pú sà yǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ ,fù bái fó yán :shì zūn ,wǒ jiǔ zhī shì
菩 萨 已 ,胡 跪 合 掌 ,复 白 佛 言 :世 尊 ,我 久 知 是

dà shì yǒu rú cǐ bù kě sī yì shén lì ,jí dà shì yuàn lì ,wéi wèi
大 士 有 如 此 不 可 思 议 神 力 ,及 大 誓 愿 力 ,为 未

lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì ,ɡù wèn rú lái ,wéi rán dǐnɡ shòu。
来 众 生 遣 知 利 益 ,故 问 如 来 ,唯 然 顶 受。

shì zūn ,dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ ,shǐ wǒ yún hé liú bù ?
世 尊 , 当 何 名 此 经 ,使 我 云 何 流 布 ?


Fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ :cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ ,yī mínɡ dì cánɡ běn yuàn,

 佛 告 普 广 :此 经 有 三 名 ,一 名 地 藏 本 愿,

yì mínɡ dì cánɡ běn xínɡ ,yì mínɡ dì cánɡ běn shì lì jīnɡ 。Yuán
亦 名 地 藏 本 行 ,亦 名 地 藏 本 誓 力 经 。 缘

cǐ pú sà jiǔ yuǎn jié lái fā dà zhònɡ yuàn ,lì yì zhònɡ shēnɡ ,shì
此 菩 萨 久 远 劫 来 发 大 重 愿 ,利 益 众 生 ,是

ɡù rǔ děnɡ ,yī yuàn liú bù 。
故 汝 等 ,依 愿 流 布 。


Pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ,zuò lǐ ér tuì 。

 普 广 闻 已 ,合 掌 恭 敬 ,作 礼 而 退 。


Lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

 利 益 存 亡 品 第 七


 ěr shí dì cánɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :shì zūn ,wǒ ɡuān shì

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :世 尊 ,我 观 是

yán fú zhònɡ shēnɡ ,jǔ xīn dònɡ niàn ,wú fēi shì zuì 。Tuō huò shàn
阎 浮 众 生 ,举 心 动 念 ,无 非 是 罪 。脱 获 善

lì ,duō tuì chū xīn 。Ruò yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ yì 。Shì děnɡ
利 ,多 退 初 心 。若 遇 恶 缘 , 念 念 增 益 。是 等

bèi rén ,rú lǚ ní tú ,fù yú zhònɡ shí ,jiàn kùn jiàn zhònɡ ,zú bù
辈 人 ,如 履 泥 涂 ,负 于 重 石 , 渐 困 渐 重 ,足 步

shēn 邃。Ruò dé yù zhī shi ,tì yǔ jiǎn fù ,huò quán yǔ fù 。Shì zhī shi
深 邃。若 得 遇 知 识 ,替 与 减 负 ,或 全 与 负 。是 知 识

yǒu dà lì ɡù ,fù xiānɡ fú zhù ,quàn lìnɡ láo jiǎo 。Ruò dá pínɡ dì,
有 大 力 故 ,复 相 扶 助 , 劝 令 牢 脚 。若 达 平 地,

xū shěnɡ è lù ,wú zài jīnɡ lì 。Shì zūn ,xí è zhònɡ shēnɡ ,cónɡ xiān
须 省 恶路 ,无 再 经 历 。世 尊 ,习 恶 众 生 , 从 纤

háo jiān ,biàn zhì wú liànɡ 。Shì zhū zhònɡ shēnɡ ,yǒu rú cǐ xí ,
毫 间 , 便 至 无 量 。是 诸 众 生 ,有 如 此 习 ,

lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ ,yí wéi shè fú ,yǐ zī qián lù。
临 命 终 时 ,父 母 眷 属 ,宜 为 设 福 ,以 资 前 路。

huò xuán fān ɡài ,jí rán yóu dēnɡ ,huò zhuǎn dú zūn jīnɡ ,huò gōng yǎng
或 悬 幡 盖 ,及 燃 油 灯 ,或 转 读 尊 经 ,或 供 养

fó xiànɡ jí zhū shènɡ xiànɡ 。Nǎi zhì niàn fó pú sà jí pì zhī fó
佛 像 及 诸 圣 像 。乃 至 念 佛 菩 萨 及 辟 支 佛

míng zi ,yī mínɡ yī hào ,lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,huò wén zài běn
名 字 ,一 名 一 号 ,历 临 终 人 耳 根 ,或 闻 在 本

shí 。Shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè ,jì qí ɡǎn ɡuǒ ,bì duò è qù。
识 。是 诸 众 生 所 造 恶业 ,计 其 感 果 ,必 堕 恶趣。

yuán shì juàn shǔ wéi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn ,rú shì zhònɡ
缘 是 眷 属 为 临 终 人 修 此 圣 因 ,如 是 众

zuì ,xī jiē xiāo miè 。Ruò nénɡ ɡènɡ wéi shēn sǐ zhī hòu ,qī qī rì
罪 ,悉 皆 消 灭 。若 能 更 为 身 死 之 后 ,七 七 日

nèi ,ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn ,nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí
内 , 广 造 众 善 , 能 使 是 诸 众 生 永 离

è qù ,dé shēnɡ rén tiān ,shòu shènɡ miào lè ,xiàn zài juàn shǔ lì
恶趣 ,得 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 , 现 在 眷 属 利

yì wú liànɡ 。Shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn ,jí tiān lónɡ bā bù rén
益 无 量 。是 故 我 今 对 佛 世 尊 ,及 天 龙 八 部 人

fēi rén děnɡ ,quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,lín zhōnɡ zhī rì ,shèn
非 人 等 , 劝 于 阎 浮 提 众 生 ,临 终 之 日 , 慎

wù shā hài ,jí zào è yuán ,bài jì ɡuǐ shén ,qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ。Hé yǐ ɡù?
勿 杀 害 ,及 造 恶 缘 ,拜 祭 鬼 神 ,求 诸 魍 魉 。何 以 故?

ěr suǒ shā hài ,nǎi zhì bài jì ,wú xiān háo zhī lì lì yì wánɡ rén,
尔 所 杀 害 ,乃 至 拜 祭 ,无 纤 毫 之 力 利 益 亡 人,

dàn jié zuì yuán ,zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。Jiǎ shǐ lái shì ,huò xiàn
但 结 罪 缘 , 转 增 深 重 。假 使 来 世 ,或 现

zài shēnɡ ,dé huò shènɡ fēn ,shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。Yuán shì lín
在 生 ,得 获 圣 分 , 生 人 天 中 。 缘 是 临

zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn ,yì lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén
终 被 诸 眷 属 造 是 恶因 ,亦 令 是 命 终 人

yānɡ lèi duì biàn ,wǎn shēnɡ shàn chǔ 。Hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ rén,
殃 累 对 辩 ,晚 生 善 处 。何 况 临 命 终 人,

zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,ɡè jù běn yè ,zì shòu è qù,
在 生 未 曾 有 少 善 根 ,各 据 本 业 ,自 受 恶趣,

hé rěn juàn shǔ ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。Pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái,
何 忍 眷 属 更 为 增 业 。譬 如 有 人 从 远 地 来,

jué liánɡ sān rì ,suǒ fù dān wù ,qiánɡ ɡuò bǎi jīn ,hū yù lín rén,
绝 粮 三 日 ,所 负 担 物 , 强 过 百 斤 ,忽 遇 邻 人,

ɡènɡ fù shǎo wù ,yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ 。Shì zūn ,wǒ
更 附 少 物 ,以 是 之 故 , 转 复 困 重 。世 尊 ,我

ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ ,dàn nénɡ yú zhū fó jiào zhōnɡ ,nǎi zhì
观 阎 浮 众 生 ,但 能 于 诸 佛 教 中 ,乃 至

shàn shì ,yī máo yī 渧,yī shā yī chén ,rú shì lì yì ,xī jiē zì dé。
善 事 ,一 毛 一 渧,一 沙 一 尘 ,如 是 利 益 ,悉 皆 自 得。

Shuō shì yǔ shí ,huì zhōnɡ yǒu yī zhǎng zhě ,mínɡ yuē dà biàn。

  说 是 语 时 ,会 中 有 一 长 者 , 名 曰 大 辩。

shì zhǎng zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ ,huà dù shí fānɡ ,xiàn zhǎng zhě
是 长 者 久 证 无 生 ,化 度 十 方 , 现 长 者

shēn ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ,wèn dì cánɡ pú sà yán :dà shì ,shì nán
身 ,合 掌 恭 敬 ,问 地 藏 菩 萨 言 :大 士 ,是 南

yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,xiǎo dà juàn shǔ wéi
阎 浮 提 众 生 , 命 终 之 后 , 小 大 眷 属 为

xiū ɡōnɡ dé ,nǎi zhì shè zhāi ,zào zhònɡ shàn yīn 。Shì mìnɡ zhōnɡ
修 功 德 ,乃 至 设 斋 ,造 众 善 因 。是 命 终

rén ,dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?
人 ,得 大 利 益 及 解 脱 否 ?


Dì cánɡ dá yán :zhǎng zhě ,wǒ jīn wéi wèi lái xiàn zài yī qiē

 地 藏 答 言 : 长 者 ,我 今 为 未 来 现 在 一 切

zhònɡ shēnɡ ,chénɡ fó wēi lì ,lüè shuō shì shì 。Zhǎng zhě ,wèi lái
众 生 , 承 佛 威 力 ,略 说 是 事 。 长 者 ,未 来

xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,lín mìnɡ zhōnɡ rì ,dé wén yī fó mínɡ,
现 在 诸 众 生 等 ,临 命 终 日 ,得 闻 一 佛 名,

yī pú sà mínɡ ,yī pì zhī fó mínɡ ,bù wèn yǒu zuì wú zuì ,xī dé jiě
一 菩 萨 名 ,一 辟 支 佛 名 ,不 问 有 罪 无 罪 ,悉 得 解

tuō 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,zài shēnɡ bù xiū shàn yīn ,duō zào zhònɡ
脱 。若 有 男 子 女 人 ,在 生 不 修 善 因 ,多 造 众

zuì ,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,juàn shǔ xiǎo dà ,wéi zào fú lì 。Yī qiē
罪 , 命 终 之 后 , 眷 属 小 大 ,为 造 福 利 。一 切

shènɡ shì ,qī fēn zhī zhōnɡ ,ér nǎi huò yī ,liù fēn ɡōnɡ dé ,shēnɡ
圣 事 ,七 分 之 中 ,而 乃 获 一 ,六 分 功 德 , 生

zhě zì lì 。Yǐ shì zhī ɡù ,wèi lái xiàn zài shàn nán nǚ děnɡ ,wén
者 自 利 。以 是 之 故 ,未 来 现 在 善 男 女 等 ,闻

jiàn zì xiū ,fēn fēn jǐ huò 。Wú chánɡ dà ɡuǐ ,bù qī ér dào 。 mínɡ mínɡ yóu

健 自 修 ,分 分 己 获 。无 常 大 鬼 ,不 期 而 到 。 冥 冥 游

shén ,wèi zhī zuì fú 。Qī qī rì nèi ,rú chī rú lónɡ ,huò zài zhū
神 ,未 知 罪 福 。七 七 日 内 ,如 痴 如 聋 ,或 在 诸

sī ,biàn lùn yè ɡuǒ ,shěn dìnɡ zhī hòu ,jù yè shòu shēnɡ 。Wèi cè
司 , 辩 论 业 果 , 审 定 之 后 ,据 业 受 生 。未 测

zhī jiān ,qiān wàn chóu kǔ ,hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。Shì mìnɡ
之 间 , 千 万 愁 苦 ,何 况 堕 于 诸 恶趣 等 。是 命

zhōnɡ rén ,wèi dé shòu shēnɡ ,zài qī qī rì nèi ,niàn niàn zhī jiān,
终 人 ,未 得 受 生 ,在 七 七 日 内 , 念 念 之 间,

wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,yǔ zào fú lì jiù bá 。Guò shì rì hòu ,suí
望 诸 骨 肉 眷 属 ,与 造 福 力 救 拔 。过 是 日 后 ,随

yè shòu bào 。Ruò shì zuì rén ,dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ ,wú jiě
业 受 报 。若 是 罪 人 , 动 经 千 百 岁 中 ,无 解

tuō rì 。Ruò shì wǔ wú jiān zuì ,duò dà dì yù ,qiān jié wàn jié ,
脱 日 。若 是 五 无 间 罪 ,堕 大 地 狱 , 千 劫 万 劫 ,

yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。Fù cì zhǎng zhě ,rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ ,
永 受 众 苦 。复 次 长 者 ,如 是 罪 业 众 生 ,

mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,juàn shǔ ɡǔ ròu wéi xiū yínɡ zhāi ,zī zhù yè
命 终 之 后 , 眷 属 骨 肉 为 修 营 斋 ,资 助 业

dào 。Wèi zhāi shí jìnɡ ,jí yínɡ zhāi zhī cì ,mǐ 泔cài yè ,bù qì yú
道 。未 斋 食 竟 ,及 营 斋 之 次 ,米 泔菜 叶 ,不 弃 于

dì ,nǎi zhì zhū shí wèi xiàn fó sēnɡ ,wù dé xiān shí 。Rú yǒu wéi
地 ,乃 至 诸 食 未 献 佛 僧 ,勿 得 先 食 。如 有 违

shí jí bù jīnɡ qín ,shì mìnɡ zhōnɡ rén ,liǎo bu dé lì 。Rú jīnɡ qín
食 及 不 精 勤 ,是 命 终 人 , 了 不 得 力 。如 精 勤

hù jìnɡ ,fènɡ xiàn fó sēnɡ ,shì mìnɡ zhōnɡ rén ,qī fēn huò yī 。Shì
护 净 , 奉 献 佛 僧 ,是 命 终 人 ,七 分 获 一 。是

ɡù zhǎng zhě ,yán fú zhònɡ shēnɡ ,ruò nénɡ wéi qí fù mǔ nǎi zhì
故 长 者 ,阎 浮 众 生 ,若 能 为 其 父 母 乃 至

juàn shǔ ,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,shè zhāi gōng yǎng ,zhì xīn qín kěn,
眷 属 , 命 终 之 后 ,设 斋 供 养 ,志 心 勤 恳,

rú shì zhī rén ,cún wánɡ huò lì 。
如 是 之 人 ,存 亡 获 利 。


Shuō shì yǔ shí , dāo lì tiān ɡōnɡ ,yǒu qiān wàn yì nà yóu tā yán

  说 是 语 时 ,忉 利 天 宫 ,有 千 万 亿 那 由 他 阎

fú ɡuǐ shén ,xī fā wú liànɡ pú tí zhī xīn 。Dà biàn zhǎng zhě ,zuò
浮 鬼 神 ,悉 发 无 量 菩 提 之 心 。大 辩 长 者 ,作

lǐ ér tuì 。
礼 而 退 。


Yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

 阎 罗 王 众 赞 叹 品 第 八


 ěr shí tiě wéi shān nèi yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ ,yǔ yán luó tiān

 尔 时 铁 围 山 内 有 无 量 鬼 王 ,与 阎 罗 天

zǐ ,jù yì dāo lì ,lái dào fó suǒ 。Suǒ wèi è dú ɡuǐ wánɡ 、duō è ɡuǐ
子 ,俱 诣 忉 利 ,来 到 佛 所 。所 谓 恶毒 鬼 王 、多 恶鬼

wánɡ 、dà zhènɡ ɡuǐ wánɡ 、bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、xuè hǔ ɡuǐ wánɡ 、chì hǔ
王 、大 诤 鬼 王 、白 虎 鬼 王 、血 虎 鬼 王 、赤 虎

ɡuǐ wánɡ 、sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、fēi shēn ɡuǐ wánɡ 、diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ
鬼 王 、散 殃 鬼 王 、飞 身 鬼 王 、 电 光 鬼 王

、lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、qiān yǎn ɡuǐ wánɡ 、dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、fù shí ɡuǐ
、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼 鬼 王 、 啖 兽 鬼 王 、负 石 鬼

wánɡ 、zhǔ hào ɡuǐ wánɡ 、zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、zhǔ
王 、主 耗 鬼 王 、主 祸 鬼 王 、主 食 鬼 王 、主

cái ɡuǐ wánɡ 、zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、zhǔ qín ɡuǐ wánɡ 、zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ
财 鬼 王 、主 畜 鬼 王 、主 禽 鬼 王 、主 兽 鬼 王

、zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、zhǔ chǎn ɡuǐ wánɡ 、zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、zhǔ jí ɡuǐ
、主 魅 鬼 王 、主 产 鬼 王 、主 命 鬼 王 、主 疾 鬼

wánɡ 、zhǔ xiǎn ɡuǐ wánɡ 、sān mù ɡuǐ wánɡ 、sì mù ɡuǐ wánɡ 、wǔ mù
王 、主 险 鬼 王 、三 目 鬼 王 、四 目 鬼 王 、五 目

ɡuǐ wánɡ 、qí lì shī wánɡ 、dà qí lì shī wánɡ 、qí lì chā wánɡ 、dà
鬼 王 、祁 利 失 王 、大 祁 利 失 王 、祁 利 叉 王 、大

qí lì chā wánɡ 、ā nà zhà wánɡ 、dà ā nà zhà wánɡ ,rú shì děnɡ dà ɡuǐ wánɡ,
祁 利 叉 王 、阿那 吒 王 、大 阿 那 吒 王 , 如 是 等 大 鬼 王,

ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ ,jìn jū yán fú tí ,ɡè yǒu suǒ
各 各 与 百 千 诸 小 鬼 王 ,尽 居 阎 浮 提 ,各 有 所

zhí ,ɡè yǒu suǒ zhǔ 。Shì zhū ɡuǐ wánɡ ,yǔ yán luó tiān zǐ ,chénɡ
执 ,各 有 所 主 。是 诸 鬼 王 ,与 阎 罗 天 子 , 承

fó wēi shén ,jí dì cánɡ pú sà mó hē sà lì ,jù yì dāo lì ,zài yī miàn
佛 威 神 ,及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力 ,俱 诣 忉 利 ,在 一 面

lì 。
立 。


 ěr shí yán luó tiān zǐ hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán :shì zūn ,wǒ

 尔 时 阎 罗 天 子 胡 跪 合 掌 白 佛 言 :世 尊 ,我

děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ ,chénɡ fó wēi shén ,jí dì cánɡ pú sà
等 今 者 与 诸 鬼 王 , 承 佛 威 神 ,及 地 藏 菩 萨

mó hē sà lì ,fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì ,yì shì wǒ děnɡ huò shàn lì
摩 诃 萨 力 , 方 得 诣 此 忉 利 大 会 ,亦 是 我 等 获 善 利

ɡù 。Wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì ,ɡǎn wèn shì zūn ,wéi yuàn shì zūn cí
故 。我 今 有 小 疑 事 ,敢 问 世 尊 ,唯 愿 世 尊 慈

bēi xuān shuō 。
悲 宣 说 。


Fó ɡào yán luó tiān zǐ :zì rǔ suǒ wèn ,wú wéi rǔ shuō 。

 佛 告 阎 罗 天 子 :恣 汝 所 问 ,吾 为 汝 说 。


Shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn ,jí huí shì dì cánɡ pú

 是 时 阎 罗 天 子 瞻 礼 世 尊 ,及 回 视 地 藏 菩

sà ,ér bái fó yán :shì zūn ,wǒ ɡuān dì cánɡ pú sà ,zài liù dào zhōnɡ,
萨 ,而 白 佛 言 :世 尊 ,我 观 地 藏 菩 萨 ,在 六 道 中,

bǎi qiān fānɡ biàn ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,bù cí pí juàn 。Shì
百 千 方 便 而 度 罪 苦 众 生 ,不 辞 疲 倦 。是

dà pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì ,rán zhū zhònɡ
大 菩 萨 有 如 是 不 可 思 议 神 通 之 事 ,然 诸 众

shēnɡ huò tuō zuì bào ,wèi jiǔ zhī jiān ,yòu duò è dào 。Shì zūn,
生 获 脱 罪 报 ,未 久 之 间 ,又 堕 恶道 。世 尊,

shì dì cánɡ pú sà jì yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì ,yún hé zhònɡ
是 地 藏 菩 萨 既 有 如 是 不 可 思 议 神 力 ,云 何 众

shēnɡ ér bù yī zhǐ shàn dào ,yǒnɡ qǔ jiě tuō ?Wéi yuàn shì zūn ,
生 而 不 依 止 善 道 , 永 取 解 脱 ?唯 愿 世 尊 ,

wéi wǒ jiě shuō 。
为 我 解 说 。


Fó ɡào yán luó tiān zǐ :nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,qí xìnɡ ɡānɡ

 佛 告 阎 罗 天 子 :南 阎 浮 提 众 生 ,其 性 刚

qiánɡ ,nán diào nán fú 。Shì dà pú sà ,yú bǎi qiān jié ,tóu tóu jiù
强 ,难 调 难 伏 。是 大 菩 萨 ,于 百 千 劫 ,头 头 救

bá rú shì zhònɡ shēnɡ ,zǎo lìnɡ jiě tuō 。Shì zuì bào rén ,nǎi zhì
拔 如 是 众 生 ,早 令 解 脱 。是 罪 报 人 ,乃 至

duò dà è qù ,pú sà yǐ fānɡ biàn lì ,bá chū ɡēn běn yè yuán ,ér qiǎn
堕 大 恶趣 ,菩 萨 以 方 便 力 ,拔 出 根 本 业 缘 ,而 遣

wù xiǔ shì zhī shì 。Zì shì yán fú zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ ,xuán
悟 宿 世 之 事 。自 是 阎 浮 众 生 结 恶习 重 , 旋

chū xuán rù ,láo sī pú sà ,jiǔ jīnɡ jié shù ,ér zuò dù tuō 。Pì rú
出 旋 入 ,劳 斯 菩 萨 ,久 经 劫 数 ,而 作 度 脱 。譬 如

yǒu rén ,mí shī běn jiā ,wù rù xiǎn dào 。Qí xiǎn dào zhōnɡ ,duō
有 人 ,迷 失 本 家 ,误 入 险 道 。其 险 道 中 ,多

zhū yè chā ,jí hǔ lánɡ shī zǐ ,wán shé fù xiē 。Rú shì mí rén ,zài xiǎn
诸 夜 叉 ,及 虎 狼 狮 子 ,蚖 蛇 蝮 蝎 。如 是 迷 人 ,在 险

dào zhōnɡ ,xū 臾zhī jiān ,jí zāo zhū dú 。Yǒu yī zhī shi ,duō jiě
道 中 ,须 臾之 间 ,即 遭 诸 毒 。有 一 知 识 ,多 解

dà shù ,shàn jìn shì dú ,nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。Hū fénɡ mí
大 术 , 善 禁 是 毒 ,乃 及 夜 叉 诸 恶毒 等 。忽 逢 迷

rén yù jìn xiǎn dào ,ér yǔ zhī yán :duō zāi nán zǐ ,wèi hé shì ɡù ér
人 欲 进 险 道 ,而 语 之 言 : 咄 哉 男 子 ,为 何 事 故 而

rù cǐ lù ?Yǒu hé yì shù ,nénɡ zhì zhū dú ?Shì mí lù rén hū wén shì
入 此 路 ?有 何 异 术 , 能 制 诸 毒 ?是 迷 路 人 忽 闻 是

yǔ ,fānɡ zhī xiǎn dào ,jí biàn tuì bù ,qiú chū cǐ lù 。Shì shàn zhī shi
语 , 方 知 险 道 ,即 便 退 步 ,求 出 此 路 。是 善 知 识

,tí xié jiē shǒu ,yǐn chū xiǎn dào ,miǎn zhū è dú 。Zhì yú hǎo dào,
,提 携 接 手 ,引 出 险 道 , 免 诸 恶毒 。至 于 好 道,

lìnɡ dé ān lè 。ér yǔ zhī yán :duōzāi mí rén ,zì jīn yǐ hòu ,wù lǚ
令 得 安 乐 。而 语 之 言 :咄 哉 迷 人 ,自 今 以 后 ,勿 履

shì dào 。Cǐ lù rù zhě ,zú nán dé chū ,fù sǔn xìnɡ mìnɡ 。Shì mí lù
是 道 。此 路 入 者 ,卒 难 得 出 ,复 损 性 命 。是 迷 路

rén ,yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。Lín bié zhī shí ,zhī shi yòu yán :ruò jiàn
人 ,亦 生 感 重 。临 别 之 时 , 知 识 又 言 :若 见

qīn zhī ,jí zhū lù rén ,ruò nán ruò nǚ ,yán yú cǐ lù duō zhū dú
亲 知 ,及 诸 路 人 ,若 男 若 女 ,言 于 此 路 多 诸 毒

è ,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ ,wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ 。Shì ɡù dì
恶, 丧 失 性 命 ,无 令 是 众 自 取 其 死 。是 故 地

cánɡ pú sà jù dà cí bēi ,jiù bá zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,shēnɡ rén tiān
藏 菩 萨 具 大 慈 悲 ,救 拔 罪 苦 众 生 , 生 人 天

zhōnɡ ,lìnɡ shòu miào lè 。Shì zhū zuì zhònɡ ,zhī yè dào kǔ ,tuō
中 , 令 受 妙 乐 。是 诸 罪 众 ,知 业 道 苦 ,脱

dé chū lí ,yǒnɡ bù zài lì 。Rú mí lù rén wù rù xiǎn dào ,yù shàn
得 出 离 , 永 不 再 历 。如 迷 路 人 误 入 险 道 ,遇 善

zhī shi ,yǐn jiē lìnɡ chū ,yǒnɡ bù fù rù 。Fénɡ jiàn tā rén ,fù quàn
知 识 ,引 接 令 出 , 永 不 复 入 。 逢 见 他 人 ,复 劝

mò rù ,zì yán yīn shì mí ɡù ,dé jiě tuō jìnɡ ,ɡènɡ bù fù rù 。Ruò
莫 入 ,自 言 因 是 迷 故 ,得 解 脱 竟 , 更 不 复 入 。若

zài lǚ jiàn ,yóu shànɡ mí wù ,bù jué jiù cénɡ suǒ luò xiǎn dào ,
再 履 践 ,犹 尚 迷 误 ,不 觉 旧 曾 所 落 险 道 ,

huò zhì shī mìnɡ 。Rú duò è qù ,dì cánɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù ,shǐ
或 至 失 命 。如 堕 恶趣 ,地 藏 菩 萨 方 便 力 故 ,使

lìnɡ jiě tuō ,shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。Xuán yòu zài rù ,ruò yè jié
令 解 脱 , 生 人 天 中 。 旋 又 再 入 ,若 业 结

zhònɡ ,yǒnɡ chǔ dì yù ,wú jiě tuō shí 。
重 , 永 处 地 狱 ,无 解 脱 时 。


 ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán :shì zūn ,

 尔 时 恶毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :世 尊 ,

wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ ,qí shù wú liànɡ 。Zài yán fú tí ,huò lì yì
我 等 诸 鬼 王 ,其 数 无 量 。在 阎 浮 提 ,或 利 益

rén ,huò sǔn hài rén ,ɡè ɡè bù tónɡ 。Rán shì yè bào ,shǐ wǒ juàn
人 ,或 损 害 人 ,各 各 不 同 。然 是 业 报 ,使 我 眷

shǔ ,yóu xínɡ shì jiè ,duō è shǎo shàn 。Guò rén jia tínɡ ,huò chénɡ
属 ,游 行 世 界 ,多 恶 少 善 。过 人 家 庭 ,或 城

yì jù luò ,zhuānɡ yuán fánɡ shě 。Huò yǒu nán zǐ nǚ rén ,xiū máo
邑 聚 落 , 庄 园 房 舍 。或 有 男 子 女 人 ,修 毛

fā shàn shì ,nǎi zhì xuán yī fān yī ɡài ,shǎo xiānɡ shǎo huā ,gōng yǎng
发 善 事 ,乃 至 悬 一 幡 一 盖 , 少 香 少 花 , 供 养

fó xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。Huò zhuǎn dú zūn jīnɡ ,shāo xiānɡ gōng yǎng
佛 像 及 菩 萨 像 。或 转 读 尊 经 , 烧 香 供 养

,yī jù yī jì 。Wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì rén ,rú ɡuò qù xiàn zài
,一 句 一 偈 。我 等 鬼 王 敬 礼 是 人 ,如 过 去 现 在

wèi lái zhū fó 。chìzhū xiǎo ɡuǐ ,ɡè yǒu dà lì ,jí tǔ dì fēn ,biàn
未 来 诸 佛 。敕 诸 小 鬼 ,各 有 大 力 ,及 土 地 分 , 便

lìnɡ wèi hù 。Bù lìnɡ è shì hénɡ shì ,è bìnɡ hénɡ bìnɡ ,nǎi zhì bù
令 卫 护 。不 令 恶事 横 事 ,恶 病 横 病 ,乃 至 不

rú yì shì ,jìn yú cǐ shě děnɡ chǔ ,hé kuànɡ rù mén 。
如 意 事 ,近 于 此 舍 等 处 ,何 况 入 门 。


Fó zàn ɡuǐ wánɡ :shàn zāi shàn zāi !Rǔ děnɡ jí yǔ yán luó ,nénɡ

 佛 赞 鬼 王 : 善 哉 善 哉 !汝 等 及 与 阎 罗 , 能

rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì ,lìnɡ wèi
如 是 拥 护 善 男 女 等 ,吾 亦 告 梵 王 帝 释 , 令 卫

hù rǔ 。
护 汝 。


Shuō shì yǔ shí ,huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ ,mínɡ yuē zhǔ mìnɡ,

  说 是 语 时 ,会 中 有 一 鬼 王 , 名 曰 主 命,

bái fó yán :shì zūn ,wǒ běn yè yuán ,zhǔ yán fú rén mìnɡ ,shēnɡ
白 佛 言 :世 尊 ,我 本 业 缘 ,主 阎 浮 人 命 , 生

shí sǐ shí ,wǒ jiē zhǔ zhī 。Zài wǒ běn yuàn ,shèn yù lì yì 。Zì shì
时 死 时 ,我 皆 主 之 。在 我 本 愿 , 甚 欲 利 益 。自 是

zhònɡ shēnɡ ,bù huì wǒ yì ,zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bù dé ān 。Hé yǐ
众 生 ,不 会 我 意 ,致 令 生 死 俱 不 得 安 。何 以

ɡù ?Shì yán fú tí rén chū shēnɡ zhī shí ,bù wèn nán nǚ ,huò yù shēnɡ
故 ?是 阎 浮 提 人 初 生 之 时 ,不 问 男 女 ,或 欲 生

shí ,dàn zuò shàn shì ,zēnɡ yì shě zhái ,zì lìnɡ tǔ dì wú liànɡ
时 ,但 作 善 事 , 增 益 舍 宅 ,自 令 土 地 无 量

huān xǐ ,yōnɡ hù zǐ mǔ ,dé dà ān lè ,lì yì juàn shǔ 。Huò yǐ shēnɡ
欢 喜 , 拥 护 子 母 ,得 大 安 乐 ,利 益 眷 属 。或 已 生

xià ,shèn wù shā hài ,qǔ zhū xiān wèi gōng jǐ chǎn mǔ ,jí ɡuǎnɡ
下 , 慎 勿 杀 害 ,取 诸 鲜 味 供 给 产 母 ,及 广

jù juàn shǔ ,yǐn jiǔ shí ròu ,ɡē lè xián ɡuǎn ,nénɡ lìnɡ zǐ mǔ bù
聚 眷 属 ,饮 酒 食 肉 ,歌 乐 弦 管 , 能 令 子 母 不

dé ān lè 。Hé yǐ ɡù ?Shì chǎn nán shí ,yǒu wú shù è ɡuǐ ,jí wǎnɡ liǎnɡjīnɡ
得 安 乐 。何 以 故 ?是 产 难 时 ,有 无 数 恶鬼 ,及 魍 魉 精

mèi,yù shí xīnɡ xuè 。Shì wǒ zǎo lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí,hé hù zǐ
魅, 欲 食 腥 血 。是 我 早 令 舍 宅 土 地 灵 祇,荷 护 子

mǔ ,shǐ lìnɡ ān lè ,ér dé lì yì 。Rú shì zhī rén ,jiàn ān lè ɡù ,
母 ,使 令 安 乐 ,而 得 利 益 。如 是 之 人 , 见 安 乐 故 ,

biàn hé shè fú ,dá zhū tǔ dì 。Fān wéi shā hài ,jù jí juàn shǔ 。Yǐ
便 合 设 福 ,答 诸 土 地 。翻 为 杀 害 ,聚 集 眷 属 。以

shì zhī ɡù ,fàn yānɡ zì shòu ,zǐ mǔ jù sǔn 。Yòu yán fú tí lín mìnɡ
是 之 故 ,犯 殃 自 受 ,子 母 俱 损 。又 阎 浮 提 临 命

zhōnɡ rén ,bù wèn shàn è ,wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén ,bù
终 人 ,不 问 善 恶,我 欲 令 是 命 终 之 人 ,不

luò è dào 。Hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn ,zēnɡ wǒ lì ɡù 。Shì yán fú tí
落 恶道 。何 况 自 修 善 根 , 增 我 力 故 。是 阎 浮 提

xínɡ shàn zhī rén ,lín mìnɡ zhōnɡ shí ,yì yǒu bǎi qiān è dào ɡuǐ
行 善 之 人 ,临 命 终 时 ,亦 有 百 千 恶道 鬼

shén ,huò biàn zuò fù mǔ ,nǎi zhì zhū juàn shǔ ,yǐn jiē wánɡ rén,
神 ,或 变 作 父 母 ,乃 至 诸 眷 属 ,引 接 亡 人,

lìnɡ luò è dào 。Hé kuànɡ běn zào è zhě 。Shì zūn ,rú shì yán fú tí
令 落 恶道 。何 况 本 造 恶者 。世 尊 ,如 是 阎 浮 提

nán zǐ nǚ rén ,lín mìnɡ zhōnɡ shí ,shén shí hūn mèi ,bù biàn shàn
男 子 女 人 ,临 命 终 时 , 神 识 昏 昧 ,不 辨 善

è ,nǎi zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén 。Shì zhū juàn shǔ ,dānɡ xū shè
恶,乃 至 眼 耳 更 无 见 闻 。是 诸 眷 属 , 当 须 设

dà gōng yǎng ,zhuǎn dú zūn jīnɡ ,niàn fó pú sà mínɡ hào 。Rú shì
大 供 养 , 转 读 尊 经 , 念 佛 菩 萨 名 号 。如 是

shàn yuán ,nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí zhū è dào ,zhū mó ɡuǐ shén xī jiē
善 缘 , 能 令 亡 者 离 诸 恶道 ,诸 魔 鬼 神 悉 皆

tuì sàn 。Shì zūn ,yī qiē zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,ruò dé
退 散 。世 尊 ,一 切 众 生 临 命 终 时 ,若 得

wén yī fó mínɡ 、yī pú sà mínɡ ,huò dà chénɡ jīnɡ diǎn ,yī jù yī
闻 一 佛 名 、一 菩 萨 名 ,或 大 乘 经 典 ,一 句 一

jì ,wǒ ɡuān rú shì bèi rén ,chú wǔ wú jiān shā hài zhī zuì ,xiǎo xiǎo
偈 , 我 观 如 是 辈 人 ,除 五 无 间 杀 害 之 罪 , 小 小

è yè ,hé duò è qù zhě ,xún jí jiě tuō 。
恶业 ,合 堕 恶趣 者 ,寻 即 解 脱 。


Fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ :rǔ dà cí ɡù ,nénɡ fā rú shì dà yuàn,

 佛 告 主 命 鬼 王 :汝 大 慈 故 , 能 发 如 是 大 愿,

yú shēnɡ sǐ zhōnɡ ,hù zhū zhònɡ shēnɡ 。Ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu
于 生 死 中 ,护 诸 众 生 。若 未 来 世 中 ,有

nán zǐ nǚ rén ,zhì shēnɡ sǐ shí ,rǔ mò tuì shì yuàn ,zǒnɡ lìnɡ jiě
男 子 女 人 ,至 生 死 时 ,汝 莫 退 是 愿 , 总 令 解

tuō ,yǒnɡ dé ān lè 。
脱 , 永 得 安 乐 。


Guǐ wánɡ bái fó yán :yuàn bù yǒu lǜ 。Wǒ bì shì xínɡ ,niàn niàn

 鬼 王 白 佛 言 : 愿 不 有 虑 。我 毕 是 形 , 念 念

yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ ,shēnɡ shí sǐ shí ,jù dé ān lè 。Dàn yuàn
拥 护 阎 浮 众 生 , 生 时 死 时 ,俱 得 安 乐 。但 愿

zhū zhònɡ shēnɡ ,yú shēnɡ sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō,
诸 众 生 ,于 生 死 时 ,信 受 我 语 ,无 不 解 脱,

huò dà lì yì 。
获 大 利 益 。


 ěr shí fó ɡào dì cánɡ pú sà :shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ mìnɡ zhě ,yǐ

 尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 :是 大 鬼 王 主 命 者 ,已

cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ zuò dà ɡuǐ wánɡ ,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ ,yōnɡ
曾 经 百 千 生 作 大 鬼 王 ,于 生 死 中 , 拥

hù zhònɡ shēnɡ 。Shì dà shì cí bēi yuàn ɡù ,xiàn dà ɡuǐ shēn ,shí
护 众 生 。是 大 士 慈 悲 愿 故 , 现 大 鬼 身 ,实

fēi ɡuǐ yě 。Què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié ,dānɡ dé chénɡ fó ,hào
非 鬼 也 。却 后 过 一 百 七 十 劫 , 当 得 成 佛 ,号

yuē wú xiānɡ rú lái 。Jié mínɡ ān lè ,shì jiè mínɡ jìnɡ zhù ,qí fó
曰 无 相 如 来 。劫 名 安 乐 ,世 界 名 净 住 ,其 佛

shòu mìnɡ bù kě jì jié 。Dì cánɡ ,shì dà ɡuǐ wánɡ ,qí shì rú shì,
寿 命 不 可 计 劫 。地 藏 ,是 大 鬼 王 ,其 事 如 是,

bù kě sī yì ,suǒ dù rén tiān ,yì bù kě xiàn liànɡ 。
不 可 思 议 ,所 度 人 天 ,亦 不 可 限 量 。


Chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

  称 佛 名 号 品 第 九


 ěr shí dì cánɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :shì zūn ,wǒ jīn wéi wèi

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :世 尊 ,我 今 为 未

lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ ,dé dà lì yì ,wéi
来 众 生 演 利 益 事 ,于 生 死 中 ,得 大 利 益 ,唯

yuàn shì zūn ,tīnɡ wǒ shuō zhī 。
愿 世 尊 , 听 我 说 之 。


Fó ɡào dì cánɡ pú sà :rǔ jīn yù xīnɡ cí bēi ,jiù bá yī qiē zuì

 佛 告 地 藏 菩 萨 :汝 今 欲 兴 慈 悲 ,救 拔 一 切 罪

kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ ,yǎn bù sī yì shì ,jīn zhènɡ shì shí ,wéi
苦 六 道 众 生 ,演 不 思 议 事 ,今 正 是 时 ,唯

dānɡ sù shuō 。Wú jí niè pán,shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn ,wú yì wú yōu xiàn
当 速 说 。吾 即 涅 槃,使 汝 早 毕 是 愿 ,吾 亦 无 忧 现

zài wèi lái yī qiē zhònɡ shēnɡ 。
在 未 来 一 切 众 生 。


Dì cánɡ pú sà bái fó yán :shì zūn ,ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié,

 地 藏 菩 萨 白 佛 言 :世 尊 ,过 去 无 量 阿 僧 祇 劫,

yǒu fó chū shì ,hào wú biān shēn rú lái 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,
有 佛 出 世 ,号 无 边 身 如 来 。若 有 男 子 女 人 ,

wén shì fó mínɡ ,zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ ,jí dé chāo yuè sì shí jié
闻 是 佛 名 ,暂 生 恭 敬 ,即 得 超 越 四 十 劫

shēnɡ sǐ zhònɡ zuì 。Hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ ,gōng yǎng zàn tàn,
生 死 重 罪 。何 况 塑 画 形 像 , 供 养 赞 叹,

qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。Yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié ,yǒu
其 人 获 福 无 量 无 边 。又 于 过 去 恒 河 沙 劫 ,有

fó chū shì ,hào bǎo xìnɡ rú lái 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,wén shì
佛 出 世 ,号 宝 性 如 来 。若 有 男 子 女 人 ,闻 是

fó mínɡ ,yī tán zhǐ qǐnɡ ,fā xīn ɡuī yī ,shì rén yú wú shànɡ dào,
佛 名 ,一 弹 指 顷 ,发 心 归 依 ,是 人 于 无 上 道,

yǒnɡ bù tuì zhuǎn 。Yòu yú ɡuò qù ,yǒu fó chū shì ,hào bō tóu mó
永 不 退 转 。又 于 过 去 ,有 佛 出 世 ,号 波 头 摩

shènɡ rú lái 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,wén shì fó mínɡ ,lì yú ěr ɡēn,
胜 如 来 。若 有 男 子 女 人 ,闻 是 佛 名 ,历 于 耳 根,

shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ yú liù yù tiān zhōnɡ ,hé kuànɡ zhì
是 人 当 得 千 返 生 于 六 欲 天 中 ,何 况 志

xīn chēnɡ niàn 。Yòu yú ɡuò qù bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí jié,
心 称 念 。又 于 过 去 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祇 劫,

yǒu fó chū shì ,hào shī zǐ hǒu rú lái 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,wén
有 佛 出 世 ,号 师 子 吼 如 来 。若 有 男 子 女 人 ,闻

shì fó mínɡ ,yī niàn ɡuī yī ,shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó ,mó dǐnɡ
是 佛 名 ,一 念 归 依 ,是 人 得 遇 无 量 诸 佛 ,摩 顶

shòu jì 。Yòu yú ɡuò qù ,yǒu fó chū shì ,hào jū liú sūn fó 。Ruò yǒu
授 记 。又 于 过 去 ,有 佛 出 世 ,号 拘 留 孙 佛 。若 有

nán zǐ nǚ rén ,wén shì fó mínɡ ,zhì xīn zhān lǐ ,huò fù zàn tàn,
男 子 女 人 ,闻 是 佛 名 ,志 心 瞻 礼 ,或 复 赞 叹,

shì rén yú xián jié qiān fó huì zhōnɡ ,wéi dà fàn wánɡ ,dé shòu shànɡ
是 人 于 贤 劫 千 佛 会 中 ,为 大 梵 王 ,得 授 上

jì 。Yòu yú ɡuò qù ,yǒu fó chū shì ,hào pí pó shī 。Ruò yǒu nán zǐ
记 。又 于 过 去 ,有 佛 出 世 ,号 毗 婆 尸 。若 有 男 子

nǚ rén ,wén shì fó mínɡ ,yǒnɡ bù duò è dào ,chánɡ shēnɡ rén tiān,
女 人 ,闻 是 佛 名 , 永 不 堕 恶道 , 常 生 人 天,

shòu shènɡ miào lè 。Yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié,
受 胜 妙 乐 。又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫,

yǒu fó chū shì ,hào bǎo shènɡ rú lái 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,wén
有 佛 出 世 ,号 宝 胜 如 来 。若 有 男 子 女 人 ,闻

shì fó mínɡ ,bì jìnɡ bù duò è dào ,chánɡ zài tiān shànɡ ,shòu shènɡ
是 佛 名 ,毕 竟 不 堕 恶道 , 常 在 天 上 , 受 胜

miào lè 。Yòu yú ɡuò qù ,yǒu fó chū shì ,hào bǎo xiānɡ rú lái 。Ruò
妙 乐 。又 于 过 去 ,有 佛 出 世 ,号 宝 相 如 来 。若

yǒu nán zǐ nǚ rén ,wén shì fó mínɡ ,shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ xīn ,shì rén
有 男 子 女 人 ,闻 是 佛 名 , 生 恭 敬 心 ,是 人

bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。Yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié ,yǒu
不 久 得 阿罗 汉 果 。又 于 过 去 无 量 阿 僧 祇 劫 ,有

fó chū shì ,hào jiā shā zhuànɡ rú lái 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,wén shì
佛 出 世 ,号 袈 裟 幢 如 来 。 若 有 男 子 女 人 ,闻 是

fó mínɡ zhě ,chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ zhī zuì 。Yòu yú ɡuò qù,
佛 名 者 , 超 一 百 大 劫 生 死 之 罪 。又 于 过 去,

yǒu fó chū shì ,hào dà tōnɡ shān wánɡ rú lái 。Ruò yǒu nán zǐ nǚ
有 佛 出 世 ,号 大 通 山 王 如 来 。若 有 男 子 女

rén ,wén shì fó mínɡ zhě ,shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ,ɡuǎnɡ wéi
人 ,闻 是 佛 名 者 ,是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 , 广 为

shuō fa ,bì chénɡ pú tí 。Yòu yú ɡuò qù ,yǒu jìnɡ yuè fó 、shān wánɡ
说 法 ,必 成 菩 提 。又 于 过 去 ,有 净 月 佛 、 山 王

fó 、zhì shènɡ fó 、jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、zhì chénɡ jiù fó 、wú shànɡ
佛 、智 胜 佛 、 净 名 王 佛 、智 成 就 佛 、无 上

fó 、miào shēnɡ fó 、mǎn yuè fó 、yuè miàn fó ,yǒu rú shì děnɡ bù kě
佛 、 妙 声 佛 、满 月 佛 、月 面 佛 ,有 如 是 等 不 可

shuō fó 。Shì zūn ,xiàn zài wèi lái yī qiē zhònɡ shēnɡ ,ruò tiān
说 佛 。世 尊 , 现 在 未 来 一 切 众 生 ,若 天

ruò rén ,ruò nán ruò nǚ ,dàn niàn dé yī fó mínɡ hào ,ɡōnɡ dé wú
若 人 ,若 男 若 女 ,但 念 得 一 佛 名 号 , 功 德 无

liànɡ ,hé kuànɡ duō mínɡ 。Shì zhònɡ shēnɡ děnɡ ,shēnɡ shí sǐ shí,
量 ,何 况 多 名 。是 众 生 等 , 生 时 死 时,

zì dé dà lì ,zhōnɡ bù duò è dào 。Ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,jiā
自 得 大 利 , 终 不 堕 恶道 。若 有 临 命 终 人 ,家

zhōnɡ juàn shǔ ,nǎi zhì yī rén ,wéi shì bìnɡ rén ɡāo shēnɡ niàn
中 眷 属 ,乃 至 一 人 ,为 是 病 人 高 声 念

yī fó mínɡ 。Shì mìnɡ zhōnɡ rén ,chú wǔ wú jiān zuì ,yú yè bào děnɡ,
一 佛 名 。是 命 终 人 ,除 五 无 间 罪 ,余 业 报 等,

xī dé xiāo miè 。Shì wǔ wú jiān zuì ,suī zhì jí zhònɡ ,dònɡ jīnɡ
悉 得 消 灭 。是 五 无 间 罪 ,虽 至 极 重 , 动 经

yì jié ,liǎo bu dé chū 。Chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí ,tā rén wéi
亿 劫 , 了 不 得 出 。 承 斯 临 命 终 时 ,他 人 为

qí chēnɡ niàn fó mínɡ ,yú shì zuì zhōnɡ ,yì jiàn xiāo miè 。Hé kuànɡ
其 称 念 佛 名 ,于 是 罪 中 ,亦 渐 消 灭 。何 况

zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn ,huò fú wú liànɡ ,miè wú liànɡ zuì。
众 生 自 称 自 念 ,获 福 无 量 ,灭 无 量 罪。

Xiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

  校 量 布 施 功 德 缘 品 第 十


 ěr shí dì cánɡ pú sà mó hē sà chénɡ fó wēi shén ,cónɡ zuò ér qǐ,

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 承 佛 威 神 , 从 座 而 起,

hú ɡuì hé zhǎnɡ ,bái fó yán :shì zūn ,wǒ ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ,
胡 跪 合 掌 ,白 佛 言 :世 尊 ,我 观 业 道 众 生,

xiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ 。Yǒu yī shēnɡ shòu fú ,yǒu
校 量 布 施 ,有 轻 有 重 。有 一 生 受 福 ,有

shí shēnɡ shòu fú ,yǒu bǎi shēnɡ qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě ,shì
十 生 受 福 ,有 百 生 千 生 受 大 福 利 者 ,是

shì yún hé ?Wéi yuàn shì zūn ,wéi wǒ shuō zhī 。
事 云 何 ?唯 愿 世 尊 ,为 我 说 之 。


 ěr shí fó ɡào dì cánɡ pú sà :wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ ,yī qiē

 尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 :吾 今 于 忉 利 天 宫 ,一 切

zhònɡ huì ,shuō yán fú tí bù shī xiào liànɡ ɡōnɡ dé qīnɡ zhònɡ ,
众 会 , 说 阎 浮 提 布 施 校 量 功 德 轻 重 ,

rǔ dānɡ dì tīnɡ ,wú wéi rǔ shuō 。
汝 当 谛 听 ,吾 为 汝 说 。


Dì cánɡ bái fó yán :wǒ yí shì shì ,yuàn lè yù wén 。

 地 藏 白 佛 言 :我 疑 是 事 , 愿 乐 欲 闻 。


Fó ɡào dì cánɡ pú sà :nán yán fú tí ,yǒu zhū ɡuó wánɡ 、zǎi fǔ

 佛 告 地 藏 菩 萨 :南 阎 浮 提 ,有 诸 国 王 、宰 辅

dà chén 、dà zhǎng zhě 、dà shā lì 、dà pó luó mén děnɡ ,ruò yù zuì
大 臣 、大 长 者 、大 刹 利 、大 婆 罗 门 等 ,若 遇 最

xià pín qiónɡ ,nǎi zhì lónɡ cán yīn yǎ ,lónɡ chī wú mù ,rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ
下 贫 穷 ,乃 至 癃 残 喑 哑 , 聋 痴 无 目 ,如 是 种 种

bù wán jù zhě 。Shì dà ɡuó wánɡ děnɡ ,yù bù shī shí ,ruò nénɡ jù
不 完 具 者 。是 大 国 王 等 ,欲 布 施 时 ,若 能 具

dà cí bēi ,xià xīn hán xiào ,qīn shǒu biàn bù shī ,huò shǐ rén shī,
大 慈 悲 ,下 心 含 笑 ,亲 手 遍 布 施 ,或 使 人 施,

ruǎn yán wèi yù 。Shì ɡuó wánɡ děnɡ ,suǒ huò fú lì ,rú bù shī bǎi
软 言 慰 喻 。是 国 王 等 ,所 获 福 利 ,如 布 施 百

hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。Hé yǐ ɡù ?Yuán shì ɡuó wánɡ děnɡ,
恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。何 以 故 ? 缘 是 国 王 等,

yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě ,fā dà cí xīn ,shì ɡù fú
于 是 最 贫 贱 辈 及 不 完 具 者 ,发 大 慈 心 ,是 故 福

lì yǒu rú cǐ bào 。Bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,chánɡ dé qī bǎo jù zú ,hé
利 有 如 此 报 。百 千 生 中 , 常 得 七 宝 具 足 ,何

kuànɡ yī shí shòu yònɡ 。Fù cì dì cánɡ ,ruò wèi lái shì ,yǒu zhū
况 衣 食 受 用 。复 次 地 藏 ,若 未 来 世 ,有 诸

ɡuó wánɡ ,zhì pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi
国 王 ,至 婆 罗 门 等 ,遇 佛 塔 寺 ,或 佛 形 像 ,乃

zhì pú sà 、shēnɡ wén 、pì zhī fó xiànɡ ,ɡōnɡ zì yínɡ bàn ,gōng yǎng
至 菩 萨 、 声 闻 、辟 支 佛 像 , 躬 自 营 办 , 供 养

bù shī 。Shì ɡuó wánɡ děnɡ ,dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn ,shòu
布 施 。是 国 王 等 , 当 得 三 劫 为 帝 释 身 , 受

shènɡ miào lè 。Ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì ,huí xiànɡ fǎ jiè ,shì
胜 妙 乐 。若 能 以 此 布 施 福 利 ,回 向 法 界 ,是

dà ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shí jié zhōnɡ ,chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。Fù
大 国 王 等 ,于 十 劫 中 , 常 为 大 梵 天 王 。复

cì dì cánɡ ,ruò wèi lái shì ,yǒu zhū ɡuó wánɡ ,zhì pó luó mén děnɡ,
次 地 藏 ,若 未 来 世 ,有 诸 国 王 ,至 婆 罗 门 等,

yù xiān fó tǎ miào ,huò zhì jīnɡ xiànɡ ,huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ
遇 先 佛 塔 庙 ,或 至 经 像 ,毁 坏 破 落 ,乃 能

fā xīn xiū bǔ 。Shì ɡuó wánɡ děnɡ ,huò zì yínɡ bàn ,huò quàn tā rén,
发 心 修 补 。是 国 王 等 ,或 自 营 办 ,或 劝 他 人,

nǎi zhì bǎi qiān rén děnɡ ,bù shī jié yuán 。Shì ɡuó wánɡ děnɡ ,bǎi
乃 至 百 千 人 等 ,布 施 结 缘 。是 国 王 等 ,百

qiān shēnɡ zhōnɡ ,chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēn 。Rú shì tā rén tónɡ
千 生 中 , 常 为 转 轮 王 身 。如 是 他 人 同

bù shī zhě ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn 。
布 施 者 ,百 千 生 中 , 常 为 小 国 王 身 。

ɡènɡ nénɡ yú tǎ miào qián fā huí xiànɡ xīn ,rú shì ɡuó wánɡ ,nǎi
更 能 于 塔 庙 前 发 回 向 心 ,如 是 国 王 ,乃

jí zhū rén ,jìn chénɡ fó dào ,yǐ cǐ ɡuǒ bào ,wú liànɡ wú biān 。Fù
及 诸 人 ,尽 成 佛 道 ,以 此 果 报 ,无 量 无 边 。复

cì dì cánɡ ,wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ ,jí pó luó mén děnɡ,
次 地 藏 ,未 来 世 中 ,有 诸 国 王 ,及 婆 罗 门 等,

jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ ,ruò yī niàn jiān ,jù dà cí
见 诸 老 病 及 生 产 妇 女 ,若 一 念 间 ,具 大 慈

xīn ,bù shī yī yào yǐn shí wò jù ,shǐ lìnɡ ān lè 。Rú shì fú lì zuì
心 ,布 施 医 药 饮 食 卧 具 ,使 令 安 乐 。如 是 福 利 最

bù sī yì ,yī bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ ,èr bǎi jié
不 思 议 ,一 百 劫 中 常 为 净 居 天 主 ,二 百 劫

zhōnɡ chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ ,bì jìnɡ chénɡ fó ,yǒnɡ bù duò è
中 常 为 六 欲 天 主 ,毕 竟 成 佛 , 永 不 堕 恶

dào ,nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ 。Fù cì dì
道 ,乃 至 百 千 生 中 ,耳 不 闻 苦 声 。复 次 地

cánɡ ,ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ ,jí pó luó mén děnɡ,
藏 ,若 未 来 世 中 ,有 诸 国 王 ,及 婆 罗 门 等,

nénɡ zuò rú shì bù shī ,huò fú wú liànɡ 。Gènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bù
能 作 如 是 布 施 ,获 福 无 量 。 更 能 回 向 ,不

wèn duō shǎo ,bì jìnɡ chénɡ fó ,hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào。
问 多 少 ,毕 竟 成 佛 ,何 况 释 梵 转 轮 之 报。

shì ɡù dì cánɡ ,pǔ quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。Fù cì dì cánɡ,
是 故 地 藏 ,普 劝 众 生 当 如 是 学 。复 次 地 藏,

wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ zhǒnɡ
未 来 世 中 ,若 善 男 子 善 女 人 ,于 佛 法 中 种

shǎo shàn ɡēn ,máo fā shā chén děnɡ xǔ ,suǒ shòu fú lì ,bù kě wéi
少 善 根 ,毛 发 沙 尘 等 许 ,所 受 福 利 ,不 可 为

yù 。Fù cì dì cánɡ ,wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ
喻 。复 次 地 藏 ,未 来 世 中 ,若 有 善 男 子 善 女

rén ,yù fó xínɡ xiànɡ 、pú sà xínɡ xiànɡ 、pì zhī fó xínɡ xiànɡ 、zhuǎn
人 ,遇 佛 形 像 、菩 萨 形 像 、辟 支 佛 形 像 、 转

lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī gōng yǎng ,dé wú liànɡ fú 。Chánɡ zài
轮 王 形 像 ,布 施 供 养 ,得 无 量 福 。 常 在

rén tiān ,shòu shènɡ miào lè 。Ruò nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,shì rén
人 天 , 受 胜 妙 乐 。若 能 回 向 法 界 ,是 人

fú lì bù kě wéi yù 。Fù cì dì cánɡ ,wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn
福 利 不 可 为 喻 。复 次 地 藏 ,未 来 世 中 ,若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,yù dà chénɡ jīnɡ diǎn ,huò tīnɡ wén yī jì yī jù,
男 子 善 女 人 ,遇 大 乘 经 典 ,或 听 闻 一 偈 一 句,

fā yīn zhònɡ xīn ,zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī gōng yǎng ,shì rén huò
发 殷 重 心 ,赞 叹 恭 敬 ,布 施 供 养 ,是 人 获

dà ɡuǒ bào ,wú liànɡ wú biān 。Ruò nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,qí fú bù
大 果 报 ,无 量 无 边 。若 能 回 向 法 界 ,其 福 不

kě wéi yù 。Fù cì dì cánɡ ,ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ
可 为 喻 。复 次 地 藏 ,若 未 来 世 中 ,有 善 男 子

shàn nǚ rén ,yù fó tǎ sì ,dà chénɡ jīnɡ diǎn 。Xīn zhě ,bù shī gōng yǎng
善 女 人 ,遇 佛 塔 寺 ,大 乘 经 典 。新 者 ,布 施 供 养

,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。Ruò yù ɡù zhě ,huò huǐ huài
, 瞻 礼 赞 叹 , 恭 敬 合 掌 。若 遇 故 者 ,或 毁 坏

zhě ,xiū bǔ yínɡ lǐ ,huò dú fā xīn ,huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā
者 ,修 补 营 理 ,或 独 发 心 ,或 劝 多 人 同 共 发

xīn 。Rú shì děnɡ bèi ,sān shí shēnɡ zhōnɡ ,chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó
心 。如 是 等 辈 ,三 十 生 中 , 常 为 诸 小 国

wánɡ 。Tán yuè zhī rén ,chánɡ wéi lún wánɡ ,hái yǐ shàn fǎ jiào huà
王 。檀 越 之 人 , 常 为 轮 王 ,还 以 善 法 教 化

zhū xiǎo ɡuó wánɡ 。Fù cì dì cánɡ ,wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn
诸 小 国 王 。复 次 地 藏 ,未 来 世 中 ,若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn ,huò bù shī
男 子 善 女 人 ,于 佛 法 中 所 种 善 根 ,或 布 施

gōng yǎng ,huò xiū bǔ tǎ sì ,huò zhuānɡ lǐ jīnɡ diǎn ,nǎi zhì yī
供 养 ,或 修 补 塔 寺 ,或 装 理 经 典 ,乃 至 一

máo yī chén ,yī shā yī 渧。Rú shì shàn shì ,dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ
毛 一 尘 ,一 沙 一 渧。如 是 善 事 ,但 能 回 向 法

jiè ,shì rén ɡōnɡ dé ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,shòu shànɡ miào lè 。
界 ,是 人 功 德 ,百 千 生 中 , 受 上 妙 乐 。

rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ ,huò zì shēn lì yì ,rú shì zhī
如 但 回 向 自 家 眷 属 ,或 自 身 利 益 ,如 是 之

ɡuǒ ,jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào 。Shì ɡù dì cánɡ ,bù
果 ,即 三 生 受 乐 ,舍 一 得 万 报 。是 故 地 藏 ,布

shī yīn yuán ,qí shì rú shì 。
施 因 缘 ,其 事 如 是 。


Dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

 地 神 护 法 品 第 十 一


 ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán :shì zūn ,wǒ cónɡ xī lái ,

 尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 :世 尊 ,我 从 昔 来 ,

zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà bù kě sī yì shén
瞻 视 顶 礼 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 ,皆 是 大 不 可 思 议 神

tōnɡ zhì huì ,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。Shì dì cánɡ pú sà mó hē sà ,yú
通 智 慧 , 广 度 众 生 。是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 ,于

zhū pú sà ,shì yuàn shēn zhònɡ 。Shì zūn ,shì dì cánɡ pú sà ,yú yán
诸 菩 萨 ,誓 愿 深 重 。世 尊 ,是 地 藏 菩 萨 ,于 阎

fú tí yǒu dà yīn yuán 。Rú wén shū 、pǔ xián 、ɡuān yīn 、mí lè ,yì
浮 提 有 大 因 缘 。如 文 殊 、普 贤 、 观 音 、弥 勒 ,亦

huà bǎi qiān shēn xínɡ dù yú liù dào ,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ。
化 百 千 身 形 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟。

shì dì cánɡ pú sà ,jiào huà liù dào yī qiē zhònɡ shēnɡ ,suǒ fā shì
是 地 藏 菩 萨 , 教 化 六 道 一 切 众 生 ,所 发 誓

yuàn jié shù ,rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。Shì zūn ,wǒ ɡuān wèi lái
愿 劫 数 ,如 千 百 亿 恒 河 沙 。世 尊 ,我 观 未 来

jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ ,yú suǒ zhù chù ,yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī
及 现 在 众 生 ,于 所 住 处 ,于 南 方 清 洁 之

dì ,yǐ tǔ shí zhú mù zuò qí 龛shì ,shì zhōnɡ nénɡ sù huà ,nǎi zhì
地 ,以 土 石 竹 木 作 其 龛室 ,是 中 能 塑 画 ,乃 至

jīn yín tónɡ tiě zuò dì cánɡ xínɡ xiànɡ ,shāo xiānɡ gōng yǎng ,zhān
金 银 铜 铁 作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养 , 瞻

lǐ zàn tàn ,shì rén jū chǔ ,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。Hé děnɡ wéi shí?
礼 赞 叹 ,是 人 居 处 ,即 得 十 种 利 益 。何 等 为 十?

yī zhě tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ,èr zhě jiā zhái yǒnɡ ān ,sān zhě xiān wánɡ
一 者 土 地 丰 壤 ,二 者 家 宅 永 安 ,三 者 先 亡

shēnɡ tiān ,sì zhě xiàn cún yì shòu ,wǔ zhě suǒ qiú suì yì ,liù
生 天 ,四 者 现 存 益 寿 ,五 者 所 求 遂 意 ,六

zhě wú shuǐ huǒ zāi ,qī zhě xū hào pì chú ,bā zhě dù jué è mènɡ,
者 无 水 火 灾 ,七 者 虚 耗 辟 除 ,八 者 杜 绝 恶 梦,

jiǔ zhě chū rù shén hù ,shí zhě duō yù shènɡ yīn 。Shì zūn ,wèi lái
九 者 出 入 神 护 ,十 者 多 遇 圣 因 。世 尊 ,未 来

shì zhōnɡ ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ ,ruò nénɡ yú suǒ zhù chù fānɡ
世 中 ,及 现 在 众 生 ,若 能 于 所 住 处 方

miàn ,zuò rú shì gōng yǎng ,dé rú shì lì yì 。
面 ,作 如 是 供 养 ,得 如 是 利 益 。


Fù bái fó yán :shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ

 复 白 佛 言 :世 尊 ,未 来 世 中 ,若 有 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chù ,yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí pú sà xiànɡ ,shì
善 女 人 ,于 所 住 处 ,有 此 经 典 及 菩 萨 像 ,是

rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn ,gōng yǎng pú sà 。Wǒ chánɡ rì yè
人 更 能 转 读 经 典 , 供 养 菩 萨 。我 常 日 夜

yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén ,nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi ,dà hénɡ
以 本 神 力 ,卫 护 是 人 ,乃 至 水 火 盗 贼 ,大 横

xiǎo hénɡ ,yī qiē è shì ,xī jiē xiāo miè 。
小 横 ,一 切 恶事 ,悉 皆 消 灭 。


Fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì ,zhū shén shǎo jí 。Hé

 佛 告 坚 牢 地 神 :汝 大 神 力 ,诸 神 少 及 。何

yǐ ɡù ?Yán fú tǔ dì ,xī ménɡ rǔ hù 。Nǎi zhì cǎo mù shā shí ,dào
以 故 ?阎 浮 土 地 ,悉 蒙 汝 护 。乃 至 草 木 沙 石 ,稻

má zhú wěi ,ɡǔ mǐ bǎo bèi ,cónɡ dì ér yǒu ,jiē yīn rǔ lì 。Yòu chánɡ
麻 竹 苇 ,谷 米 宝 贝 , 从 地 而 有 ,皆 因 汝 力 。又 常

chēnɡ yánɡ dì cánɡ pú sà lì yì zhī shì 。Rǔ zhī ɡōnɡ dé ,jí yǐ shén
称 扬 地 藏 菩 萨 利 益 之 事 。汝 之 功 德 ,及 以 神

tōnɡ ,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén 。Ruò wèi lái shì zhōnɡ ,
通 ,百 千 倍 于 常 分 地 神 。若 未 来 世 中 ,

yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,gōng yǎng pú sà ,jí zhuǎn dú shì jīnɡ,
有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 ,及 转 读 是 经,

dàn yī dì cánɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě ,rǔ yǐ běn shén
但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者 ,汝 以 本 神

lì ér yōnɡ hù zhī ,wù lìnɡ yī qiē zāi hài jí bù rú yì shì ,zhé wén
力 而 拥 护 之 ,勿 令 一 切 灾 害 及 不 如 意 事 ,辄 闻

yú ěr ,hé kuànɡ lìnɡ shòu 。Fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù ,yì yǒu shì
于 耳 ,何 况 令 受 。非 但 汝 独 护 是 人 故 ,亦 有 释

fàn juàn shǔ ,zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。Hé ɡù dé rú shì shènɡ
梵 眷 属 ,诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人 。何 故 得 如 是 圣

xián yōnɡ hù ?Jiē yóu zhān lǐ dì cánɡ xínɡ xiànɡ ,jí zhuǎn dú shì
贤 拥 护 ?皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 ,及 转 读 是

běn yuàn jīnɡ ɡù ,zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ niè pán lè 。Yǐ
本 愿 经 故 ,自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证 涅 槃 乐 。以

shì zhī ɡù ,dé dà yōnɡ hù 。
是 之 故 ,得 大 拥 护 。


Jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

  见 闻 利 益 品 第 十 二


 ěr shí shì zūn cónɡ dǐnɡ mén shànɡ fànɡ bǎi qiān wàn yì dà háo

 尔 时 世 尊 从 顶 门 上 放 百 千 万 亿 大 毫

xiānɡ ɡuānɡ ,suǒ wèi bái háo xiānɡ ɡuānɡ 、dà bái háo xiānɡ ɡuānɡ
相 光 ,所 谓 白 毫 相 光 、大 白 毫 相 光

、ruì háo xiānɡ ɡuānɡ 、dà ruì háo xiānɡ ɡuānɡ 、yù háo xiānɡ ɡuānɡ
、瑞 毫 相 光 、大 瑞 毫 相 光 、玉 毫 相 光

、dà yù háo xiānɡ ɡuānɡ 、zǐ háo xiānɡ ɡuānɡ 、dà zǐ háo xiānɡ ɡuānɡ
、大 玉 毫 相 光 、紫 毫 相 光 、大 紫 毫 相 光

、qīnɡ háo xiānɡ ɡuānɡ 、dà qīnɡ háo xiānɡ ɡuānɡ 、bì háo xiānɡ ɡuānɡ
、 青 毫 相 光 、大 青 毫 相 光 、碧 毫 相 光

、dà bì háo xiānɡ ɡuānɡ 、hónɡ háo xiānɡ ɡuānɡ 、dà hónɡ háo xiānɡ
、大 碧 毫 相 光 、 红 毫 相 光 、大 红 毫 相

ɡuānɡ 、lǜ háo xiānɡ ɡuānɡ 、dà lǜ háo xiānɡ ɡuānɡ 、jīn háo xiānɡ
光 、绿 毫 相 光 、大 绿 毫 相 光 、金 毫 相

ɡuānɡ 、dà jīn háo xiānɡ ɡuānɡ 、qìnɡ yún háo xiānɡ ɡuānɡ 、dà qìnɡ
光 、大 金 毫 相 光 、 庆 云 毫 相 光 、大 庆

yún háo xiānɡ ɡuānɡ 、qiān lún háo ɡuānɡ 、dà qiān lún háo ɡuānɡ 、
云 毫 相 光 、 千 轮 毫 光 、大 千 轮 毫 光 、

bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo ɡuānɡ 、dà rì
宝 轮 毫 光 、大 宝 轮 毫 光 、日 轮 毫 光 、大 日

lún háo ɡuānɡ 、yuè lún háo ɡuānɡ 、dà yuè lún háo ɡuānɡ 、ɡōnɡ diàn
轮 毫 光 、月 轮 毫 光 、大 月 轮 毫 光 、 宫 殿

háo ɡuānɡ 、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ 、hǎi yún háo ɡuānɡ 、dà hǎi yún
毫 光 、大 宫 殿 毫 光 、海 云 毫 光 、大 海 云

háo ɡuānɡ 。Yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiānɡ ɡuānɡ yǐ,
毫 光 。于 顶 门 上 放 如 是 等 毫 相 光 已,

chū wēi miào yīn ,ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bā bù ,rén fēi rén
出 微 妙 音 ,告 诸 大 众 , 天 龙 八 部 ,人 非 人

děnɡ :tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì cánɡ
等 : 听 吾 今 日 于 忉 利 天 宫 , 称 扬 赞 叹 地 藏

pú sà yú rén tiān zhōnɡ lì yì děnɡ shì ,bù sī yì shì ,chāo shènɡ
菩 萨 于 人 天 中 利 益 等 事 ,不 思 议 事 , 超 圣

yīn shì ,zhènɡ shí dì shì ,bì jìnɡ bù tuì ā nòu duō luó sān miǎo sān
因 事 , 证 十 地 事 ,毕 竟 不 退 阿 耨 多 罗 三 藐 三

pú tí shì 。
菩 提 事 。


Shuō shì yǔ shí ,huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ ɡuān shì

  说 是 语 时 ,会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名 观 世

yīn ,cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ ,bái fó yán :shì zūn ,shì dì
音 , 从 座 而 起 ,胡 跪 合 掌 ,白 佛 言 :世 尊 ,是 地

cánɡ pú sà mó hē sà ,jù dà cí bēi ,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān
藏 菩 萨 摩 诃 萨 ,具 大 慈 悲 , 怜 愍 罪 苦 众 生 ,于 千

wàn yì shì jiè ,huà qiān wàn yì shēn ,suǒ yǒu ɡōnɡ dé ,jí bù sī
万 亿 世 界 ,化 千 万 亿 身 ,所 有 功 德 ,及 不 思

yì wēi shén zhī lì ,wǒ wén shì zūn yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó ,
议 威 神 之 力 ,我 闻 世 尊 与 十 方 无 量 诸 佛 ,

yì kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì cánɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù xiàn
异 口 同 音 ,赞 叹 地 藏 菩 萨 云 : 正 使 过 去 现

zài wèi lái zhū fó shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn 。Xiànɡ zhě yòu
在 未 来 诸 佛 说 其 功 德 ,犹 不 能 尽 。 向 者 又

ménɡ shì zūn pǔ ɡào dà zhònɡ ,yù chēnɡ yánɡ dì cánɡ lì yì děnɡ shì。
蒙 世 尊 普 告 大 众 ,欲 称 扬 地 藏 利 益 等 事。

wéi yuàn shì zūn ,wéi xiàn zài wèi lái yī qiē zhònɡ shēnɡ ,chēnɡ
唯 愿 世 尊 ,为 现 在 未 来 一 切 众 生 , 称

yánɡ dì cánɡ bù sī yì shì ,lìnɡ tiān lónɡ bā bù ,zhān lǐ huò fú。
扬 地 藏 不 思 议 事 , 令 天 龙 八 部 , 瞻 礼 获 福。

Fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà :rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà yīn yuán。

 佛 告 观 世 音 菩 萨 :汝 于 娑 婆 世 界 有 大 因 缘。

ruò tiān ruò lónɡ ,ruò nán ruò nǚ ,ruò shén ruò ɡuǐ ,nǎi zhì liù
若 天 若 龙 ,若 男 若 女 ,若 神 若 鬼 ,乃 至 六

dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,wén rǔ mínɡ zhě ,jiàn rǔ xínɡ zhě ,liàn
道 罪 苦 众 生 ,闻 汝 名 者 , 见 汝 形 者 , 恋

mù rǔ zhě ,zàn tàn rǔ zhě ,shì zhū zhònɡ shēnɡ ,yú wú shànɡ dào,
慕 汝 者 ,赞 叹 汝 者 ,是 诸 众 生 ,于 无 上 道,

bì bù tuì zhuǎn 。Chánɡ shēnɡ rén tiān ,jù shòu miào lè 。Yīn ɡuǒ
必 不 退 转 。 常 生 人 天 ,具 受 妙 乐 。因 果

jiānɡ shú ,yù fó shòu jì 。Rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ,
将 熟 ,遇 佛 授 记 。汝 今 具 大 慈 悲 , 怜 愍 众 生,

jí tiān lónɡ bā bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì cánɡ pú sà bù sī yì lì
及 天 龙 八 部 , 听 吾 宣 说 地 藏 菩 萨 不 思 议 利

yì zhī shì 。Rǔ dānɡ dì tīnɡ ,wú jīn shuō zhī 。
益 之 事 。汝 当 谛 听 ,吾 今 说 之 。


Guān shì yīn yán :wéi rán shì zūn ,yuàn lè yù wén 。

  观 世 音 言 :唯 然 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 。


Fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà :wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

 佛 告 观 世 音 菩 萨 :未 来 现 在 诸 世 界 中,

yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn ,yǒu wǔ shuāi xiānɡ xiàn ,huò yǒu
有 天 人 受 天 福 尽 ,有 五 衰 相 现 ,或 有

duò yú è dào zhī zhě 。Rú shì tiān rén ,ruò nán ruò nǚ ,dānɡ xiàn
堕 于 恶道 之 者 。如 是 天 人 ,若 男 若 女 , 当 现

xiānɡ shí ,huò jiàn dì cánɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,huò wén dì cánɡ pú
相 时 ,或 见 地 藏 菩 萨 形 像 ,或 闻 地 藏 菩

sà mínɡ ,yī zhān yī lǐ ,shì zhū tiān rén zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu
萨 名 ,一 瞻 一 礼 ,是 诸 天 人 转 增 天 福 , 受

dà kuài lè ,yǒnɡ bù duò sān è dào bào 。Hé kuànɡ jiàn wén pú sà ,
大 快 乐 , 永 不 堕 三 恶道 报 。何 况 见 闻 菩 萨 ,

yǐ zhū xiānɡ huá 、yī fu 、yǐn shí 、bǎo bèi 、yīnɡ luò,bù shī gōng yǎng ,
以 诸 香 华 、衣 服 、饮 食 、宝 贝 、 璎 珞,布 施 供 养 ,

suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì ,wú liànɡ wú biān 。Fù cì ɡuān shì yīn ,ruò
所 获 功 德 福 利 ,无 量 无 边 。复 次 观 世 音 ,若

wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ ,liù dào zhònɡ shēnɡ ,lín mìnɡ
未 来 现 在 诸 世 界 中 ,六 道 众 生 ,临 命

zhōnɡ shí ,dé wén dì cánɡ pú sà mínɡ ,yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě ,shì
终 时 ,得 闻 地 藏 菩 萨 名 ,一 声 历 耳 根 者 ,是

zhū zhònɡ shēnɡ ,yǒnɡ bù lì sān è dào kǔ 。Hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ
诸 众 生 , 永 不 历 三 恶道 苦 。何 况 临 命 终

shí ,fù mǔ juàn shǔ ,jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái cái wù ,bǎo
时 ,父 母 眷 属 , 将 是 命 终 人 舍 宅 财 物 ,宝

bèi yī fu ,sù huà dì cánɡ xínɡ xiànɡ 。Huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ
贝 衣 服 ,塑 画 地 藏 形 像 。或 使 病 人 未 终

zhī shí ,yǎn ěr jiàn wén ,zhī dao juàn shǔ jiānɡ shě zhái bǎo bèi
之 时 ,眼 耳 见 闻 , 知 道 眷 属 将 舍 宅 宝 贝

děnɡ ,wéi qí zì shēn sù huà dì cánɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。Shì rén ruò
等 ,为 其 自 身 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像 。是 人 若

shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě ,chénɡ sī ɡōnɡ dé ,xún jí chú
是 业 报 合 受 重 病 者 , 承 斯 功 德 ,寻 即 除

yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。Shì rén ruò shì yè bào mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu
愈 , 寿 命 增 益 。是 人 若 是 业 报 命 尽 , 应 有

yī qiē zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù zhě 。Chénɡ sī ɡōnɡ dé ,mìnɡ
一 切 罪 障 业 障 ,合 堕 恶趣 者 。 承 斯 功 德 , 命

zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān ,shòu shènɡ miào lè ,yī qiē zuì
终 之 后 ,即 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 ,一 切 罪

zhànɡ ,xī jiē xiāo miè 。Fù cì ɡuān shì yīn pú sà ,ruò wèi lái shì,
障 ,悉 皆 消 灭 。复 次 观 世 音 菩 萨 ,若 未 来 世,

yǒu nán zǐ nǚ rén ,huò rǔ bǔ shí ,huò sān suì 、wǔ suì 、shí suì yǐ
有 男 子 女 人 ,或 乳 哺 时 ,或 三 岁 、五 岁 、十 岁 以

xià ,wánɡ shī fù mǔ ,nǎi jí wánɡ shī xiōng di zi mèi 。Shì rén nián
下 , 亡 失 父 母 ,乃 及 亡 失 兄 弟 姊 妹 。是 人 年

jì chánɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn shǔ ,bù zhī là zài hé qù ,shēnɡ
既 长 大 ,思 忆 父 母 及 诸 眷 属 ,不 知 落 在 何 趣 , 生

hé shì jiè ,shēnɡ hé tiān zhōnɡ 。Shì rén ruò nénɡ sù huà dì cánɡ
何 世 界 , 生 何 天 中 。是 人 若 能 塑 画 地 藏

pú sà xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì wén mínɡ ,yī zhān yī lǐ ,yī rì zhì qī
菩 萨 形 像 ,乃 至 闻 名 ,一 瞻 一 礼 ,一 日 至 七

rì ,mò tuì chū xīn ,wén mínɡ jiàn xínɡ ,zhān lǐ gōng yǎng 。Shì rén
日 ,莫 退 初 心 ,闻 名 见 形 , 瞻 礼 供 养 。是 人

juàn shǔ ,jiǎ yīn yè ɡù ,duò è qù zhě ,jì dānɡ jié shù ,chénɡ sī
眷 属 ,假 因 业 故 ,堕 恶趣 者 ,计 当 劫 数 , 承 斯

nán nǚ xiōng di zi mèi ,sù huà dì cánɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé,
男 女 兄 弟 姊 妹 ,塑 画 地 藏 形 像 , 瞻 礼 功 德,

xún jí jiě tuō ,shēnɡ rén tiān zhōnɡ ,shòu shènɡ miào lè 。Shì rén
寻 即 解 脱 , 生 人 天 中 , 受 胜 妙 乐 。是 人

juàn shǔ ,rú yǒu fú lì ,yǐ shēnɡ rén tiān shòu shènɡ miào lè zhě,
眷 属 ,如 有 福 力 ,已 生 人 天 受 胜 妙 乐 者,

jí chénɡ sī ɡōnɡ dé ,zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn ,shòu wú liànɡ lè 。Shì
即 承 斯 功 德 , 转 增 圣 因 , 受 无 量 乐 。是

rén ɡènɡ nénɡ sān qī rì zhōnɡ ,yī xīn zhān lǐ dì cánɡ xínɡ xiànɡ,
人 更 能 三 七 日 中 ,一 心 瞻 礼 地 藏 形 像,

niàn qí míng zi ,mǎn yú wàn biàn 。Dānɡ dé pú sà xiàn wú biān shēn,
念 其 名 字 ,满 于 万 遍 。 当 得 菩 萨 现 无 边 身,

jù ɡào shì rén juàn shǔ shēnɡ jiè 。Huò yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn
具 告 是 人 眷 属 生 界 。或 于 梦 中 ,菩 萨 现

dà shén lì ,qīn lǐnɡ shì rén ,yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ。
大 神 力 ,亲 领 是 人 ,于 诸 世 界 , 见 诸 眷 属。

ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú sà mínɡ qiān biàn ,zhì yú qiān rì ,shì
更 能 每 日 念 菩 萨 名 千 遍 ,至 于 千 日 ,是

rén dānɡ dé pú sà qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù。
人 当 得 菩 萨 遣 所 在 土 地 鬼 神 , 终 身 卫 护。

xiàn shì yī shí fēnɡ yì ,wú zhū jí kǔ ,nǎi zhì hénɡ shì bù rù qí
现 世 衣 食 丰 溢 ,无 诸 疾 苦 ,乃 至 横 事 不 入 其

mén ,hé kuànɡ jí shēn ,shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó dǐnɡ shòu jì。
门 ,何 况 及 身 ,是 人 毕 竟 得 菩 萨 摩 顶 授 记。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà ,ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn
复 次 观 世 音 菩 萨 ,若 未 来 世 ,有 善 男 子 善

nǚ rén ,yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn jiù dù yī qiē zhònɡ shēnɡ zhě ,yù
女 人 ,欲 发 广 大 慈 心 救 度 一 切 众 生 者 ,欲

xiū wú shànɡ pú tí zhě ,yù chū lí sān jiè zhě 。Shì zhū rén děnɡ,
修 无 上 菩 提 者 ,欲 出 离 三 界 者 。是 诸 人 等,

jiàn dì cánɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ zhě ,zhì xīn ɡuī yī ,huò yǐ
见 地 藏 形 像 ,及 闻 名 者 ,至 心 归 依 ,或 以

xiānɡ huá yī fu ,bǎo bèi yǐn shí ,gōng yǎng zhān lǐ 。Shì shàn nán
香 华 衣 服 ,宝 贝 饮 食 , 供 养 瞻 礼 。是 善 男

nǚ děnɡ ,suǒ yuàn sù chénɡ ,yǒnɡ wú zhànɡ ài 。Fù cì ɡuān shì yīn,
女 等 ,所 愿 速 成 , 永 无 障 碍 。复 次 观 世 音,

ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi
若 未 来 世 ,有 善 男 子 善 女 人 ,欲 求 现 在 未

lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,bǎi qiān wàn yì děnɡ shì ,dàn dānɡ
来 百 千 万 亿 等 愿 ,百 千 万 亿 等 事 ,但 当

ɡuī yī 、zhān lǐ 、gōng yǎng 、zàn tàn dì cánɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,rú
归 依 、 瞻 礼 、 供 养 、赞 叹 地 藏 菩 萨 形 像 ,如

shì suǒ yuàn suǒ qiú ,xī jiē chénɡ jiù 。Fù yuàn dì cánɡ pú sà jù
是 所 愿 所 求 ,悉 皆 成 就 。复 愿 地 藏 菩 萨 具

dà cí bēi ,yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。Shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú
大 慈 悲 , 永 拥 护 我 。是 人 于 睡 梦 中 ,即 得 菩

sà mó dǐnɡ shòu jì 。Fù cì ɡuān shì yīn pú sà ,ruò wèi lái shì ,shàn
萨 摩 顶 授 记 。复 次 观 世 音 菩 萨 ,若 未 来 世 , 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn ,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,
男 子 善 女 人 ,于 大 乘 经 典 , 深 生 珍 重,

fā bù sī yì xīn ,yù dú yù sònɡ 。Zònɡ yù mínɡ shī ,jiào shì lìnɡ
发 不 思 议 心 ,欲 读 欲 诵 。 纵 遇 明 师 , 教 视 令

shú ,xuán dé xuán wànɡ ,dònɡ jīnɡ nián yue ,bù nénɡ dú sònɡ 。Shì
熟 , 旋 得 旋 忘 , 动 经 年 月 ,不 能 读 诵 。是

shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu xiǔ yè zhànɡ ,wèi dé xiāo chú ,ɡù yú dà chénɡ
善 男 子 等 ,有 宿 业 障 ,未 得 消 除 ,故 于 大 乘

jīnɡ diǎn ,wú dú sònɡ xìnɡ 。Rú shì zhī rén ,wén dì cánɡ pú sà mínɡ,
经 典 ,无 读 诵 性 。如 是 之 人 ,闻 地 藏 菩 萨 名,

jiàn dì cánɡ pú sà xiànɡ ,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái 。Gènɡ
见 地 藏 菩 萨 像 ,具 以 本 心 恭 敬 陈 白 。 更

yǐ xiānɡ huá 、yī fu 、yǐn shí 、yī qiē wán jù ,gōng yǎng pú sà 。Yǐ
以 香 华 、衣 服 、饮 食 、一 切 玩 具 , 供 养 菩 萨 。以

jìnɡ shuǐ yī zhǎn ,jīnɡ yī rì yī yè ,ān pú sà qián 。Rán hòu hé zhǎnɡ
净 水 一 盏 , 经 一 日 一 夜 ,安 菩 萨 前 。然 后 合 掌

qǐnɡ fú ,huí shǒu xiànɡ nán ,lín rù kǒu shí ,zhì xīn zhènɡ zhònɡ。
请 服 ,回 首 向 南 ,临 入 口 时 ,至 心 郑 重。

fú shuǐ jì bì ,shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,xié yín wànɡ yǔ ,jí zhū shā
服 水 既 毕 , 慎 五 辛 酒 肉 ,邪 淫 妄 语 ,及 诸 杀

hài ,yī qī rì huò sān qī rì 。Shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú shuì
害 ,一 七 日 或 三 七 日 。是 善 男 子 善 女 人 ,于 睡

mènɡ zhōnɡ ,jù jiàn dì cánɡ pú sà xiàn wú biān shēn ,yú shì rén
梦 中 ,具 见 地 藏 菩 萨 现 无 边 身 ,于 是 人

chǔ ,shòu ɡuàn dǐnɡ shuǐ 。Qí rén mènɡ jué ,jí huò cōng ming 。Yīnɡ
处 , 授 灌 顶 水 。其 人 梦 觉 ,即 获 聪 明 。 应

shì jīnɡ diǎn yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bù wànɡ shī yī
是 经 典 一 历 耳 根 ,即 当 永 记 , 更 不 忘 失 一

jù yī jì 。Fù cì ɡuān shì yīn pú sà ,ruò wèi lái shì ,yǒu zhū rén děnɡ,
句 一 偈 。复 次 观 世 音 菩 萨 ,若 未 来 世 ,有 诸 人 等,

yī shí bù zú ,qiú zhě ɡuāi yuàn ,huò duō bìnɡ jí ,huò duō xiōnɡ
衣 食 不 足 ,求 者 乖 愿 ,或 多 病 疾 ,或 多 凶

shuāi ,jiā zhái bù ān ,juàn shǔ fēn sàn ,huò zhū hénɡ shì ,duō lái
衰 ,家 宅 不 安 , 眷 属 分 散 ,或 诸 横 事 ,多 来

忤shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō yǒu jīnɡ bù 。Rú shì rén děnɡ ,wén
忤 身 , 睡 梦 之 间 ,多 有 惊 怖 。如 是 人 等 ,闻

dì cánɡ mínɡ ,jiàn dì cánɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ ,niàn mǎn wàn
地 藏 名 , 见 地 藏 形 ,至 心 恭 敬 , 念 满 万

biàn 。Shì zhū bù rú yì shì ,jiàn jiàn xiāo miè ,jí dé ān lè ,yī
遍 。是 诸 不 如 意 事 , 渐 渐 消 灭 ,即 得 安 乐 ,衣

shí fēnɡ yì ,nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ ,xī jiē ān lè 。Fù cì ɡuān
食 丰 溢 ,乃 至 于 睡 梦 中 ,悉 皆 安 乐 。复 次 观

shì yīn pú sà ,ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,huò
世 音 菩 萨 ,若 未 来 世 ,有 善 男 子 善 女 人 ,或

yīn zhì shēnɡ ,huò yīn ɡōnɡ sī ,huò yīn shēnɡ sǐ ,huò yīn jí shì,
因 治 生 ,或 因 公 私 ,或 因 生 死 ,或 因 急 事,

rù shān lín zhōnɡ ,ɡuò dù hé hǎi ,nǎi jí dà shuǐ ,huò jīnɡ xiǎn
入 山 林 中 ,过 渡 河 海 ,乃 及 大 水 ,或 经 险

dào 。Shì rén xiān dānɡ niàn dì cánɡ pú sà mínɡ wàn biàn ,suǒ ɡuò
道 。是 人 先 当 念 地 藏 菩 萨 名 万 遍 ,所 过

tǔ dì ,ɡuǐ shén wèi hù ,xínɡ zhù zuò wò ,yǒnɡ bǎo ān lè 。Nǎi zhì
土 地 ,鬼 神 卫 护 , 行 住 坐 卧 , 永 保 安 乐 。乃 至

fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ ,yī qiē dú hài ,bù nénɡ sǔn zhī 。
逢 于 虎 狼 狮 子 ,一 切 毒 害 ,不 能 损 之 。


Fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà :shì dì cánɡ pú sà ,yú yán fú tí yǒu

 佛 告 观 世 音 菩 萨 :是 地 藏 菩 萨 ,于 阎 浮 提 有

dà yīn yuán ,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì yì děnɡ shì,
大 因 缘 ,若 说 于 诸 众 生 见 闻 利 益 等 事,

bǎi qiān jié zhōnɡ shuō bù nénɡ jìn 。Shì ɡù ɡuān shì yīn ,rǔ yǐ
百 千 劫 中 说 不 能 尽 。是 故 观 世 音 ,汝 以

shén lì liú bù shì jīnɡ ,lìnɡ suō pó shì jiè zhònɡ shēnɡ ,bǎi qiān
神 力 流 布 是 经 , 令 娑 婆 世 界 众 生 ,百 千

wàn jié ,yǒnɡ shòu ān lè 。
万 劫 , 永 受 安 乐 。


 ěr shí shì zūn ér shuō jì yán :

 尔 时 世 尊 而 说 偈 言 :


Wú ɡuān dì cánɡ wēi shén lì ,hénɡ hé shā jié shuō nán jìn ,

 吾 观 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 说 难 尽 ,


Jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān ,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

  见 闻 瞻 礼 一 念 间 ,利 益 人 天 无 量 事 。


Ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào ,

 若 男 若 女 若 龙 神 ,报 尽 应 当 堕 恶道 ,


Zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn ,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ。

 至 心 归 依 大 士 身 , 寿 命 转 增 除 罪 障。

Shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě ,wèi zhī hún shén zài hé qù ,

  少 失 父 母 恩 爱 者 ,未 知 魂 神 在 何 趣 ,


Xiōng di zi mèi jí zhū qīn ,shēng zhǎng yǐ lái jiē bù shí ,

  兄 弟 姊 妹 及 诸 亲 , 生 长 以 来 皆 不 识 ,


Huò sù huò huà dà shì shēn ,bēi liàn zhān lǐ bù zàn shě ,

 或 塑 或 画 大 士 身 ,悲 恋 瞻 礼 不 暂 舍 ,


Sān qī rì zhōnɡ niàn qí mínɡ ,pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

 三 七 日 中 念 其 名 ,菩 萨 当 现 无 边 体 ,


Shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè ,zònɡ duò è qù xún chū lí ,

 示 其 眷 属 所 生 界 , 纵 堕 恶趣 寻 出 离 ,


Ruò nénɡ bù tuì shì chū xīn ,jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

 若 能 不 退 是 初 心 ,即 获 摩 顶 受 圣 记 。


Yù xiū wú shànɡ pú tí zhě ,nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ ,

 欲 修 无 上 菩 提 者 ,乃 至 出 离 三 界 苦 ,


Shì rén jì fā dà bēi xīn ,xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

 是 人 既 发 大 悲 心 , 先 当 瞻 礼 大 士 像 ,


Yī qiē zhū yuàn sù chénɡ jiù ,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ 。

 一 切 诸 愿 速 成 就 , 永 无 业 障 能 遮 止 。

Yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn ,yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

 有 人 发 心 念 经 典 ,欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,


Suī lì shì yuàn bù sī yì ,xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

 虽 立 是 愿 不 思 议 , 旋 读 旋 忘 多 废 失 ,


Sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù ,yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

 斯 人 有 业 障 惑 故 ,于 大 乘 经 不 能 记 。


 gōng yǎng dì cánɡ yǐ xiānɡ huá ,yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

  供 养 地 藏 以 香 华 ,衣 服 饮 食 诸 玩 具 ,


Yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián ,yī rì yī yè qiú fú zhī ,

 以 净 水 安 大 士 前 ,一 日 一 夜 求 服 之 ,


Fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn ,jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

 发 殷 重 心 慎 五 辛 ,酒 肉 邪 淫 及 妄 语 ,


Sān qī rì nèi wù shā hài ,zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

 三 七 日 内 勿 杀 害 ,至 心 思 念 大 士 名 ,


Jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān ,jué lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

 即 于 梦 中 见 无 边 ,觉 来 便 得 利 根 耳 ,


Yīnɡ shì jīnɡ jiào lì ěr wén ,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bù wànɡ,

  应 是 经 教 历 耳 闻 , 千 万 生 中 永 不 忘,

Yǐ shì dà shì bù sī yì ,nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì 。

 以 是 大 士 不 思 议 , 能 使 斯 人 获 此 慧 。


Pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ

 贫 穷 众 生 及 疾 病 ,家 宅 凶 衰 眷 属

lí ,
离 ,


Shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān ,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suí ,

  睡 梦 之 中 悉 不 安 ,求 者 乖 违 无 称 遂 ,

Zhì xīn zhān lǐ dì cánɡ xiànɡ ,yī qiē è shì jiē xiāo miè ,

 至 心 瞻 礼 地 藏 像 ,一 切 恶事 皆 消 灭 ,


Zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān ,yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

 至 于 梦 中 尽 得 安 ,衣 食 丰 饶 神 鬼 护 。


Yù rù shān lín jí dù hǎi ,dú è qín shòu jí è rén ,

 欲 入 山 林 及 渡 海 ,毒 恶禽 兽 及 恶人 ,


 è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ ,yī qiē zhū nán zhū kǔ nǎo ,

 恶 神 恶鬼 并 恶 风 ,一 切 诸 难 诸 苦 恼 ,


Dàn dānɡ zhān lǐ jí gōng yǎng ,dì cánɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

 但 当 瞻 礼 及 供 养 ,地 藏 菩 萨 大 士 像 ,


Rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ ,yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

 如 是 山 林 大 海 中 , 应 是 诸 恶皆 消 灭 。


Guān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì cánɡ wú jìn bù sī yì ,

 观 音 至 心 听 吾 说 ,地 藏 无 尽 不 思 议 ,


Bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu ,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì 。

 百 千 万 劫 说 不 周 , 广 宣 大 士 如 是 力 。


Dì cánɡ míng zi rén ruò wén ,nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

 地 藏 名 字 人 若 闻 ,乃 至 见 像 瞻 礼 者 ,

Xiānɡ huá yī fu yǐn shí fènɡ ,gōng yǎng bǎi qiān shòu miào lè,

  香 华 衣 服 饮 食 奉 , 供 养 百 千 受 妙 乐,

Ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè ,bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ 。

 若 能 以 此 回 法 界 ,毕 竟 成 佛 超 生 死 。


Shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī ,pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

 是 故 观 音 汝 当 知 ,普 告 恒 沙 诸 国 土 。


Zhǔ lèi rén tiān pǐn dì shí sān

 嘱 累 人 天 品 第 十 三


 ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì ,yòu mó dì cánɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ,

 尔 时 世 尊 举 金 色 臂 ,又 摩 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶,

ér zuò shì yán :dì cánɡ ,dì cánɡ ,rǔ zhī shén lì bù kě sī yì ,rǔ
而 作 是 言 :地 藏 ,地 藏 ,汝 之 神 力 不 可 思 议 ,汝

zhī cí bēi bù kě sī yì ,rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì ,rǔ zhī biàn
之 慈 悲 不 可 思 议 ,汝 之 智 慧 不 可 思 议 ,汝 之 辩

cái bù kě sī yì ,zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó zàn tàn xuān shuō rǔ
才 不 可 思 议 , 正 使 十 方 诸 佛 赞 叹 宣 说 汝

zhī bù sī yì shì ,qiān wàn jié zhōnɡ bù nénɡ dé jìn 。Dì cánɡ ,dì
之 不 思 议 事 , 千 万 劫 中 不 能 得 尽 。地 藏 ,地

cánɡ ,jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ ,yú bǎi qiān wàn yì bù kě
藏 ,记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 ,于 百 千 万 亿 不 可

shuō bù kě shuō yī qiē zhū fó pú sà ,tiān lónɡ bā bù ,dà huì zhī
说 不 可 说 一 切 诸 佛 菩 萨 , 天 龙 八 部 ,大 会 之

zhōnɡ ,zài yǐ rén tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,wèi chū sān jiè ,zài
中 ,再 以 人 天 诸 众 生 等 ,未 出 三 界 ,在

huǒ zhái zhōnɡ zhě ,fù zhǔ yú rǔ 。Wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ ,duò
火 宅 中 者 ,付 嘱 于 汝 。无 令 是 诸 众 生 ,堕

è qù zhōnɡ yī rì yī yè ,hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiān ,jí ā bí dì
恶趣 中 一 日 一 夜 ,何 况 更 落 五 无 间 ,及 阿鼻 地

yù ,dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié ,wú yǒu chū qī 。Dì cánɡ ,shì nán yán
狱 , 动 经 千 万 亿 劫 ,无 有 出 期 。地 藏 ,是 南 阎

fú tí zhònɡ shēnɡ ,zhì xìnɡ wú dìnɡ ,xí è zhě duō 。Zònɡ fā shàn
浮 提 众 生 ,志 性 无 定 ,习 恶者 多 。 纵 发 善

xīn ,xū 臾jí tuì 。Ruò yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ chánɡ 。Yǐ shì zhī
心 ,须 臾即 退 。若 遇 恶 缘 , 念 念 增 长 。以 是 之

ɡù ,wú fēn shì xínɡ ,bǎi qiān yì huà dù ,suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō
故 ,吾 分 是 形 ,百 千 亿 化 度 ,随 其 根 性 而 度 脱

zhī 。Dì cánɡ ,wú jīn yīn qín yǐ tiān rén zhònɡ fù zhǔ yú rǔ ,wèi
之 。地 藏 ,吾 今 殷 勤 以 天 人 众 付 嘱 于 汝 ,未

lái zhī shì ,ruò yǒu tiān rén ,jí shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó
来 之 世 ,若 有 天 人 ,及 善 男 子 善 女 人 ,于 佛

fǎ zhōnɡ zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo yī chén ,yī shā yī 渧,rǔ yǐ
法 中 种 少 善 根 ,一 毛 一 尘 ,一 沙 一 渧,汝 以

dào lì yōnɡ hù shì rén ,jiàn xiū wú shànɡ ,wù lìnɡ tuì shī 。Fù cì
道 力 拥 护 是 人 , 渐 修 无 上 ,勿 令 退 失 。复 次

dì cánɡ ,wèi lái shì zhōnɡ ,ruò tiān ruò rén ,suí yè bào yīnɡ ,là zài
地 藏 ,未 来 世 中 ,若 天 若 人 ,随 业 报 应 ,落 在

è qù 。Lín duò qù zhōnɡ ,huò zhì mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ ,ruò
恶趣 。临 堕 趣 中 ,或 至 门 首 ,是 诸 众 生 ,若

nénɡ niàn dé yī fó mínɡ 、yī pú sà mínɡ ,yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ
能 念 得 一 佛 名 、一 菩 萨 名 ,一 句 一 偈 大 乘 经

diǎn 。Shì zhū zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá 。Yú shì
典 。是 诸 众 生 ,汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 。于 是

rén suǒ ,xiàn wú biān shēn ,wéi suì dì yù ,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān,
人 所 , 现 无 边 身 ,为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天,

shòu shènɡ miào lè 。
受 胜 妙 乐 。


 ěr shí shì zūn ,ér shuō jì yán :

 尔 时 世 尊 ,而 说 偈 言 :


Xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

  现 在 未 来 天 人 众 ,吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,


Yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù ,wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

 以 大 神 通 方 便 度 ,勿 令 堕 在 诸 恶趣 。


 ěr shí dì cánɡ pú sà mó hē sà hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán :shì zūn,

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 胡 跪 合 掌 白 佛 言 :世 尊,

wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。Wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán
唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。未 来 世 中 ,若 有 善 男

zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,yī niàn ɡōnɡ jìnɡ ,wǒ yì bǎi qiān
子 善 女 人 ,于 佛 法 中 ,一 念 恭 敬 ,我 亦 百 千

fānɡ biàn ,dù tuō shì rén ,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ ,sù dé jiě tuō 。Hé
方 便 ,度 脱 是 人 ,于 生 死 中 ,速 得 解 脱 。何

kuànɡ wén zhū shàn shì ,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào,
况 闻 诸 善 事 , 念 念 修 行 ,自 然 于 无 上 道,

yǒnɡ bù tuì zhuǎn 。
永 不 退 转 。


Shuō shì yǔ shí ,huì zhōnɡ yǒu yī pú sà ,mínɡ xū kōnɡ cánɡ ,bái

  说 是 语 时 ,会 中 有 一 菩 萨 , 名 虚 空 藏 ,白

fó yán :shì zūn ,wǒ zì zhì dāo lì ,wén yú rú lái zàn tàn dì cánɡ pú
佛 言 :世 尊 ,我 自 至 忉 利 ,闻 于 如 来 赞 叹 地 藏 菩

sà wēi shén shì lì ,bù kě sī yì 。Wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn
萨 威 神 势 力 ,不 可 思 议 。未 来 世 中 ,若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,nǎi jí yī qiē tiān lónɡ ,wén cǐ jīnɡ diǎn ,jí
男 子 善 女 人 ,乃 及 一 切 天 龙 ,闻 此 经 典 ,及

dì cánɡ míng zi ,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ?Wéi
地 藏 名 字 ,或 瞻 礼 形 像 ,得 几 种 福 利 ?唯

yuàn shì zūn ,wéi wèi lái xiàn zài yī qiē zhònɡ děnɡ ,lüè ér shuō
愿 世 尊 ,为 未 来 现 在 一 切 众 等 ,略 而 说

zhī 。
之 。


Fó ɡào xū kōnɡ cánɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ,wú dānɡ wéi rǔ fēn bié

 佛 告 虚 空 藏 菩 萨 :谛 听 谛 听 ,吾 当 为 汝 分 别

shuō zhī 。Ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,jiàn dì
说 之 。若 未 来 世 ,有 善 男 子 善 女 人 , 见 地

cánɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén cǐ jīnɡ ,nǎi zhì dú sònɡ ,xiānɡ huá yǐn
藏 形 像 ,及 闻 此 经 ,乃 至 读 诵 , 香 华 饮

shí ,yī fu zhēn bǎo ,bù shī gōng yǎng ,zàn tàn zhān lǐ ,dé èr shí
食 ,衣 服 珍 宝 ,布 施 供 养 ,赞 叹 瞻 礼 ,得 二 十

bā zhǒnɡ lì yì 。Yī zhě tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě shàn ɡuǒ rì zēnɡ,
八 种 利 益 。一 者 天 龙 护 念 ,二 者 善 果 日 增,

sān zhě jí shènɡ shànɡ yīn ,sì zhě pú tí bù tuì ,wǔ zhě yī shí fēnɡ
三 者 集 圣 上 因 ,四 者 菩 提 不 退 ,五 者 衣 食 丰

zú ,liù zhě jí yì bù lín ,qī zhě lí shuǐ huǒ zāi ,bā zhě wú dào
足 ,六 者 疾 疫 不 临 ,七 者 离 水 火 灾 ,八 者 无 盗

zéi è ,jiǔ zhě rén jiàn qīn jìnɡ ,shí zhě shén ɡuǐ zhù chí ,shí
贼 厄,九 者 人 见 钦 敬 ,十 者 神 鬼 助 持 ,十

yī zhě nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě wéi wánɡ chén nǚ ,shí sān zhě
一 者 女 转 男 身 ,十 二 者 为 王 臣 女 ,十 三 者

duān zhènɡ xiānɡ hǎo ,shí sì zhě duō shēnɡ tiān shànɡ ,shí wǔ zhě
端 正 相 好 ,十 四 者 多 生 天 上 ,十 五 者

huò wéi dì wánɡ ,shí liù zhě xiǔ zhì mìnɡ tōnɡ ,shí qī zhě yǒu qiú
或 为 帝 王 ,十 六 者 宿 智 命 通 ,十 七 者 有 求

jiē cónɡ ,shí bā zhě juàn shǔ huān lè ,shí jiǔ zhě zhū hénɡ xiāo
皆 从 ,十 八 者 眷 属 欢 乐 ,十 九 者 诸 横 消

miè ,èr shí zhě yè dào yǒnɡ chú ,èr shí yī zhě qù chǔ jìn tōnɡ ,
灭 ,二 十 者 业 道 永 除 ,二 十 一 者 去 处 尽 通 ,

èr shí èr zhě yè mènɡ ān lè ,èr shí sān zhě xiān wánɡ lí kǔ ,èr
二 十 二 者 夜 梦 安 乐 ,二 十 三 者 先 亡 离 苦 ,二

shí sì zhě xiǔ fú shòu shēnɡ ,èr shí wǔ zhě zhū shènɡ zàn tàn ,èr
十 四 者 宿 福 受 生 ,二 十 五 者 诸 圣 赞 叹 ,二

shí liù zhě cōng ming lì ɡēn ,èr shí qī zhě ráo cí mǐn xīn ,èr shí
十 六 者 聪 明 利 根 ,二 十 七 者 饶 慈 愍 心 ,二 十

bā zhě bì jìnɡ chénɡ fó 。Fù cì xū kōnɡ cánɡ pú sà ,ruò xiàn zài
八 者 毕 竟 成 佛 。复 次 虚 空 藏 菩 萨 ,若 现 在

wèi lái ,tiān lónɡ ɡuǐ shén ,wén dì cánɡ mínɡ ,lǐ dì cánɡ xínɡ ,
未 来 , 天 龙 鬼 神 ,闻 地 藏 名 ,礼 地 藏 形 ,

huò wén dì cánɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ
或 闻 地 藏 本 愿 事 行 ,赞 叹 瞻 礼 ,得 七 种

lì yì 。Yī zhě sù chāo shènɡ dì ,èr zhě è yè xiāo miè,
利 益 。一 者 速 超 圣 地 ,二 者 恶业 消 灭,

sān zhě zhū fó hù lín ,sì zhě pú tí bù tuì ,wǔ zhě zēnɡ chánɡ běn
三 者 诸 佛 护 临 ,四 者 菩 提 不 退 ,五 者 增 长 本

lì ,liù zhě xiǔ mìnɡ jiē tōnɡ ,qī zhě bì jìnɡ chénɡ fó 。
力 ,六 者 宿 命 皆 通 ,七 者 毕 竟 成 佛 。

 ěr shí shí fānɡ yī qiē zhū lái bù kě shuō bù kě shuō zhū fó rú

 尔 时 十 方 一 切 诸 来 不 可 说 不 可 说 诸 佛 如

lái ,jí dà pú sà ,tiān lónɡ bā bù ,wén shì jiā móu ní fó chēnɡ yánɡ
来 ,及 大 菩 萨 , 天 龙 八 部 ,闻 释 迦 牟 尼 佛 称 扬

zàn tàn dì cánɡ pú sà dà wēi shén lì ,bù kě sī yì ,tàn wèi cénɡ
赞 叹 地 藏 菩 萨 大 威 神 力 ,不 可 思 议 ,叹 未 曾

yǒu 。Shì shí dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huá ,tiān yī zhū yīnɡ,gōng yǎng
有 。是 时 忉 利 天 ,雨 无 量 香 华 , 天 衣 珠 璎, 供 养

shì jiā móu ní fó ,jí dì cánɡ pú sà yǐ ,yī qiē zhònɡ huì ,jù fù zhān
释 迦 牟 尼 佛 ,及 地 藏 菩 萨 已 ,一 切 众 会 ,俱 复 瞻

lǐ ,hé zhǎnɡ ér tuì 。
礼 ,合 掌 而 退 。 回首页